Jdi na obsah Jdi na menu
 


VRSTVY SEBEŘÍZENÍ

VRSTVY SEBEŘÍZENÍ V KOLOBĚHU VÝVOJE
jsou užitečné pro nalezení svého místa ve společnosti:

jsou odvozené ze znalosti o vzniku novém tónu = kvintě nad znějící dvojicí tónů = nad OKTÁVOU (základního a osmého tónu).
Kvinta (pátý stupeň hudební stupnice) je prvním z vyšších harmonických tónů, které v dalších oktávách vedou až do lidského vědomí. Tento samočinný proces je základnou pro vznik hmoty a života v prostředí tří základních prvků (vodík, deuterium, tritium), „kvinta“ (označená „SOL“) je díky programu, ukládanému do Slunce nástrojem i pro vznik dítěte vytvořeného ze vztahu mezi ženou a mužem.
Obecný vztah dvou prvků (nebo celků) ke třetímu je také principem, který mi umožnil z dvojice KLID + POHYB vytvořit uvěřitelný a prokazatelný „Příběh o vznikání“ (bodu, prostoru, hmoty a přírody a „dvojprvku“ v lidském páru) v mém vědomí. Poznatky o vztahu mezi materiálním a myšlenkovým prostředím nabízím ve svých textech. Příroda umí někomu vložit schopnosti (např. počítat zpaměti třetí mocniny…), o kterých sami netušíme do doby, než nás okolnosti donutí se jimi zabývat. Mě příroda dopřála možnost prožít a poznat – jak funguje bytost člověka v tělesné a beztělesné formě.
Text je o možnostech každého z nás v některém životě dosáhnout a prožít všechny níže popsané VRSTVY  SEBEŘÍZENÍ, postavené na univerzálním vztahu mezi dvěma prvky, směřujícímu k existujícímu třetímu anebo ke vzniku nového prvku. Pro celky platí totéž.

Hodnotu „třetího prvku ve dvojici“ (= vztahu spojujícího dva prvky do dvojice) jsem rozdělil do „oktávy“ vrstev, platných pro nás i pro jiné lidské civilizace.
Naše ruce, nohy a hlava jsou původcem pětiprvkové logiky, která vykazuje chyby, ale umí je opravit dvěma způsoby - ale jen jeden z nich je stejně trvalý jako vznik „zvuku kvinty nad oktávou“  a dalších „vyšších harmonických tónů“.
Smysl „druhé“ opravy chyby spočívá ve vložení nového prvku (jiný materiál, změna struktury či procesu) do původního celku.

Vrstvy sebeřízení doplňují naše znalosti o možnostech zvuku v procesu převodu informací na jejich hmotný projev, který začíná zdrojovou dvojicí - zvukem oktávy. Tuto dvojici můžeme pro potřebu názornosti a všeobecné platnosti nahradit základním vztahem mezi pojmy KLID a POHYB, kde spojka „a“ vyjadřuje hodnotu vztahu mezi klidem (nemyšlením) a pohybem (vnímáním + myšlením) jedince či jiného celku.
Princip volby je proto určujícím znakem pro rozdělení vrstev sebeřízení do OKRUHU „osmi stupňů“ ze základny – DVOJPRVKU, kterým je existující napětí mezi „klidem a pohybem“ v nejobecnějším pojetí.
 

Celosvětová nákaza virem COVID 19 je spouštěcím nástrojem pro „online realizaci“ těchto vrstev sebeřízení prostřednictvím měnícího se počtu nakažených, nemocných, zemřelých a uzdravených lidí.
Cílovou hodnotou tohoto globálního „testu lidskosti“ je rozdělení lidí do vrstev osobní zodpovědnosti.
Zodpovědnost je ukazatelem morální hodnoty a způsobilosti člověka pro vstup anebo i řízení větších celků (rodiny, firmy, národa či státu)
Vrstvy sebeřízení jsou popisem růstu osobní zodpovědnosti „za cizí lidi“.


