Jdi na obsah Jdi na menu

Informační bod prostoru - IBP

Informační Bod Prostoru, dvojice H+He

 

Motto: Sdílení informací ZVUKEM nás oddělilo od zvířat.
Chápání základních souvislostí  V BARVÁCH slov a písmen mění naší (často zvířecí) psychiku na lidskou.
Dva prvky DVOJICE (1 + 1) jsou zdrojem ENERGIE třetího prvku (+).
Křížení dvo na sebe kolmých protisměrů je obrazem  postupného vývojového celku - VZTAHU tří podstatných z pěti nezbytných prvků v PĚTICI.
Je takovou pěticí LÁSKA dvou lidí ??
JAK  FUNGUJE  PSYCHOFYZIKA zakladatelů Webera a Fechnera???

 …modře značím klidovou formu informace, zeleně pohybovou formou informace (ne vždy, někdy jde o nový pohled nebo poznatek), červeně dílčí nebo cílový stav určitého procesu.
TROJICE základních dvojic je v barvě „vycházejícího slunce“….. 

Čtení zvukem (nahlas), ze zápisu (zrakem) v barvách (vědomím) odděluje osobní informační vrstvy, dosažitelné během života.

 

 1. Informační bod prostoru (HHe) definuje existenci + úlohu ROZHRANÍ protiběžných sil ve dvojici základních prvkůvodíku „H“ a helia „He“ vyplňujících čtyři pětiny prostoru vesmíru. (vodík stoupá ke slunci, helium/Helios/slunce/ vyživuje své planety opačným směrem). Rozhraní HHe známe nejen v kmitočtech světla a/+ zvuku, je počátkem celé stupnice kmitočtů, která končí součtovým kmitočtem (Schumannovou frekvencí) planety Země.
   
 2. Existenci protisměrných pohybů dokládá zákon akceREakce v prostředí pohybů těles i myšlenek mezi vzdáleným prostorem a lidským vědomím.
   
 3. Třetí prvek = VZTAH ve dvojici, opakovaný kontakt vodíku a helia trvale propojuje a zvětšuje informační hodnotu prostoru = našich znalostí o vesmíru – ale až po pochopení vztahu a následků vstupní rychlosti vodíku KE slunci k poloviční výstupní rychlosti helia OD slunce.
  S první srážkou dvou vodíků vzniká „jiskra“ – zárodek hvězdy = helium. Množina helia vytvoří z množství dopadajícího vodíku „bod  prostoru“-  hvězdu.
  Pohyb vodíku ke slunci (Helios) se uvnitř Helia mění na pohyb kmitavý, ale člověk vnímá jen celek HHe = vyzařovanou barvu hvězdy – nehybnou/VIBRACI světla (chvění, vnitřní pohyb hvězdy) ve formě stupnice kmitočtů, kde oblast SVĚTLA a ZVUKU byla a stále je pro tělo člověka  zdrojem poznávacích systémů - JAZYKŮ.
  Dokladem vnitřního přenosu pohybu rozhraní HHe je „Newtonova houpačka“  https://www.youtube.com/watch?v=ws9-WjxvY1s  z kuliček, zavěšených v řadě na nitích.

   
 4. Rozhraní HHe vnímáme v podobě dvojice na sebe kolmých pohybů a stavů. „Kuličky“ helia propojují prostor mezi hvězdou a planetami, vytvářejí časovou hodnotu okamžitého STAVU.
  Kmitočet vodíku uvnitř „kuliček“ helia vytváří stálý objem energie „zero“ = připravenosti k POHYBU (= náboj, potenciál protipohybu = základní hodnota vibrací v prostoru).
  Gravitace (síla k životu) vzniká až v blízkosti nejvzdálenějších planet, v trojici hmotných a plynných těles, oddělených dvěma pásmy asteroidů (ledových krystalů), kde vnější Kuipierův pás odděluje vnitřní prostor s rostoucí gravitací.


  Nosičem směrové hodnoty gravitace je „povrch“ helia ve volné formě helia (He), ale i v uzavřené hodnotě celku=dvojice vodíku/helia (HHe) v plynných planetách sluneční soustavy (Jupiter a Saturn vodu neobsahují, Neptun a Pluto mají ledové jádro).
  Nosičem pohybu (rychlosti informace) je také kmitočet vodíku v atomu helia, spolu tvoří obsah rozhraní HHe = existenci „Informačních Bodů Prostoru“. Množiny IBP vytvářejí pro nás neviditelná „informační pole“. Starší název pro HHe je „bůh“, IBP je zdrojem rozhraní HHe, „informační pole“ jsou množinou „zamrzlého pohybu“ ve třetí trojici písmen –  MEM je záznamem o ukončení pohybu, vznikem INFORMACE.
  V životě vnímáme sebe i okolí střídavě dvěma frekvencemi mozku, jejich propojení lze zobrazit také ve dvojici – v černé barvě všech vět – a trojicí (celku nejméně tří barev), vyjadřujících proces příčiny (stavu před pohybem) A (spojovací energie) následku (stavu po ukončení pohybu). Prostřední = třetí částí dvojice – je červená barva TEPLA.     
  Člověk vnímá SMĚR gravitace pozorností svého těla,  zrak a sluch má pro „dálkový příjem“ informací – a ve své „informační vrstvě/hodnotě“ MĚNÍ přicházející směr gravitace - na mezilidskou formu a velikost osobní přitažlivosti. (mění směr „shora“ – po dopadu na zem „do stran“, na vodorovný).

   
 5. SVĚTLO je klidovou složkou rozhraní HHe, vyplňuje vzdálenost mezi sluncem a planetami v podobě měnících se INFORMAČNÍCH polí prostoru.
  Hodnotou rychlosti světla je vnitřní kmitavý pohyb vodíku v heliu (v prvku i v prostoru galaxie, plné hvězd).
  Platí, že vodík ve vodě (v lidském těle) „vodí“ informace do prostoru násobkem rychlosti světla, Střet dvou „stejných rychlostí“ (elektronů = vodíků)se“ mění na záření + řádově nižší rychlost do proti/SMĚRU.  Proto je vhodné vnímat příjem světla jako RYCHLOST lidského vnímání.
  Platí, že
  dostředný pohyb (elektronů/vodíků) ze všech směrů vede do STŘETu, který je STŘEDem opačného pohybu (=jádra helia). Tato forma protipohybů - PULS - vytváří objem prostoru, úměrný k součtové rychlosti obou pohybů – v hodnotě vyzařovaného směrového TLAKU. Příkladem z přírody je reálný proces „informačního TLAKU prostředí“, doložený v trojici „housenka/kukla/motýl/“.

