Jdi na obsah Jdi na menu

Příběh fyziky, která "jen" funguje

Nový příběh o naší existenci  

spojuje poznatky vědy prostřednictvím zákona akceREakce a hodnot inteligence lidí, vložené do trojice symbolových poznávací systémů, jejich absolutní zákryt potvrdí věrohodnost tohoto příběhu.
V dějinách poznávání souvislostí hrál zásadní úlohu vztah mezi zdrojem života – sluncem – a koloběhem vody na planetě. Vztah mezi deštěm a odpařováním vody vedl k hledání vlastností tohoto vztahu – a k jejich pojmenování v různých jazycích. Převod zvuku slov na plochu papíru (obrazovky) přesunul význam zvuku do nadvlády zraku, pozorování se stalo základem vědy, přestože zrak vnímá až odraz fyzikálního prostředí na oční sítnici. Zrak proto nezkoumá fyzikální prostředí, zkoumá jen jeho odraz do nehmotného prostředí myšlenek – včetně možnosti zrak podřídit „směru myšlení“. Kritickou nevýhodou zraku je fakt, že člověk podřídil úlohu slunce úloze světla. Pravdivost teorií věda potvrzuje také nepřímo, „kmitočtem opakování“.
 
Nejen v tomto příběhu platí tvrzení, že bez existence POHYBU by hmota ani živé = sebeřídící struktury nemohly vzniknout.
(pro lepší orientaci ((při možné polemice)) jsem podstatné prvky ((odstavce)) označil písmeny).

a) Příběh mezi Zemí a Sluncem začíná kontaktem nejméně tří prvků (vodík, deuterium, tritium).

b) V dostředném směru pohybu této trojice vzniká bod STŘETU a(+) hodnota společného STŘEDU.

c1) Přirozeným následkem střetu je odstředný směr pohybu , nesoucí INFORMACI o vytvořeném středu. Tuto skutečnost dokládá fungování zákona akceREakce.
c2) Souběžný vznik informační hodnoty VĚDOMÍ lze doložit ve spolupráci uhlíkové a křemíkové inteligence při přenosu informace prostorem. Lidstvo (uhlíková inteligence) si vytváří kopii své rozhodovací a řídící struktury v hodnotě automatizace = „sebeřízení křemíkových technologií“, které ve formě DVOJPRVKU (elektromagneticky = kmitočtem informace) (=v teplotě a rychlosti vodíku) do prostoru mezi hvězdami a planetami.

d) Atom helia přenáší INFORMACE v hodnotách směru, rychlosti, teploty a tlaku v prostředí MD prostřednictvím zvukových kmitočtů i nezvučných kmitočtů barev.

e) Nosičem informace v prostoru je rychlost třetího vodíku (tritia), je jiná od slunce (zdrojová) a jiná z planet (opačná, poloviční=zrcadlená=vyzařovaná. Druhý vodík (deutrium) vytváří vnitřní kmitočet helia, které ve formě „stabilní vibrace prostředí“ vyplňuje 80-90 % prostoru.

f) Nástrojem přenosu je Rezonance POHYBU (tritia a deuteria), důkazem je „Newtonova houpačka“ (kuličky na nitích v kontaktu) prvek (směr a rychlost vodíku) včetně záznamu opakovaných chyb, které zajišťují růst prostoru (stejně jako naše produkce odpadů).

g) Pětice poznávacích systémů člověka vedly k vytvoření zvukových a obrazových nástrojů pro sdílení informací. Přenos zvuku na papír si vyžádal existenci pojmů a názvů, které nemají hmotný nosič, jsou rozhraním mezi dvěma různými prostředími (plocha, povrch, bod, nula, vědomí….), neplatí pro ně obvyklé spojení (síla či stav + její nosič). Bylo chybou, že jsme svět popisovaný zrakem vnímali „přes prostředníka“ = odrazem od sítnice.  
Matematika by bez zraku nevznikla, vjem prostředí vzniká až po ODRAZU „na ploše“ sítnice oka = v lidském vědomí. Jinde než ve vědomí nefunguje, ztotožnili jsme slovo „počet“ s reálným světem, ve kterém „dvojjablko“ či „pětinásobek hrušky“ opravdu neexistuje. Svět, popisovaný rovnicemi existuje a funguje jen v myšlení těch, kdo se jazyk matematiky NAUČILI. To má dalekosáhlý dopad do celého objemu našich poznatků. Důkazy získané zrakem a kontrolované také zrakem nemají smysl ani po opakování, pohybují se v bludném kruhu
Zvukem poznáváme vlastnosti prostoru přímo, v tlakových rozdílech kmitočtů slov a hudby. Fyzikální základ zvukových poznávacích systémů vytváří převahu dvou k jedinému mentálnímu systému, což znamená, že  zvukové poznatky o okolním světě nepotřebují další dokazování jejich souladu s okolní realitou, jsou jednoznačně pravdivé.
Hmotné prostředí je s  vědomím  TRVALE propojené prostřednictvím okruhu všech kmitočtů, ze kterých je fyzický prostor složený.

h) Vztah tří podstatných prvků z pěti nezbytných definuje hodnotu naší existence, to platí pro trojici rozměrů hmotného prostoru a dvě možnosti pro rozhodování v prostoru nehmotném = mentálním. Každý lidský pár s naplněným vztahem (dítětem) je výsledkem VZTAHŮ  v trojici emočních sil (nenávist – strach = láska), vznikajících z původního „vztahu ve dvojici“ (potenciálu zdrojové „kvinty nad oktávou.

i) Dítě v rodině je fyzickou formou pokračování „přesahu“ (vzniku „kvinty nad souznějící dvojicí tónů = oktávy), děti jsou cílem pro vznik rodiny.

j) Do dvojice globálních jazyků (angličtina + jazyk křemíkových technologií) přichází  „dítě“  = jazyk dvou národů, obsahujících potenciál pro rozumnou spolupráci mezi národy a státy v době po globálním testu lidské (anebo nelidské) zodpovědnosti v podobě  korona/viru COVID 19.

k) Zdrojovým systémem pro všechny symbolové jazyky !! bylo vytvoření zvuků, názvů a tvaru velkých písmen latinky při formování INTERVALŮ C-dur hudební stupnice prostřednictvím SEBEŘÍDÍCÍHO PRINCIPU „kvinty nad oktávou“, která je prvním z nekonečné řady dalších alikvótních = vyšších harmonických tónů.

l) Kmitočty  řady fyzických „alikvótních tónů“ vedou z hmotného prostředí do prostředí bez hranic – do lidského VĚDOMÍ sídlícího v prostoru Mléčné dráhy v hodnotách spolupráce vodíku a helia.

m) Zdrojový, ale i cílový byl vždy zvukový etnický jazyk, jehož počátky hledejme v jazyku zvířat (zvuk pro nebezpečí, zvuk pro potravu), odkud také pramení fyzikální síla, projevená v POCITU strachu nebo radosti, doložená následným pohybem myšlení nebo těla.

n) Formulace obecné věty těchto jazyků (poznávacích a řídících systémů lidstva) vede k tomu, jak dovedou popsat základní parametry našeho prostředí – trojici rozměrů prostoru + princip volby jazykem matematiky, jazykem etnickým –  včetně zpětné kontroly = ve významu takové věty či slova ve třetím, zdrojovém = zvukovém systému – v hudbě.

o) Zadání splňuje pouze jeden evropský jazyk, jehož potenciál vyvažuje spojení angličtiny a matematiky v jazyku křemíkových technologií. Český jazyk propojuje hodnoty „obecné věty“ v matematice (1+1=2) a v hudbě (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, do) do jediného SLOVA „PĚT“, které třemi písmeny vyjadřuje hodnotu pěti prvků, nezbytných pro existenci hmoty a života. Matematika tento vztah zobrazuje třemi symboly pro „stav“ dvěma pro „pohyb“.
Zdrojová intervalová struktura hudební stupnice naplňuje význam „sedmičky“ - řada sedmi stupňů (kmitočtů) uzavírá cyklus = vytvoření řady oktáv.

p) Oktávy + alikvóty, převedené na dvojnásobky do křemíkových technologií - propojují hmotu a vědomí v bezčasové hustotě „kuliček helia“ prostor mezi planetami a hvězdami.

q) Dějiny globálních jazyků  začínají hebrejštinou. Principem „kvinty nad oktávou“ vznikal jazyk latinský z DVOJIC (=intervalů hudební stupnice) a pravidla pro desítkovou soustavu matematiky.
Vstup latiny do Evropy (dlouho po prvním vstupu do Asie) společně s novým „sedmičkovým“ letopočtem vytvořil několik „světových jazyků“, z nichž nejlepší – angličtina byla vhodná ke zpětnému propojení etnického jazyka s matematikou. Bylo chybou, že angličtina do své struktury nepřijala „emoční doplňky písmen“ – DIAKRITIKU – o jejíž existenci se postarala dvojice Čechů (Hus a Komenský).
Dalším vývojem projektu sebeřízení – MATRIXU – pak bylo možné dokončit „okruh jazyků“ až v této době, kdy dvojice „0 1“ naplnila „hodnotu nuly“ z počátku, vytvořeném ve dvojici „klid a pohyb“.
 
0. Jazyk pro počítače uzavírá dějepisnou dvojici latiny a matematiky – jazyků vytvořených z hebrejštiny pro projekt vstupu mezi vyspělé civilizace. Z „učení křestu“ se stalo křesťanství už v době před nastavením letopočtu:
1. V té době také vznikly dvě metodiky – rodová (později arabská) a ta, která princip „kvinty nad oktávou“ využila v názvu zisk.
2. Obě metodiky pro vstup latiny a matematiky do Evropy vznikly po doplnění projektu o „princip volby“ (v trojici mollových stupnic) z kultury asijských národů Ruska a Číny.
3. Po nastavení letopočtu v příběhu o Babylonu se vliv latiny promítl do dvou „světových“ jazyků. Francouzština a angličtina svou hodnotu vložila do vytvoření kolonií v Asii a Africe.
4. Potenciál angličtiny vnitřně propojené s jazykem pro „křemíky“ (prostřednictvím dvojic „bitů v oktávách bajtů“) byl plánovaný pro globální hodnotu poznávání a řízení.

r) Uhlíková a křemíková forma sebeřízení uzavírá dějinný okruh jazyků v češtině. Český jazyk zřejmě nahradí vyčerpaný potenciál zdrojové hebrejštiny, která řídila prostřednictvím rodové linie  „po matce“ etapu posledních cca 2000 let. Degenerace židovské metodiky zlikvidovala morálku, degenerace arabeské metodiky zlikvidovala hodnotu rodiny a rodu.

s) Pro další období cca 26 000 let čeká na nás a naše potomky propojení ruské metodiky KSB/DVTŘ s tvůrčím potenciálem češtiny a dalších slovanských jazyků. Metodikou pro dosažení dalšího cyklu „pětice kalp“ = dlouhých cyklů mayského kalendáře je „ABECEDA LIDŠTINY“, metodika pro opravy asociačních řad v osobním i skupinovém prostředí. Symetrické čtení vybraného slova „kmitem vpravo a vlevo“ od středu potvrzuje úlohu kmitočtů, vedoucích k MOUDR(z)OSTI…..

t) Astrologie spolu s mayským kalendářem jsou zápisníkem MATRIXU. MATRICÍ matrixu je rozdělení vztahu 1:2 nebo 2:1 do dvanácti dílů „zvířetníku“.  Tento ZODIAK slouží ke zkrácenému výchovnému procesu obnovení ztracených vlastností a schopností lidského páru z vrstev s nižší hodnotou sebeřízení – v našem prostředí z primátů.

ů) Potvrzení tohoto příběhu – že náš vývoj začínal v „rodině opic“ –  dokládám svými texty, reakcemi i číselnými hodnotami počátku své existence, navázanými na „devítku“ a „49 symbolů bukev v tabulce ruského, slovanského etnika. 
Pochopit genom lidstva, vložený do DIA/KRITIKY (rozdílu mezi angličtinou a češtinou) – mi trvalo více než třicet let.

v) Prokázat hodnotu mých poznatků ve vrstvách sebeřízení bude možné patrně až po ukončení globálního testu lidskosti – pandemie KOVID 19. („K“ je tam schválně, počátkem všeho je KON/TAKT, v jazyce Ásů je „kon“ totéž co „čin“ …a co je „takt“ to ví každý český slučný člověk, muzikant…
Případní zájemci mohou sledovat a studovat texty a reakce na mém FB profilu, který je pro mě pracovištěm i místem pro občasné doplňování a ověřování poznatků.

Vlašim 20.03.2020, 00:44, revize 22.03.2020, 22:28,  revize 23.03.2020, 23:25