První vrstva sebeřízení – OSOBNÍ vychází ze VZTAHU mezi tělem člověka a programem, uloženým v genomu, který se projevuje do cílů v životě prostřednictvím REZONANCÍ k plodu v matce.
Po narození se přenáší rodové a emoční prostředí okolí do procesu dozrávání a hledání partnera pro VZTAH ve DVOJICI - do hledání LÁSKY. (víme, že hlas ženy od hlasu muže často dělí oktáva).
Je dobré vědět, že i LÁSKA je podmíněná existencí zdrojové dvojice sil – ve slovech, vyjadřujících směr DO SEBE a směr OD SEBE , jejichž „součtem“ je  PULS.
„Strach V sobě“ a „nenávist ZE sebe“ můžeme buď v sobě rozpustit –  anebo jednu složku této dvojice emocí vyzařovat do okolí.
Ale pouze ROZPUŠTĚNÍ = souznění lidí (obou emočních sil, generujících hodnotu páru), můžeme nazvat láskou – snahou najít v sobě zodpovědnost za „cizího člověka“ = životního partnera.
Hranicí této vrstvy je míra OSOBNÍ zodpovědnosti při hledání VZTAHU k partnerovi s cílem vytvořit rodinu.

Druhou vrstvou sebeřízení je LIDSKÝ PÁR,  jeho symbolem je  „dvojka“ s potenciálem vytvořit třetí prvek – dítě je pokračováním rodu, genomu i lidské společnosti. „dvojka“ (2) je DVOJPRVEKEM v matematice i v jazyku samotných číslic, zneužitých v kabale.
Vztah ženy a muže modeluje SPOLEČNOU hodnotu principu volby ve sporech a dohodách o zodpovědnosti za společné pravomoci a výhody. 
Je dobré vědět, že EMOČNÍ soulad + nesoulad partnerů generuje fyzikální = emoční sílu, nesenou ZVUKEM. Zvuk je reálnou vibrující pohybovou silou - následkem původní „kvinty nad oktávou“.
Zvuk se tak stává nástrojem pro vytváření a ukládání paměťových záznamů do rodového či národního GENOMU – a to od samotného počátku vzniku hmoty a genomu = programu v každé hmotné struktuře. Proces vznikání vychází ze součtu „směru a rychlosti“, dvou podmínek pro vznik POHYBU.
Zvuková podstata genomu je přirozeným následkem procesu vznikání.
Zvukové jazyky slouží ke sdílení informací a k následné realizaci nehmotných informací do dvojice hodnot – do „povrchu a vnitřku“ každého hmotného prostředí v celku galaxie.
Hranicí pro vstup do další vrstvy sebeřízení je vytvoření souladu partnerů v míře, nezbytné pro pokračování rodu, vytvoření rodiny je rozhodnutím o zodpovědnosti za sebe, za pár a za nový prvek v rodině - dítě (děti).

Třetí vrstvou sebeřízení je RODINA, vztah k rodové linii modeluje vnitřní prostředí důvěry a připravenost páru pro objevování a řízení vnějších vnějších vlivů. Cílem rodiny je nastavení vnitřních pravidel komunikace v rodině, ale i postupů pro jednání a vytváření vztahů k vnějším autoritám. Nástrojem vrstvy je zájem rodičů a dětí o pracovní a volnočasové aktivity.
Cílem této vrstvy je zodpovědnost za rozvoj rodiny a příprava všech členů pro úkoly, které spojí osobní zájmy se zájmy skupin ve společnosti, ke kterým se hlásí.
Hranicí do další vrstvy sebeřízení je hodnota zodpovědnosti za „cizí lidi“ vstupem do vlastního podnikání a společenských zájmových aktivit (volejbal, zahrádkáři apod)

Čtvrtá vrstva sebeřízení je SPOLEČENSKÁ, rozvíjí schopností a zodpovědnosti za větší celky (od zaměstnance do vzniku a řízení své firmy, …obce, ..odvětví).
Nástrojem vrstvy je osobní schopnost hledat nové začátky ze znalosti profese a vyvažovat nerovnováhy v řízení své „velké rodiny“.
Cílem vrstvy je hledání prostoru a nástrojů (pravidel) k propojení svých aktivit se zájmy největších celků (názorových skupin) ve státu. 
Podmínkou i výhodou je znalost „dějepisu“ spravovaných oborů vzhledem k politickému uspořádání zemí. Tím roste osobní potřeba znát vnější vlivy na domácí prostředí, znát pravidla soužití v jiných národech - a podle svých schopností nabízet formy společných pravidel.
Hranicí vrstvy je schopnost najít a vyhodnotit pozici národních zdrojů ve skupině dalších národů a států. 