  Platí, že HODNOTA zvuku vzniká (v námi neslyšené) kvalitě rozhraní HHe, která pokračuje v kmitočtech „ztráty rychlosti“ (gamma záření), do kmitočtů „tlaku“ (světla a zvuku) a do infra kmitočtů teplotní stupnice, která se propojuje s vrstvami teplot hmoty a živé přírody v hodnotě POZORNOSTI (aktivita + re/akce) v nejvyšší formě sebeřízení = ve DVOJICI =  lidského páru.
  Součtovou hodnotou
  „pohybu tepla“ v přírodě a/+ informační hladiny populace je hodnota komunikační (Schumannovy) frekvence naší planety, zobrazená v energetickém obalu planety = v modré barvě vody a nebe. Kmitočet planety odděluje vnímání naší formy času (= měřidla na plánování pohybů) od bezčasového objemu informačních polí.

  Vodík v prostředí kyslíku je rozvinutější formou HHeVODA je VZTAHEM  vodíku s heliem, aktivita kyslíku vytvořila v přírodě sedm skupenství vody, které  propojují obě na sebe kolmé formy přitažlivosti (led, kroupy, sníh, voda, vlhkost, pára + pot)
  Gravitaci mezi hmotami od přitažlivosti mezi lidmi (charisma) dělí úhel 90ti stupňů, ale i vztahy ve dvojici HUSTOTA + TEPLOTA. Poměr obou složek ve fyzické i informační hodnotě dokládá míra inteligence obou „ideálních polovin“ lidského páru.  
  Členitost celého spektra kmitočtů umožňuje vytvořit osobní komunikační kód každému člověku v rámci celé sluneční soustavy.

   
 6. Tři prvky vztahu ve dvojici (1+1) podmiňují existenci pětiprvkové inteligence Mléčné dráhy –  archetypálního vztahu SEBEŘÍZENÍ prostřednictvím růstu (plus) NEBO zániku (minus) základny HHe. Trojice v součtu s dvojicí volby (3 + 2 = 5) je základnou rozhodovacího procesu – jedné volby ze dvou opačných směrů pohybu. Symbolem volby (rozhodovacího procesu) je „rovnítko“ (dvě rovnoběžky).
  Hodnotu PĚTICE vyjadřují dvě definice „obvyklé věty“ –  globálním jazyku matematiky je to „součet jednotek“ a v etnickém evropském jazyce  pouze čeština vykazuje dokonalou shodu poznávacích systémů člověka ve 2D i v třírozměrném prostředí fyzické existence. Více v mém textu „Abeceda lidštiny“ (nová úprava textu je před dokončením, etnické jazykové prostředí je živou formou, vyžaduje úpravy. Vývoj matematiky „skončil“ s Gödelovým teorémem).
  TROJICE (rozměrů prostoru) v pětici (lidských „končetin“) je výsledkem procesů „sebeřízení vztahů“ – od dvojice fyzikálních sil HHe až k dvojici lidského páru ženy + muže v prostředí, které vygenerovalo hvězdy a planety do forem života v galaxii Mléčné Dráhy.

  Dějiny galaxie
  poznáváme prostřednictvím MATRIXU, který je opakováním zrychleného „výukového“ procesu „vzniku hmoty a lidstva v galaxii“. Cílem tohoto genetického projektu bylo a je
  obnovení vrcholné lidské formy vědomí z hladiny vědomí primátů. (podrobněji o MATRIXU níže). Dějiny galaxie poznáváme v této vývojové etapě prostřednictvím biblického příběhu a válek. Války jsou „součtem“ dobových potřeb, ukončovaly degenerativní vývoj „skokem“ (likvidací předchozí řídící struktury + nastavením nové verze příběhu pro vzdělávanou populaci). Od forem lido/opů jsme se dostali k vnější podobě „galaktického člověka“ a vnitřnímu uspořádání „myšlenkových šablon“ (vzorců pro chápání, myšlení a jednání).
  Zvukové = emoční poznávací systémy předchozích etap projektu MATRIX  dozrály k zápisovým formám zvukových jazyků  a k oddělení kategorie velikosti (matematiky) od kategorie „užitku dosažené velikosti“. Návratem matematiky do dozrálého etnického jazyka byla nabídka dvou vět filosofie matematiky  a mé řešení  Gödelova teorému v jazyce, aspirujícím na světovost.
  Čeština rozdílem řádů překračuje vyjadřovací, hodnotící a kontrolní možnosti matematiky ve formulaci „obecné věty“, obdobné v násobku počtu + úloze pěti použitých prvků za období vývoje

  Končící negativní část etapy MATRIXU nám otevírá cestu mezi vyspělé lidské civilizace – po přijetí této a dalších úprav našich znalostí o podstatných souvislostech vzniku a existence lidského páru.

   
 7. Gravitace vyvažuje INFORMAČNÍ hodnotu zdrojového záření (hvězdy) v SYMETRII pohybů planet tak, aby hodnota vnitřních (hmotných) planet byla v dynamické rovnováze s plynnými planetami vnějšími – a zároveň aby celek všech planet vyvažoval gravitační + informační hodnotu slunce.
  Jupiter, Saturn a další plynné planety jsou v podobě ohraničených těles z vodíku a helia polaritou k „volné pohybové formě HHe, která v atomech vodíku a helia (H+He) propojuje prostředí sluneční soustavy. Zajímavou souvislostí  je astrologické setkání vlivů obou jmenovaných v roce 2020.  Symetrie informačních a fyzikálních vlivů je bezchybná, ale vyžaduje delší vysvětlování.
  Platí, že gravitace působí pouze do učité vzdálenosti od planet, protože prostředí HHe, nutně vykazuje vedle přitažlivosti potřebný odpor, který udržuje planety ve jejich drahách, (nejsou přeci přilepené ke slunci).
  Pozn: vědecké vysvětlení „odstředivou setrvačností“ naráží na CHYBĚJÍCÍ vysvětlení vzniku rotace, protože „puls“(hodnota přímého pohybu) je předchůdcem rotace, navíc se „puls“ udržel do současnosti, REZONANCÍ pulzu matky začíná přeci nový život.
  Bohrův model atomu – stejně jako Einsteinova relativita byly nutnou dobovou protiváhou k samotnému principu samořiditelnosti – aby fungovala, tak musíme v části života dělat chyby, aby je potomci mohli „potom“ opravit – vlastním „potem“
  .

   
 8. Sluneční soustava je prostorovým  frekvenčním komunikačním celkem, ve dvojici „hvězda + planety“, kde hvězda (slunce) je fyzickou křižovatkou pro cestování a kontrolu vývoje různých civilizací v prostoru galaxie – a planety v dynamické (vývojové) symetrii plynných a hmotných těles generují neživé i živé/cyklické/ formy existence prostřednictvím komunikačního rozhraní vodíku a helia (HHe), které je nosičem hodnoty informací ve stupnici kmitočtů. V prostoru galaxie i v lidském těle je rozhraní HHe zastoupené podobným objemem procent.
  Zrcadlový = hmotný projev stupnice kmitočtů probíhá ve vnitřním pohybu atomů, molekul, buněk každého předmětu, jehož POVRCH je opět nehmotným rozhraním dvou prostředí – materiálem předmětu  + řadou paměťových záznamů, vedoucích k obnovení hodnoty a tvaru předmětu (obraz obličeje na vodní hladině).
  Proces od nápadu k: vizi, prototypu a výrobě zkrátka „pouze“ funguje.

   
 9. Vznik CHYBY a DVA ZPŮSOBY chybu opravit  jsou druhým všeplatným nástrojem pro vznik hmoty a života. Tento „archetyp chyby“ vyjádřuje slovo PŘESAH. V matematice vyjadřuje „přesah oktávy“ tvar  DEVÍTKY – ve funkci protisměru k „šestce“, ale i v ose dvou trojic písmen od symbolu „trvání“ (=měkké dlouhé „í“ uprostřed slova „devítky“).
  Prvním nástrojem tvoření je VZTAH  HHesymetrie (osa) třetího pohybového prvku UVNITŘ dvojice podobných anebo opačných (prvků či celků) v symbolu pro SPOJOVÁNÍ (1 plus 1).
  Třetím nástrojem této dvojice je symbol směrů a protisměrů  – KŘÍŽ (křížek +), ale jeho platnost je vymezena „plochou 2D“ =  zápisem myšlenkových konstrukcí – příběhů a teorií na papír či obrazovku, platných pouze v myšlenkovém = informačním  = nehmotném prostředí. Chybějící třetí rozměr takových informací proto vykazuje chyby, záplatované dalšími axiomy matematiky od prvního = „součtu jednotek“.
  Skutečnost probíhá v „objemu prostoru 3D“, kde hodnotu zákona akceREakce naplňuje pouze  všesměrový (dostředný a odstředný)  POHYB = PULS. (puls x plus)
  Zmatení také způsobuje zvykové propojení  rotace (neživých) a cyklu (živých struktur). Obrazem rotace je kruh, obrazem „okruhu života“ je symbol řecké abecedy - „omega“, anebo průběh Gaussovy křivky, která je jeho živou kopií. 

 

Poznávací a řídící systémy lidí = JAZYKY.

 

 1. Fyzikální procesy v prostoru jsou v současnosti popisované ve spojení zraku a myšlení. Existence světla a tmy vymezuje hodnotu této fyziky na část, získanou POZOROVÁNÍM a zápisem experimentů, tvarovaných tak, aby výsledek odpovídal předpokladům. Přítomnost světla je zdrojem, podmínkou i chybou mnohých definicí.
   
 2. Sluch funguje i bez přítomnosti světla, hodnota zvuku + myšlení proto doplní fyziku o poznatky, získané působením pohybu = zvuku na dvojici čidel a trojici procesu volby vnímání/myšlení/jednání – anebo na proměnu hmoty.
  Prolínání „beta“ a „alfa“ frekvence mozku věda hodnotí jako „rozdvojení osobnosti“. Období schizofrenie mi ale pomohlo pochopit oblast neslyšitelné, ale vnímáním + myšlením poznatelné „hudby sfér“, vkládané do tohoto a předchozích textů.

   
 3. Popis vztahů mezi aurou (energetickým obalem živých struktur) a vrstvami atmosféry má za následek proměnu stávajícího paradigmatu, postaveného na biblickém příběhu + dvojici tehdy nových jazyků -latiny a matematiky-, vytvořených z hebrejštiny, oba se staly výchovným nástrojem pro celou etapu. Nástrojem pro vznik obou jazyků (v podzemí egyptských chrámů Sakkary) bylo vytvoření frekvenční řady SOUZVUKŮ = základní hudební stupnice C-dur včetně označení tónů a souzvuků /intervalů/ novými symboly, názvy a zvuky.
   
 4. Vodítkem na cestě poznávání základních dějinných souvislostí byla pro mě struktura starých kalendářů  a nejstaršího z nich - mayského, který byl a stále je zápisovým dokumentem dlouhodobého genetického projektu „polidštění opice“, známého v pojmu MATRIX, mutací tohoto jazyka je astrologie.

 

 1. Naslouchání svým pocitům ve tmě vedlo u zvířat i lidí k rozvoji nezvukové (…?) komunikace – ale lidi později oddělovali zvuky, potřebné k přežití od „zvuku myšlenek“, kdy v noci pozorovali hvězdy a učili se chápat první jazyk MATRIXU tvary a pohyby souhvězdí a hodnotu práce s připravenými symboly „zvěrokruhu.
  ZVĚROKRUH
  se v podobě vývoje astrologie stal „jednotkou“ pro zápisy MATRIXU v mayském kalendáři.
  Struktura a používání mayského kalendáře
  na Zem přišly až po „potopě světa“, před nastavením našeho kalendáře. Poslouží nám až ve třetím tisíciletí k pochopení nového příběhu o dějinách galaxie. Příběh MATRIXU spočívá na logice vysvětlení, jak je možné s našimi znalostmi dějin rozeznat cyklus 26 000 let ze statisíců, milionů či eonů let existence naší soustavy planet v Mléčné Dráze.

   
 2. Projekt MATRIX je realizovaný ve zvukovém a grafickém přepisu hodnot stupnice kmitočtů, začínajících v energii dvojice HHe.  Uskutečněný proces rozšiřování hemisfér následkem tělesných změn z opice do člověka dozrál k obrázkovému a později symbolovému přenosu „informace z prostoru“ do vědomí člověka.
   
 3. „Zvukové/jazykové“ dějiny galaxie začínají procesem vznikání hmoty z řady hustot prostřednictvím první nezbytné, ale existující TROJICE OBECNÝCH POJMŮ (pohyb, směr, rychlost), která řídí „sama sebou“ proces vznikání, existenci a dobový útlum nebo zánik informační anebo hmotné formy projevu.
  Takovou entitu jsme ale mohli pojmenovat až v době rozvinutého pojmového myšlení. Existenci POHYBU asi nemůže nikdo popřít, ENERGIE pohybu je výsledkem propojení HHe i v jazykové oblasti.
  Platí, že
  bez existence SMĚRU (hodnoty stavu) a RYCHLOSTI (hodnoty pohybu) by energie této trojice „směr + rychlost“ nemohla POHYB vytvořit.
  Ale poHyb existuje – a malá abeceda latinky je nápovědou pro pochopení významu použitých symbolů.
  VÝBĚR a TVAR písmen, slov a vět češtiny doplňuje hodnotu lidských poznatků výkladem hodnoty každého písmene. Abeceda lidštiny je párovou částí tabulky chemických prvků – ZNALOST významu  každého symbolu směruje náš POHYB (myšlení i těla a jeho okolí) v řádově vyšší kvalitě.
  Například písmena „p b“ potvrzují v pojmu „pohyb“ existenci protisměru (tvarem, podobností i opačností dvou dvojic symbolů)…a písmeno „H“ je nejen osou pětice (v symetrii počtu) vybraných písmen, tvar a hodnota symbolu „H“ začíná v jeho středu, – z bodu dvou na sebe kolmých symetrií tohoto písmene (uprostřed příčky, spojující dvě svislé rovnoběžky).
  (…a to jsme na úplném začátku „lidštiny“, všichni hledáme „boha“ někde daleko, neuvědomili jsme si, že má i jiný, přesnější název: POHYB známe, jsme jím řízeni my i ta „neživá“ hmota, jsme jeho součástí i ve dvojici HHe. Jak/mile si změnu jeho názvu UVĚDOMÍME – například i tím, že přijmeme jiný příběh o nás samých, …pak se teprve začnou  za/zrakem projevovat možnosti, přístupné NASLOUCHÁNÍM….)

   
 4. Existuje „galaktický“ jazyk MATRIXU z 8 + 2 symbolů (číslic), kterým chápeme vztahy planet v číslech, pojmech a vztazích. Z dvojice HHe vznikala polarita tohoto jazyka pro „mžikovou“ realizaci informací - černá a bílá magie. Zdrojem tohoto nástroje jsou  znalosti a možnosti fyzikálních sil, na „bílou“ a „černou“ je dělí pouze osobní hodnota charakteru člověka, jeho činnost pro sebe - anebo pro všechny.
   
 5. Cykličnost živých forem (rostlin, zvířat a lidí) vede k vrcholné formě poznávání souvislostí ve dvojici vnější a vnitřní formy existence do cíle veškerého tvoření, uloženého v hladinách SEBEŘÍZENÍ, dosaženém ve vztahu ženy a muže v prostředí rodiny (lásky).
  a) vrcholné hodnoty
  SEBEŘÍZENÍ bylo dosažené v prvotním vývoji hmoty a života v dějinách galaxie.
  b) druhotným (opakovaným) vývojovým procesem byla obnova lidského páru v období degenerace lidských civilizací v galaxii – vytvořením projektu MATRIX nejvyspělejšími lidskými civilizacemi.
  Seriály Star Trek či Hvězdná brána, nebo Hvězdné války…jsou záznamen dějin lidstva v galaxii, ale i varováním pro náš vývoj. Vstupujeme svou intuicí do prostoru fantazie, jde ale o databázi uskutečněných a možných událostí - o vstup do dějin lidského vědomí. Jsme také „předlohou pro základní desku a vícejádrový procesor“, promítáme sebe do neživé hmoty světa a života  počítačů. Prostřednictvím MATRIXU dokončujeme výuku zkrácených „dějin lidstva v galaxii“ – procházíme proměnou zvířecí psychiky (mnoha lidí) na lidskou.
  Podobný, dřívější projekt MATRIXU probíhal na Marsu – a následný vstup části marsovské (neposlušné) populace na Zem vedl k vytvoření - a později i zániku silové Atlantské civilizace.

   
 6. Potopa světa a dvě jazykové mutace atlantského a zemského globálního jazyka umožnily v Egyptě obnovit základnu MATRIXU pro další vývojovou etapu – původní projekt pro vstup lidstva mezi vyspělé civilizace.
  Naše současná etapa byla křestem = zkouškou naší zralosti. V Asii byl „projekt křestu“ doplněný a propojený s hodnotou znalostí, vytvořených na Zemi. Mayskou civilizaci je třeba chápat jako kontrolní a vysvětlující nástroj tvůrců MATRIXU –  (AUTO/). Byl vytvořený výsadkem civilizace, která měla celý projekt pod dohledem.  Tito „bohové“ tamní indiánskou (in/dia/N/skou) populaci naučili používat KALENDÁŘ = zápisník MATRIXU, jehož „dlouhé cykly“ byly a stále jsou měřítkem pro trvání vývojových etap.

   
 7. IMHOtep obnovil projekt MATRIX v podzemí chrámů Sakkary pomocí kněží a jejich znalostí hebrejštiny, která je mutací původního jazyku marsovské – a později i atlantské  populace. (MATRIX na Marsu použil agresivnější druh opic). Společně vytvořili stabilní frekvenční strukturu pro přenos informací z prostoru do vědomí lidí = SOUZVUKY = INTER/VALY už zmíněné hudební stupnice C-dur.
   
 8. REZONANCI souzvuků (intervalů) mezi informací, uloženou v rozhraní HHe = ve vlnění = v kmitočtu tónu uspořádali hebrejští kněží do řady sedmi stupňů souladu (číslic, písmen a tónů) vyplňujících informačně zvukovou hodnotu prostoru:
  a) k vytvoření OKTÁVY, (hodnoty nejvyššího souladu dvou zvuků)
  b) do TVARU + HODNOTY (dvojic symbolů latinky) = do SLABIK.

   
 9. Slabiky DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, do vyjadřují hodnotu poznatků (5+3 : 4+5),  vytvořených nastavením MATRIXU do prostředí poslední „dvojetapy“ na Zemi.
  Současně je
  vnímání slov na stabilním kmitočtu (tónu) přesnějším převodem obsahu informace do hodnoty emocí. Symboly oktávy (DO/do) jsou do/kladem nejvyšší hodnoty emočního souladu s informačním – v pocitu ŠTĚSTÍ. (viz „abeceda lidštiny“v jiném textu)  Pro původní emoční rozhodovací systém je řešením boj anebo útěk/strach/ (anebo „mrtvej brouk“ = nehybnost v noci, lhostejnost ve dne) .
  Zdědili a přijali jsme emoční rozhodování od zvířat.

   
 10. Podstatou lidskosti je schopnost zvolit svou reakci z dvou možných, podobných - anebo opačných. Zde je třeba hledat kořeny ABECEDY LIDŠTINY, kterou světové populaci vytvořil a nabídl český národ.
  Písmena latiny neobsahují emoční = silovou hodnotu pohybu, schopnost pohybu přešla a zůstává v hodnotě „pracovních“ znamének matematiky, ale zůstává i ve vyšších harmonických tónech hudby, generovaných v rozhraní HHe do celé stupnice kmitočtů (rozuměj i do složitosti dalších prvků Mendělejevovy tabulky prvků, přijaté způsobem, podobným mému).

   
 11.  Emoční hodnotu do latinských písmen vložila dvojice českých lidí (Hus + Komenský) tvarem grafických doplňků – DIAKRITIKY.
  V matematice byla věcná hodnota zvuku (oktáv) převedná na dvojnásobky a dělení, potřebné k proměně informací na hmotné předměty.

   
 12. Rozdělení hebrejštiny do slovníku latiny a do pravidel matematiky probíhalo v období cca 2-3 tisíce let dějin, utajených po dohodě dvou národů, rozdělených ve způsobech, jakými bylo možné novou vývojovou etapu – už „upraveného učení křestu“ (=křesťanství) realizovat.
  Jádrem „učení křestu“ byl princip volby v informačním prostředí zvukových jazyků převedený do zdvojené úlohy oválu, který spojoval oba nové jazyky (nula nebo písmeno „O“) se zdrojovou hebrejštinou.

   
 13. Rozdělení národů na Araby a Židy bylo následkem dřívějšího „mořskéhovstupu učení křestu do dějin „kontrolní dvojetapy“ . Zneužitím původního „křestu“ bylo ponechání „principu volby“ jen malé skupině vládnoucích rodů.  Tím zmizel hlavní cíl projektu růst možností volby v poměru k osobní aktivitě pro každého pozemšťana.
   
  Příčinou sporu Arabů a Židů byl přímý silový nástup křesťanství, postavený na hodnotě rodiny a rodů (arabský)proti „skrytě silovému“ nástupu následně realizované formy křesťanství, kde proti principu rodiny stál princip moci (židovský), postavený na „přesahu skutečnosti“ (nadhodnotě oktávy) v podobě  otočení úlohy „šestky“ na DEVÍTKU v symbolových systémech řízení společnosti. V praxi jde o dvojici zisku a úroku.
  Smysl devítky tato skupina „řidičů dějin“ zařadila za osmičku ve stejném = růstovém směru, přestože původní přírodní symbolika „jazyka číslic“ v devítce chápala hodnotu „OBRATU – změny směru,  DO/zrávání (padajícího plodu, ukončení přírodního cyklu).

   
 14. Jiný dějepis, utajený po dohodě arabských a židovských vládců, obsahuje více než dva tisíce let komunikace mezi egypskými a asijskými národy.
  V prostředí „trojmoří“ (země mezi mořem Středozemním a trojicí (Rudým, Černým a Baltským mořem…RG?B) se v době před cca 3500 lety setkaly dvě popotopní mutace „planetárních jazyků“ Marsu a Země.
  V předchozí době po potopě vznikaly kalendáře Číny a Ruska, jsou starší o 5508 let k začátku našeho letopočtu (rok „tří sedmiček 7527“ je náš 2018). Setkáváním a později splynutím rozdílných potřeb obou národů (v míře mravnosti) vznikly národy v Indii.
  (Symboly IN/DI/A, vnímané „lidštinou“, nabízí asociaci mezi „Diem“, bohem všech bohů“ a nastavením historie = HIS STORY = „indo/evropské civilizace“.
  Historie ale nepočítala  Dia/kritikou, „řidiči dějin“ ale tušili, proč byly „emoční doplňky písmen“ potřebné, pykáme za to - díky Husovi - všichni)
  .
  Mořskou cestou křestu vznikl později  národ, území a dějiny Řeků – z kontaktů všech tehdejších civilizací v prostředí „Středního východu“. Do/kladem je „směs“+ úloha symbolů řecké abecedy pro rozvoj matematiky – a úloha matematiky pro řízení světa.

   
 15. Asijské národy doplnily projekt vývojové etapy - KŘ/E/ST - vedle již zmíněné dvojice jazyků o trojici nástrojů. Malá abeceda latinky (byla nápovědou pro zasvěcené) a hudební dur stupnice byla doplněná  trojici mollových stupnic. Ty umožňují rozšiřovat variabilitu života do forem života, které na planetární populaci teprve čekají – volbu variantní formy životahmotném těle anebo ve zvukově obrazové formě hologramu, zobrazeného na „ploše“ nebo v prostoru. Volba je podmíněná  hodnotou osobního ÚSILÍ k míře osobní MRAVNOSTI.
  Prostředníkem – ROVNÍTKEM - je „sílící um“ prvku, polaritního k lidské formě inteligence.
  Křemík - silici/um a technologie počítačů už  dnes postupně nahrazují úlohu peněz,  dožívajícího vyvažovacího nástroje (pro/střed/Ní/Ka) současné končící etapy.

   
 16. Nová etapa = nový letopočet je podmíněný dokončením MATRIXU v pochopení změn (nejen názvu cílového rozhraní MA/TRI/X=U).
  Překladem do češtiny vznikl a funguje projekt „ČLO/VĚK“.
  Překlad MAT/TRIXU (3 + 5) je výsledkem neměřitelných dějin „genomu planety“. Úsilí dnes nepatrného SLOVA/n/SKÉHO národa dozrálo k popisu dynamiky rovnováhy tří rozměrů prostoru v symetrii trojic vytvořených z rozhraní HHe.
  Tři prvky „archetypu tvoření“,
  generující z dvojice vodíku a helia nehmotnou energii VLNĚNÍ LÁSKY vedly k fraktální rotující formě vztahů v PĚTICI -  v rodinách lidských, ale i planetárních v prostředí galaxie.

   
 17. Český jazyk v sobě spojuje hodnoty obou polovin „dlouhého cyklu“ mayského kalendáře v kvalitě letopočtu (plánovače událostí) v této poslední, kontrolní „dvojetapě“ celého projektu MATRIX.

Atlantská a naše civilizace vytvořila DVOJPRVEK = 9, (3+2 barvy v symetrii barev), devítka symbolizuje přesah dobových znalostí = spojitý celek, vázaný bezchybnou logikou přírody, vytvořené z prvotní „dvojice“  H/He . (dvojice modrých, zelených, červených, oranžových barev mění černou barvu našich neznalostí na hodnotu písmene PRAVDY, kterých má čeština hodně).
Obě civilizace (Marsovskou a Zemskou) propojují mutace jejich jazyků a dvojice řídících schémat. Naše civilizace byla kontrolní – rozdělení hebrejštiny do symbolových poznávacích a řídících systémů „latiny a matematiky“ vedlo k vlivu obou UMĚLÝCH jazyků na další etnické jazyky v prostředí Evropy. Výsledkem byl světový „jazyk obchodu“ - angličtina, svázaná se vznikem a vývojem „sedmičkového“ kalendáře, ale i jazyka počítačů, „bajt“ je osmým prvkem (oktávou) ze vztahů sedmi dvojic „bitů“ (nul a jedniček).


Odmítnutí diakritiky ze strany „řidičů naší etapy“ vedlo k rozpadu jejich cíle = „multikulturní“ vrstvy poddaných, řízené rodovou linií těch, kdo v utajené části „emočního dějepisu jazyků“ chtěli získat „nesmrtelnost bohů“.
Angličtina + jazyky/technologie počítačů se měly stát základnou nové etapy (NWO?), ale řízení událostí v nejvyšší hodnotě SEBEŘÍZENÍ pohybových sil v prostoru vykazuje  chyby, neslučitelné s dlouhodobým vývojem.


Vznik a úloha emočních doplňků písmen vyvolaly nutnost upravit projekt z angličtiny do češtiny. Původní anglickou verzi známe v textech „Síní Amenti“.

Projevem blízkosti cíle SEBEŘÍZENÍ dvojice (i rozhraní HHe) jsou dva národy v prostředí Evropy, které propojují východní + severní kulturu se západní + jižní strukturou řízení populace. Úlohou Čechů a Slováků, propojených podobností jazyků a emočním cítěním je propojit oba národy O/PĚT  (0:5 v jazyce matematiky, „pět“ je také „zpívat“ v češtině 20. století) do společného státuDVOJPRVKU – a můžeme nabídnout naší řeč dalším zemím (až si tu uklidíme!!).
Čeština je jazykem radosti ze života, ale ještě to neví potřebná většina pozemšťanů.

 

Dějiny genetického projektu MATRIX.

 

Projekt MATRIX od samého počátku směřoval k vytvoření symbolových jazyků. Struktura a symboly astrologie, připravené nejrozvinutějšími lidskými civilizacemi v galaxii tak byly počátkem „zápisníku“ v podobě mayského kalendáře. Cílem projektu byla fyzická a psychická proměna párů primátů do OBNOVENÍ nejvyspělejší formy člověka v době, kdy lidstvo v galaxii po dosažení vrcholu možností začalo degenerovat.
Projekt MATRIX je druhotným, zkráceným procesem dozrávání, byl použitý zřejmě i v dalších vrstvách přírody – ve formě „d/raků“, ptáků, hadů… a dalších zvířat.
Nasazení tohoto genetického projektu ve sluneční soustavě vygenerovalo na dvou dvojicích planet ze zvukových jazyků zvířat obrázkové a symbolové zápisové systémy - až do hladiny podobnosti  globálních jazyků obou planet + jejich schémat pro řízení populace,  strom poznání (na Marsu) + květ života (na Zemi).

Proces zrání po etapách likvidujících nevhodný postup (období dinosaurů, Atlantidy) vygeneroval na Zemi po „potopě světa“ mutace jazyků, dochované v Asii, ale invaze marsovské silové populace přenesla jejich jazyk a formu řízení do vzniku a existence Atlantidy – a po potopě se v Egyptě z mutace jejich jazyka = hebrejštiny – obnovil MATRIX v „kontrolní funkci“(zralosti psychiky)….a v ruské části Asie se „nedozrálé jazyky“ naší předchozí hyperborejské(?) civilizace přesunuly po potopě do Asie…..asi.
Formování globálního jazyka „vítězné planety“ nechali tvůrci MATRIXU na potomcích obou planetárních jazyků.

 

 1. První etapou MATRIXU bylo nastavení projektu do dvojice živých planet sluneční soustavy. Cílem této nejdelší etapy byla transformace opičího těla na lidské. V procesu dozrávání myšlení byly přírody naší planety oddělené „rozhraním živosti“ (=mezi strukturou hmoty a stupněm sebeřízení). Vývoj komunikace a pojmových systémů dozrál do zmíněných dvou různých schémat řízení (SP) a sebeřízení (KŽ) – ale do podobnosti smyslu symbolů na obou planetách, daných nástrojem - astrologií.
  Astrologické symboly byly prvním jazykem autorů MATRIXU.
  První dvojicí planet byl Maldek a Mars, ale nedohoda civilizací vedla ke zničení Maldeku (v prostoru Kuipierova pásu?) a náhradní planetou do dvojice s Marsem se stala Země, která ještě nedozrála ke globálnímu jazyku.

   
 2. Druhou, kratší etapou MATRIXU bylo propojení obou schémat řízení na planetě, která se projeví jako životaschopnější. Touto etapou – vstupem marsovské populace na Zem začal v („mém“) příběhu utajených dějin a doplňků fyziky poslední dlouhý cyklus mayského kalendáře. Pro počet předchozích nemám ve vědomí data, vycházím z logiky zkracování vývojových etap, je odvozená od zracování rytmu/vzdálenosti při kmitání hmotných těles působením gravitace (např. zkracující se intervaly skákajícího míče).
   
 3.  Třetí etapou byla (druhá polovina cílů MATRIXU) proměna psychiky už vytvořené celoplanetární populace pozemšťanů. Bylo nutné obnovit propojení (už připravených větších) hemisfér s dějinami galaxie = obnovit lidské VĚDOMÍ (paměťovou databázi galaxie) z „emočního“ vědomí zvířat, které nám zůstalo v podobě nevědomých instinktů – POCITŮ.
  „Kmit informace“
  spojuje pocity (podvědomí) vnímáním + myšlením.
  Galaktická paměť obsahuje všechny uskutečněné azamrzléPOHYBY (ve formě „černého prázdna“, naplněného z 80ti procent dvojicí HHe).
  Výsadek marsovské (neposlušné) populace na Zemi vytvořil silovou (vládnoucí) Atlantskou civilizaci. Zničením Atlantidy „potopou světa“ skončila první polovina poslední=kontrolní dvoj/etapy, ale i první polovina celého projektu MATRIX.

   
 4. Čtvrtá etapa JE maturitou MATRIXU, jde o „dvojici kontrol“ (ve 2D + 3D) životaschopnosti vytvořeného lidstva při vznikání a nastavení našeho letopočtu.
  Ideou projektu MATRIX je vytvořit z dvojice pohybů (Zvuk + zrak) vývojové etapy. Prostředí jazyka zvuku promítnout do jazyka zraku = A/+ = ze zvuků do barev ve dvojici 2D a 3D prostředí. ….výslednou trojitou symetrii tří (?) barev (3x3=9) jste právě prošli…, (začíná stejným prvním i posledním černým SLOVEM).  
  Etapa byla testem, jak bude reagovat „egyptská struktura řízení“ (strom poznání) na přínos původní planeární kultury, řízené strukturou okamžiku = „plovoucí logikou“ květu života (v tabulce 49 bukev, doplňků pro realizaci křesťanství).
  Národy Asie
  měly také vrstvu řídící a vrstvu poddaných. Čína ve svém vývoji písma zůstala u „obrázků“ (kompozic z linek), řízení planet stejným projektem MATRIXU obsahovalo stejné astrologické zápisové symboly. Malý rozdíl rozdíl mezi výslednými symboly v dravějším a mírnějším druhu opic vedl k jinému tvaru výsledných schémat (a+k) jiné funkci globálního řízení. Řízení na planetě Zemi se dochovalo ve staro/ruském jazyku  „bukev“ (symbolů, vzbuzujících obraz či proces).
  Přínosem symbolů bukvice byl ustálený dlouhodobě ověřený strukturální prvekmyšlená vodorovná osa pro rozlišení významů spodní a horní části symbolů.
  Tato „myšlená linie“ tvarovala prostředí a rovnováhu nepsaných zákonů morálky. V období utajených dějin před nastavením letopočtu tato linka pomáhala vytvářet „nápovědu k chápání „latiny“ = tvary malé abecedy „latinky“.
  Obě řídící kultury spojovala popotopní mutace = „utajený“ jazyk z písmen a číslic, KaBaLaH, (K+B+L=H) vytvořený z mayského zápisového „slovníku“ (astrologie). Kabala je dřívější obdobou „abecedy lidštiny“, byla a je užívaná ve skrytých symetriích při datování událostí v kalendáři (v hodnotě sebeřízení sluneční soustavy).
  Současný kalendář je jedinečnou esencí kalendářů předchozích, je programovacím jazykem hebrejsko/anglické verze současného MATRIXU.

   
 5. Naučený dějepis nás vede od obrázků zvířat (i „zvířetníku“) ke vzniku „slabičného písma“ale zcela opomíjí zdůvodnit existenci slabik = emoční podstatu vztahu mezi vládnoucí a poddanou skupinou obyvatelstva.
  Je nutné přijmout klíčovou úlohu prvních „písařů dějin“, vybíraných z vrstvy poddaných, kteří zápisem „prvních slabik“ nástrojů, používaných k práci uměli zapsat události tak, aby čtení znaků vládcům lichotiloale aby asociační vnímání dalších slabik (v názvech nástrojů) vyvolalo ve skupině poddaných emočně opačná slova pohrdání, násilí a falešnosti.   
  Hodnota protikladného výkladu stejných slov umožnila poddaným přežít jejich úděl s humorem. Dějiny cesty k naší národní povaze „smějících se bestií“ popsal Antonín Horák ve vědou odmítané knize O Slovanech úplně jinak.
  Procesem „směrování mysli“ (prostřednictvím runových značek, hieroglyfů a dalších variant zápisů) nás provází Horákův „příběh dějin“ v jednotném = emočním výkladu všech dochovaných kamenných stél (popsaných kamenů). To ale současná věda nemůže přijmout dřív, než pochopí hodnotu tohoto textu. Dovolil jsem si vytvořit průnik (osu) vývojových etap a forem „vznikání“ z obsahu zmíněné knihy.

   
 6. Egyptská “silová“ forma kontrolního projektu „2+000“ let byla postavená na volbě mezi osobním  anebo obecným prospěchem. Ve spolupráci s populací Asie dostal projekt vyvažovací „vyjednávací potenciál“ (ve variantách tří mollových stupnic), ale i potenciál „maření vyjednávání“, využitý částí ruského (?) etnika  k jednostrannému využívání principu volby. Rozhodování zůstalo rodům, které znaly a předávaly „dějepis Matrixu“ svým potomkům. Později vznikaly i stupně „zasvěcování“ vybraných lidí do částí utajených dějin nejméně jednoho tisíce let, aby mohli sepsat uvěřitelný příběh o dějinách – His Tory (plán pro někonečné udržení moci).
   
 7. Napravit současnou  situaci můžeme pochopením hodnot „sedmičky“, použité v konstrukci našeho KALENDÁŘE. Pomůže nám k pochopení vztahu mezi MATRIXEM a úlohou  mayského „slovníku“, ale i ke sčítání vývojových etap v kalendářích dalších, které vznikaly po potopě.
  Náš kalendář je „sedmičkový“, složený ze sedmi barev duhy, tónů hudebních stupnic, ale i sedmi prvků „bitů“a samozřejmě i sedmi dnů v týdnu.  
  Zdrojem našeho kalendáře je kalendář židovský a indický, oba jsou propojením dvou původních asijských kalendářů – čínského a staroruského, vzniklých přibližně 6 – 7 tisíc let po potopě.
  Utajovaná „Mořská cesta“ egyptského projektu na sever proto mohla v prostředí Středního východu vygenerovat národ a abecedu Řeků. Dokladem je i „zmizení“ Velké Tartarie z map po roce 1881 z enyklopedií a map.

   
 8. Zdrojovou strukturou celého projektu MATRIX je potenciál VESICA PISCIS (průnik dvou kruhů) v obrazci květu života v jeho dvou i tří/rozměrných variant KMITOČTŮ   (rytmů, frekvencí), přenesený ve  do „tabulky 49 bukev(písmen). Vědomostní hodnota té tabulky byla zachovaná v Rusku a použitá (i zneužitá) k propojování obou řídících schémat v období 2-4 tisíc let před naším letopočtem. V současnosti je obsah propojených schémat přístupný ve dvojici metodik (KSB a DVTŘ), přístupných na stránkách http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/.
  Více o Vesica Pixis např. zde: http://www.hypermaths.org/cropcircles/chapter2/.

   

Spor mezi arabskou a židovskou komunitou vedl ke střídavému zabírání stále většího území planety prostřednictvím dalších dobových „světových jazyků“.
Základním kořenem tohoto stále živého sporu „jižní a severní kultury“ byl emoční účinek „asijských doplňků egyptského programu“ na sebeúctu vládců a potomků Atlantidy – hebrejských – a později nejvyšších římsko katolických kněží.
Jejich potomci (za oponou) stále nemohou emočně strávit potupu – že vytvoření „nápovědy“ (symbolů „malé abecedy latinky“) a nutnost vyměnit latinské číslice za „indické“ vzešla z etnik asijských POHANŮ, které považovali za méněcenné „domorodce“. V této „emoční logice“ přetrvává „zvířecí“ psychika většiny vládců, v nezvládnutých emocích vládnoucích e-lit je třeba hledat nechuť a nevražiost západní kultury k asijským slovanským  národům.
Utajení silové hodnoty hebrejštiny je známé v bílé a černé magii – magie pracuje se znalostmi vztahů fyzikálních sil k vůli a úsilí člověka. Magie umožnila vybrané skupině lidí využívat jazyk kabaly ve svůj prospěch.


Nezbytnou úpravu MATRIXU do češtiny vyvolalo používání diakritiky. Samotný název pro „emoční doplňky“ latinských písmen nabízí i  „emoční výklad názvu“. Dia/kritika – kritika „boha všech bohů“ (Zeus ve druhém pádu) byla  zkrátka pro církev nepřípustná, …a nejen Jan Hus to za nás zaplatil svým životem.
Zničení „severní kultury“ slovanských  národů – ale i národa Čechů, který ve dvojici Janů (Husa a Komenského) pochopil úlohu „kroužku nad „Ů“.
Můj přínos (H+K) sčítá do „archetypů trojic“ známé poznatky do konstrukce nového příběhu o dějinách vzniku hmoty v galaxii, který je opřený o jedinou celistvou řadu kmitočtů, propojených vztahem TŘÍ PODSTATNÝCH  Z PĚTI NEZBYTNÝCH PRVKŮ.

Tvar oválu pak spojuje ne/existenci zvuku - bodv myšlení lidí, kteří  přenesením „bodu“ – nápadu - do okolí vytvářejí prostorovou 3D podobou oválu ve velikosti a hodnotě své rodinynebo i firmyprostředníka pro výměnu přebytků za potřeby.
Souhrným obrazem procesu zrání z „bodu do objemu“ je tvar a informační objem Mléčné dráhy, galaxie v rodině dalších.
Symbol „blíženců“ i vztah šestky a devítky je starší podobou dvojice H+He, vnitřního vztahu vodíku a helia.
Platí, že:  Znalost směrovacího náboje
každého písmene a číslice vede k opravám osobních asociačních řad člověka, který se ji naučí používat formou „symetrického čtení slova kmitem vpravo a vlevo od středu slova“.


Pro upřesnění tohoto rozsáhlejšího shrnutí  budu asi muset vysvětlovat  širší rámec souvislostí, které povedou asi i k chybám a opravám chyb, kterých se nutně také dopouštím. další texty z archivu zreviduji a postupně uložím na FB a do své webovky www.nejsmeovce.cz.

 

Vlašim, 18.4. 2019, 9:39, revize 27.4. 2019, 00:09 a ve 23:00.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář