Jdi na obsah Jdi na menu
 


 


Proměna paradigmatu v globální společnosti přichází vždy s objevem, který formuje další vývojovou etapu. Gödelův teorém (vztahu bezespornosti k úplnosti v daném poznávacím systému) otevírá prostor pro nečekané propojení hodnot matematiky a českého jazyka. Čeština se projevuje jako vyvážený partner nejen k matematice, své kvality zřejmě prokáže i ve spojení s jazykem počítačů. Latina s matematikou byly vytvořené z hebrejštiny, hebrejština a její národ 
jsou zodpovědní za hodnotu známých vědomostí. Vědomosti nové - o neznámé části dějin a jiném pojetí fyzikálních sil přináší dvojice národů, které si ve svém genomu uchovaly hodnoty původní globální populace, vyvíjené ve velmi dlouhém období, končícím atlantskou civilizací.

O svých tvrzeních hodlám přesvědčit nejen národ Čechů a Slováků, kteří představují geografické i mentálně propojené rozhraní mezi západním a východním světem (ale i egyptským a asijským projektem). Bude obtížné uvěřit něčemu, co funguje v jiné struktuře poznatků, ale co současně popírá některé poznatky, získané za posledních cca 2000 let.

Odvážlivcům nabízím texty, ve kterých se snažím vysvětlit, jak putují informace mezi tělem a myšlením člověka a tím, co věda nazvala „informačním polem prostoru“. Duchovní učení tento prostor zná v pojmu vědomí.
Propojit slovníky i hodnoty vědy se znalostmi duchovně zralých lidí je cílem těchto stránek i jedním z cílů v mém životě. 

PS: pochopení textů se obvykle dostaví až při druhém cyklu čtení, omlouvám se všem, že to zatím líp napsat neumím. Modře probarvuji v textech vybrané obecné poznatky, červeně a zeleně věty k přemýšlení. Ty zelené si dovolím zdůvodňovat, pokud o to bude zájem.

 

Abstrakty mých textů, měnících paradigma : 

 1. Kurt Gödel dovedl matematiku na rozcestí, odkud se mohla vrátit ke svým kořenům. Rozdělení hebrejštiny na symboly velikosti (číslice) a symboly pro hodnotu emocí (písmena) vedlo k vytvoření základních pravidel pro opakovanou „řadu číslic“ - matematiku. Matematiku bez znalosti etnického jazyka ale nikdo nepochopí. Etnický jazyk je proto nadřazený celé matematice. Proč je Řešení Gödelova teorému v češtině ?  Nevěříte? Čtěte…. 

…uvěříte, že čeština je tím jazykem, který vrátí matematiku (a její aplikace ve všech oblastech) tam, kam patří, do růstu znalostí o neživé hmotě, do technologií z nich pramenících.
"Pravda je zdánlivě absurdní, aby mohla být skutečná"….(Niels Bohr, volná citace)

 

 1. Niels Bohr postavil jednotku hmoty (atom) na rotačním principu, z něj nám vyrostl příběh o fyzice do hodnoty inteligence, vložené do kvantové teorie. Schovali jsme „boha“ do jazyka z rovnic, kterým už běžný člověk nerozumí. Víme ale, že každá informace ale má svůj nosič, nehmotné myšlenky ukládáme i do nehmotného prostoru = vědomí.  Společným nosičem myšlenek a lidí je teplota a vodík – jinak funguje v člověku a jinak v informačních polích prostoru. Hodnota 3 Kelviny obsahuje archetyp tvoření (postupný vznik a vztah sil v trojici), teplota propojuje zároveň objem lidského těla s objemem jeho vědomí, uloženého v objemu „modré barvy“ vody a oblohy, v obalu planety sídlí lidské „duše“. V těchto „informačních polích prostoru“ je uložená všechna pohybová energie, vytvořená a spotřebovaná pulzním všesměrovým pohybem „z bodu ven a dovnitř“, který známe v zákonu akceREakce.
  Fyzika, postavená na pulzaci (fraktalitě složených protisměrů) nevykazuje paradoxy fyziky, popisované jazykem matematiky.
  Informační Bod Prostoru definuje proces zrání času a doby od okamžiku, kdy člověk prostřednictvím vztahů mezi pojmy našel kořeny pro  vznik hmoty, přírody a člověka. Následně v přítomnosti a cestou do dějin můžeme ověřje platnost příběhu, vystavěného z definice IBP

... od neexistence nutně začíná logický proces VZNIKÁNÍ, existence a zanikání. Jediný bůh, který splňuje hodnotu absolutního počátku a trvalé existence se jmenuje  POHYB. Nosičem tohoto pohybu je právě IBP.
(Ne)svatou, ale nedělitelnou trojicí je vznik Pohybu při spojení Rychlosti a Směru, …nikoliv náhodou je i „prs“ tím, co vyživuje vrcholnou přírodní formu SEBEŘÍZENÍ – dítě lidské dvojice, živené energií LÁSKY, vznikající při kontaktu dvou prvků „v protisměru“, ale k sobě navzájem.
 


 1. Princip sebeřízení prvků i celků známe v podobě zákona akceREakce, kde zrcadlo nahrazuje hodnotu protisměru ke směru našeho zraku. Počátkem zrcadlení je vztah opačných směrů mezi vodíkem a heliem. Výsledným „RE“ je vznik „mikrozvuku“ (obdoby skla v zrcadle) = intervalu, spojujícího vodík a helium v mezihvězdném prostoru.
  IBP je proto (v okamžiku dokončení pohybů ven a dovnitř) i jednotkou zvuku a gravitace, společně tak definují hodnotu nehmotného VĚDOMÍ. 
  Schéma a text „Symetrie v oktávě dimenzí“ je obrazem vznikání nehmotných, hmotných a živých vrstev, oddělených stupněm sebeřízení. Nehmotnou „zvukovou oktávu“, ve které probíhá vývoj samotné hmoty známe v podobě části tabulky chemických prvků. 

…poznávací a řídící systémy lidí vychází z dvojice zrak + sluch. Lidstvo vyčerpalo potenciál zraku ve vědě, poplatné jazyku matematiky a podmínce v existenci světla. Pa/vědu, popisující hodnotu a možnosti sluchu v nevědeckém světě, řízeném „selským rozumem“, jsem nazval KONINOU, protože je poplatná úloze koně i Koňase v dějinách lidstva. Navíc název naplňuje národní značku „smějících se bestií“


 1. Historie řídící a podřízené rozhodovací struktury symbolových poznávacích systémů = JAZYKŮ provází náš vývoj od okamžiku, kdy lidé potřebovali předat své poznatky ostatním. Východiskem pro přijetí nového paradigma je vznik jazyka pro počítače, který uzavírá kontrolní (poslední?) etapu dlouhodobého galaktického projektu, známého v názvu MATRIX.
  Počátek naší etapy známe v příběhu o potopě světa. Část zapsaných dějin neznáme všichni, nejstarší kalendář – mayský – ale pracuje s cyklem, trvajícím téměř 26 000 let – kde „potopa světa“ je polovinou té doby – a také naší současností. Jazyk předchozí, atlantské civilizace neznáme, ale zachovaly se dvě jazykové mutace, Hebrejština v Egyptě a dva jazyky v Asii, čínský a „ruský“ kalendář jsou starší než židovský, který je kompozicí všech  tří zmíněných. Z hebrejštiny vznikla v egyptských chrámech trojice nástrojů, které formovaly průběh našich dějin etnikem, které si tuto trojici (dva jazyky + propojovací zvuková stupnice sedmi intervalů) přizpůsobilo svým záměrům.  
  Do jaké míry souvisí sedm intervalů v oktávě hudební stupnice se „sedmičkou“ pozic „bitů“ do počítačového „bajtu“ (obdoba oktávy)…..a proč náš kalendář má týden (hodnotu času), tóny i barvy také v „sedmičkách“ – o tom je více textů v rubrice MATRIX, verze „ČLO/věk“.
  Texty každoročně upravuji, popisují období dějin, které jsem navnímal přímým vstupem do informačních polí, kdy se v člověku propojují (s minimální osobní kontrolou!) dvě nebo více mozkových frekvencí. Klasická věda toto „rozpolcení osobnosti“ bere jako nemoc, ale výzkum Stanislava Grofa a dalších vědců už zjistil, jakým poznávacím nástrojem je zklidnění vědomí do „alfa frekvence“, která umožňuje najít svůj interval (souzvuk) s frekvencí planety – a tím se odpoutat od linearity času. Prostředí hluboké formy meditace potvrzuje mé poznatky, ale vědecký a duchovní slovník nemá „společnou řeč“.
  Společnou řečí je až jazyk a struktura počítačů, počítače kopírují naší rozhodovací strukturu, doplňují mezery v paměti na dobu, kdy se v naší „zvířecí existenci“ (z opakovaných reakcí na vnější podněty) stávaly instinkty – reakce nevyžadující energii myšlení.

…žijeme v době, kdy „šablony myšlení“, produkované vzdělávacím systémem a mediálním tlakem fungují stejně jako u zvířat. Nové informace pouze zařazujeme do naučených stereotypů – asociační křižovatky, zobrazované mezery mezi slovy – potřebují opravit – najít v sobě schopnost hledat další, vhodnější slovo, než to, které v paměti AUTOMATICKY naskočí.
Záleží na každém z nás, jak umíme používat naší mateřštinu, její jedinečnost mezi světovými jazyky zatím nechápe každý. Je proto mojí povinností alespoň nabídnout zájemcům nástroj, kterým obnovíme genom původní civilizace této planety. Máme jej – Češi a Slováci – zapsaný jako „Ráj na Zemi“. Původní genetický projekt „polidštění opice“ ale vyžaduje znalost jiných dějin i vzniku Mléčné Dráhy. Texty budu postupně vkládat do jednotlivých rubrik…


 1. Abeceda lidštiny je obecně přijatelným nástrojem pro opravy vnitřních asociačních řad (šablon myšlení). Symetrické čtení slova, které vás zaujme, je novinkou, která po delší době používání umožní zlepšit nejen orientaci uvnitř svého hodnocení všeho, co nás v životě potkává.
  V další vrstvě znalostí „lidštiny“ můžeme společně vzájemně dolaďovat různá tvrzení a vize, což vede k obnovení zapomenutých znalostí a schopností lidstva – a pozdějšímu nastavení a přijetí paradigmatu, postaveného na principech a tvrzeních, vzešlých z jiného popisu dějin a fyzikálních sil. Symetrie nestejných celků (směrů vývoje) nás provází od doby, kdy vznikal prostor a hmota v něm.
  V rozhraní let 1991 – 2002 jsme patrně dosáhli poloviny velkého mayského cyklu. Od této doby probíhá přechod do pozitivní poloviny MATRIXU, dlouhodobého projektu pro obnovu vyspělé formy galaktického lidského páru z vrstvy primátů.
  Úloha negativních řídicích struktur měla skončit s rokem 2012, ale zpoždění, za které může trojice českých Janů (Hus, Komenský a já) vedlo k „uprade Matrixu“ na projekt „ČLO/věk“. Příčinou byla neplánovaná úprava kontrolní (v Egyptě vytvořené a v Asii dokončené) etapy, nesené dvěma jazyky, vytvořenými z hebrejštiny, jazyka, který se zachoval po "potopě světa " v Egyptě.
  Klíčem pro chápání utajených tisíců let vývoje před navázním našeho letopočtu na ty starší  jsou kalendáře Asijské a mayský.

  Součástí abecedy lidštiny je také příběh, který by bez Ireny Sittové a její trvalé pomoci (včetně asistence všech živých i neživých lidí) nemohl  vzniknout. Tato pozitivní úprava MATRIXU končí jiným výkladem „apokalypsy“, nové paradigma mění zásadně naše znalosti o povaze sil v prostoru a úloze lidské dvojice či rodiny (trojice) v něm.

  Mobily, tablety a později i obrazové stěny nám všem umožnují nacházet a propojovat vzpomínky na všechny ty, kdo „osud“ pro náš současný život formovali svými životy v hmotném těle. Ti stále existují v podobě „informačních balíčků“ té modré barvě oblohy a vody.

  Příroda mi umožnila poznat a pochopit „balíček života“ IMHOtepa a jeho úlohu ve starověkém Egyptě. Dávno před nastavením našeho letopočtu v jeho chrámech s pomocí kněží vznikala z hebrejštiny pravidla a struktura jazyků latiny, matematiky a hudební stupnice. Intervaly byly a jsou tím rozhraním pro přenos informací, které vedly od počátku galaxie až ke dnešku.
  Biblický projekt psali vítězové, kteří si jej upravili ve svůj prospěch. Jejich potomci se jej v současnosti snaží naplnit – apokalypsou mělo být zničení a obnovení populace po celosvětové válce – s tím, že mocným zůstane technologický náskok, pramenící z „utajování klíčových informací“, že se stanou bohem – „Velkým bratrem“ pro populaci specializovaných lidských biorobotů. 'Ten proces už probíhá u dětí, tvarovaných angličtinou v počítačových aplikacích a životem, postaveným na spotřebě. 
  Opravy planety začínají opravami vnitřních asociačních vazeb ke slovům. Tyto uzly či křižovatky v našem myšlení lze upravit symetrickým čtením slov. Už je čas..... 

…čím je pro člověka „křižovatka asociací“ v procesu vnímání a myšlení rodným jazykem?
a) Ze slov vytváříme poznávací systémy –národní jazyky, jejich gramatiku, krásu a funkčnost.
b) Každý národ tvaruje svůj jazyk svým způsobem myšlení.
c) Čeština je hlavním vítězem programovacího jazyka Matrixu - „verze ČLO/věk“.
d) Prvním byla angličtina, ta propojila jazyk hudby s jazykem matematiky.
e) Jazyk počítačů zobrazuje dějiny Mléčné dráhy zrcadlově – scifi seriály zobrazují historii vesmíru v míře vhledu scénáristů do odpovídajících informačních polí.
f) Český jazyk se stává vnitřním partnerem počítačových technologií, je pokračováním původního jazyka této planety, ze kterého příroda a tvůrci Matrixu vytvořil hádanku – symboly „latinky“. Angličtina diakritiku nepoužívá, to byla velká, ale nezbytná chyba těch, kdo vytvářeli a kontrolovali průběh jimi napsaného projektu ČLO/věk. Češi a Slováci jsou zrcadlem genomu židovstva, rozděleného na chasidy a …. v období tisíců let propojujících hebrejštinu s jazykem „bukev“, užívaných v ruské části Asie.    

Podobně jako kdysi pan Kopernik ani já nemám prý pro své příběhy a tvrzení odpovídající důkaz, nabízím jen nástroje a svou ochotu. Zápis jevů do symbolů ale existoval v počátcích lidské inteligence, symboly písmen a číslic nám proto otvírají hlubší pohled do dějin i do budoucnosti, pokud najdeme jejich společného jmenovatele – vznik ZVUKU z existence POHYBU. Boha si ponecháme, nikdo asi nevíme, jak, kdy a proč vznikl „bod“ a „protisměr“ ve formě pulzu.
 


 1. Je možné technicky testovat kvalitu lidí ve skupině dalších tak, aby se ihned projevilo jejich nadání, znalosti, ale i chyby – včetně nepřiměřeného stranění pro předem dohodnutý výsledek? A to vše v reálním čase videozáznamu dvojice řečníků ve skupině, hledající kvalitnějšího z nich?
  …ano, je to možné, pokud rozhodování (v profesní či jiné odbornosti) v takové skupině převedeme do vnitřního myšlenkového sporu mezi odborností a hodnotou svého svědomí – a to v každém účastníkovi jednání.
  Plovoucí logika průběžného hlasování vede ke dvojímu vyhodnocení řečníků, kdy druhé hodnocení potvrdí či vymění vítěze započtením přiměřeného – anebo nepřiměřeného stranění některému z řečníků.

…přečtete a posuďte sami, projekt KARAODYN čeká na realizaci…

 

 

 

 

 


ve Vlašimi 05.01.2019, 1:20