Pátá vrstva sebeřízení je POLITICKÁ, vyžaduje růst znalostí o komplexní hodnotě a distribuci národních zdrojů včetně formování pravidel komunikace jazykem, vhodným pro řešení vztahů mezi národy, státy a světadíly –  ve vztahu ke kvalitě národních řídících systémů, vložených do ústavy. Hodnota ústavy vypovídá o informační a hmotné vyspělosti státu, promítnuté do práv a povinností obyvatel, dále rozvedených do pravidel (zákonů) pro nižší stupně sebeřízení v regionech.
Nástrojem této vrstvy sebeřízení je napětí ve světové politice, které vede ke hledání nových pravidel a vhodných jazyků. Výhodou je znalost dějin předchozích „světových“ jazyků, které posouvaly lidské poznání o formování rozhodovacích systémů = JAZYKŮ ve vrstvách lidí, ale i starších zvukových „jazyků“ živé a neživé přírody.
Růst znalostí o struktuře sebeřízení v nižších vrstvách přírody vede v této (v současnosti probíhající vrstvě !!) také k definování hodnot „živosti“ v oblasti  křemíkových technologií a odtud k definici univerzálního vývojového principu – vztahu mezi „uhlíkovou“ a „křemíkovou“ rozhodovací schopností (inteligencí).
Dříve výhodou a dnes nástrojem je znalost „jazyka číslic“, užívaného v „biblickém řízení“ vrstvou nejmocnějších. Řízení lidstva vždy probíhalo rotací vztahu „dvou domluvených“ ke třetímu, považovanému za protivníka. Nejvyšší „kartou“ tohoto globálního mariáše je „Srdcová sedma“ = znalost struktur nejstaršího kalendáře ve vztahu k „sedmičkovému“ indickému, židovskému a našemu kalendáři. Odkrytou „novinkou“ je „devítkový“, staroruský kalendář „Koladův dar“.
Cílem páté vrstvy sebeřízení je optimalizace komunikačních nástrojů a technologií, nezbytná k vytvoření trojice globálních jazyků s podmínkou zachování jazyků ostatních - do doby, kdy některý globální jazyk vyčerpá svůj emoční=fyzický potenciál.

Šestá vrstva sebeřízení je GLOBÁLNÍ, je podmíněna užíváním nejméně dvou globálních jazyků a křemíkových technologií ve vrstvách společnosti, které o jejich využití projeví ZÁJEM.
Takové prostředí dosáhne v této době „zrání populace“ k hodnotám, podstatným pro otevřenou komunikaci s vyspělými lidskými civilizacemi, které náš vývoj průběžně sledují prostřednictvím genetického projektu obnovy lidského páru – MATRIXU.
Nástrojem vrstvy je tvarování zájmů populace o dějepis – anebo o dějiny „zvuku slov“. Přijmout existenci rozvinutějších i méně rozvinutých lidských civilizací je podmínkou pro vstup do šesté vrstvy sebeřízení v prostředí galaxie. Mezníkem pro vstup je pochopení vrcholné firmy sebeřízení, známé v pojmu a úloze MATRIXU, který je platný i pro rozvinuté hvězdné civilizace.
Cílem projektu MATRIX je obnovení a lepší vyvážení pravidel pro lidskou DVOJICI.
Vyvažování pravomocí k zodpovědnosti
mezi ženou a mužem v prostředí rodiny je vázané ke znalosti o vzniku a vývoji pohybových sil v prostoru – a tím i k opuštění myšlenkových vzorců, vázaných k řízení světa biblickým příběhem. Reálným začátkem pro příběh o existenci Mléčné Dráhy je převedení božské trojice na kontakt tří směrovaných „atomů vodíku“, které svým střetem vytvoří STŘED = „bod pro vznik prostoru“. Odrazem směrových sil od dosaženého středu roste PROSTŘEDÍ, které „na konci těchto sil“ vytvoří INFORMACI (o hodnotě už dosaženého středu) ve formě myšleného OBALU = korony tohoto prostředí. Z této dvojice (DVOJPRVEK = povrch + střed) obsahuje společnou ale protiběžnou energii vnitřního prostředí, které vzniká spotřebou pohybu při myšlení.  Nazvali jsme tuto člověkem směrovanou energii slovem ČAS. Více o skutečné fyzice = PSYCHOFYZICE je v dalších textech.
Hodnotu času naplňujeme svými POHYBY do vývoje symbolových poznávacích a řídícéích systémů lidstva. Bezchybné a logické propojení dvou zvukových (etnický jazyk a hudba) a dvou mentálních jazyků (jazyk matematiky a jazyk 9+0) je předpokladem pro vstřícný kontakt s jinými lidskými civilizacemi v době „blízké přítomnosti“.

Sedmá vrstva sebeřízení je LIDSKÁ, kopíruje v prostředí galaxie DOČASNÝ spor dvou opačných množin populace, které UVĚŘILY, že znají a žijí své znalosti o podstatě prostředí, které nás vytvořilo.
Některé VYSPĚLEJŠÍ civilizace znají a žijí „PŘÍBĚH o VZNIKÁNÍ a ZÁNIKU“, jiné jsou na naší hladině poznání a některé teprve malují obrázky, ze kterých pak vytváří své „slovníky pojmů“.
Podmínkou pro vyřešení této „sedmičky“ je prostředí internetu. Skutečný DĚJEPIS vzniká každý den „online“ - na sociálních sítích a souběžně v denních starostech a radostech.
Nastavení sociálního kreditu jedince či skupiny je možným cílem sedmé vrstvy sebeřízení. Nastavování probíhá nejen v křemíkových technologiích sociálních sítí, které spravuje současná světová elita pod dohledem civilizací, které zajímá náš pozitivní vývoj. Jsme pro ně obdobou „dítěte“.
Nástrojem vrstvy je hloubka pochopení každé činnosti jedince či skupiny, realizovaná v myšlenkovém anebo zapsaném prostředí.
Každý pohyb má v prostoru okolo planet a hvězd svůj PAMĚŤOVÝ ZÁZNAM (v množině podobných pohybů = egregorů), kde množství podobných informací lze „nějak“ pochopit i zapsat v každé vývojové etapě.  Je „dobově vhodné“ přijmout tvrzení o prvotním vývoji hmoty a lidí - a dalších, druhotných, už zkrácených vývojových = programových CELKŮ, vytvořených opakováním „oktávy sebeřídících vrstev“. Takový genetický dlouhodobý projekt z vrstev sebeřízení známe v pojmu MATRIX. Je v našem prostředí realizovaný strukturou „zvířetníku“ a zapisovaný ve dvou databázích pohybů planet k obrazům hvězd – astrologií „hvězdnou“ a „sluneční“ (siderická a tropická)
Cílem sedmé vrstvy sebeřízení je rozeznání projektu MATRIX od skutečné MATRICE pro vznikání hustoty dvou různých prostředí a názvů pro ROZHRANÍ mezi nimi.
Slovo KORONA zná čeština v pojmu POVRCH nebo OBAL. A to, CO VIDíme uvnitř, to známe ve slovech JÁDRO (nebo střed). Dokladem existence „dvojprvků“ je i řešení „kuře a slepice“ – v poměru mezi programem a jeho převodem v „nulové“ symetrii růstu protikladů.
Matrice = matrix jsou vytvořené stejným principem „kvinty nad oktávou“, protože všechny vrstvy sebeřízení končí v hmotném prostředí v žijících lidských párů, které do své rodiny přijaly zodpovědnost za globální prostředí na planetě. Po ukončení svého života v hmotném prostředí přechází každý člověk do poslední osmé – a současně nulové + první vrstvy sebeřízení.

Osmá vrstva sebeřízení SEBEŘÍZENÍ  obsahuje informační prvky:
a) písmena a číslice („prvky lidštiny“),
b) hmotné prvky (atom, „prvky chemie“
c) pohybové síly přírody, od určité doby řízené lidskou „silou emocí“.
„Oktáva sebeřídících sil“ obsažených v sedmi vrstvách předchozích vznikala z dvojice „KLID + POHYB“.  Vytvořila společné prostředí, kde INFORMACE nemá povrch, ale vyplňuje nepatrné „objemy prostoru“ vytvořené vibrací deuteria a tritia v prostředí atomu helia.
Cestování vodíku z vody ke slunci a - z termonukleárního prostředí povrchu (korony) Slunce zpátky do „objemu vody v lidském těle" je fyzickou existenci vědomí ve vnitřním i vnějším prostředí člověka. …….bingo…. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář