Jdi na obsah Jdi na menu

Nové paradigma, popis a schéma

 


Nové paradigma, popis a schéma

Motto:
a) Největším SEBEŘÍDÍCÍM celkem vesmíru je PŘÍRODA.
b) Jednotkou s největší mírou SEBEŘÍZENÍ je lidská DVOJICE 
c) Jediným nástrojem pro změny je existence POHYBU, vložená do zákona 
akceREakce.
d) Cesta k počátku existence hmoty a života vyžaduje znalosti o souladu poznávacích systémů člověka – ve schématu a popisu, kde slova potvrzují úlohu poznaných stavů procesů.

Tři prvky zákona akceREakce definují hodnotu dalších trojic, včetně té „biblické“, která formovala období po zániku civilizací starších. Nástrojem biblického příběhu byl vývoj v řadě, nesené pojetím hodnoty času. Princip řady v příběhu nevyužívá hodnotu pohybu v dostředné a odstředné symetrii a pomíjí hodnotu rezonance (např. v přenosu tepu matky do plodu dítěte v odpovídající „oktávě“/8/ sebeřízení v přírodě) při vzniku nového prvku/celku, odvozeného ze zvukové „kvinty nad oktávou“.

Pochopení REZONANCE v procesu „vznikání a zanikání“ vedlo k rozpadu biblického příběhu a k nutnosti vytvořit z nových poznatků a SLOV i nový příběh pro další epochu.
O jeho realizaci se zřejmě postará ta část světové populace, která vytvořila a pochopila úlohu DIAKRITIKY pro většinu evropských jazyků. Tyto doplňky latinských písmen přinesly do latiny emoční zvukové detaily – a pomohly k vytvoření schématu, které jsem na konci roku 2021 navrhl veřejnosti k připomínkám a doplnění.
(Je vhodné si schéma před dalším čtením projít či vytisknout, je na konci textu).

Odkazem biblického příběhu je hodnota SLOVA = naší schopnosti něco NOVÉHO vyjádřit zvukem – a následně zápis nového poznatku zařadit do příslušného poznávacího systému - JAZYKA. Vedle národního jazyka i do dvou světových – do matematiky a do hudby. Míra souladu těchto tří systémů pak vyjadřuje hodnotu pravdivosti.
Proč je pro nový model existence (paradigma) nejvhodnější naše mateřština, to je zřejmé z faktu, že Hus a Komenský diakritická znaménka vytvořili, čeština je tvarovaná diakritikou nejdéle. Tak odvážné tvrzení ale vyžaduje nejen zdůvodnění, ale i důkazy. Vše je připravené k polemice, vznik a rozšíření DIAKRITIKY v evropských jazycích (angličtina ne,…proč?) je esencí genomu, vloženého do českého jazyka generacemi předků, sahajícího do zatím neznámých (dlouhodobě utajovaných) dějin sluneční soustavy.

Pouze čeština umožňuje propojit zmíněnou trojici poznávacích a rozhodovacích symbolových systémů (jazyků) do jediného logického celku:
Hudba propojuje matematiku a etnické jazyky souběžným přenosem informací v kmitočtech (vibracích) zvuků a barev z okolí -  do osobního, skupinového ale i globálního vědomí. Zvuková spodoba a nové informace vytváří další (odborné) jazyky, ale i další obsahy už známých slov. Proto vznikla i „abeceda lidštiny“ – popis směrovací úlohy písmen a číslic pro naše vědomí a podvědomí.
Základnu k propojení jazyků vytvořil Kurt Gödel, vyřešením teorému o úplnosti a bezespornosti v číslicovém prostředí jazyka matematiky.
Vyřešení teorému v 
hudebním etnickém jazyku mi umožnil „informační balíček“ o vzniku latiny a desítkové soustavy matematiky, který jsem získal z „informačních polí prostoru“ v jiných stavech vědomí od „stavitele chrámů“ – IMHOtepa. O dopadu těchto vstupů do osobního vědomí a o následném dohledání vhodných slov a vztahů je schéma i tento text.

Psychofyzika je cílový obor, který její zakladatelé (Ernst Heinrich Weber  + Gustav Theodor Fechner) rozvíjeli především nástrojem matematiky – měřením. (https://wikisofia.cz/wiki/Psychofyzick%C3%A9_z%C3%A1konitosti#Psychofyzick.C3.A9_z.C3.A1konitosti).
Pokračovatelé oboru vytvořili plovoucí ROZHRANÍ, které vede ke snižování citlivosti smyslů při zvyšování zátěže - k okamžiku zvratné rovnováhy – kdy „šok“ vyřadí fungování čidla. Takový „dopad psychiky na dno“ pak vedl k vytvoření psychologie, psychiatrie a dalších oborů. Mým zadáním bylo propojit výstupy z čidel do asociací a z nich do komplexní cykličnosti událostí ve všech vrstvách sebeřízení.
Šokem pro zvykové myšlení většiny lidí může být i navrhované schéma a mé další texty.

Princip „OBECNÉ VĚTY“ je nástrojem i důkazem pro porovnávání zcela rozdílných poznávacích systémů.
Obecnou větu matematiky (1 + 1 = 2) známe všichni, mnozí také znají podobnou základnu/obecnou větu/ v hudbě – stupnici C-dur. (DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, do.) REZONANCE slov ve dvojici lidí (Adam+Eva…původně Lilith) se stala základnou pro vznik biblického příběhu, neseného tehdy novým jazykem – latinou, kněžími a vědci do prostředí Evropy po nastavení letopočtu. Dvojice bitů v „oktávě“ (v počtu osmi) jsou pokračováním stejného rezonančního principu (vzniku kvinty nad oktávou) v jazycích pro počítače.
Vytvořit „základní větu“ v etnickém jazyce ale znamenalo definovat základní vývojový vztah (interval/cyklus), nezbytný pro existenci binární formy neživé hmoty (od chaosu prvků v hornině k uspořádanosti linií a ploch krystalu) a trinární formy cyklů, kde nehmotná=informační úloha VZTAHU mezi dvěma prvky vývojem dostředného pohybu a paměti vedla ke vzniku „semene“ (bez vlastního pohybu) a „zárodku“ (s rezonančním, vlastním zdrojem pohybu).
Semeno i lidský zárodek v sobě spojuje minulost (program/genom) s budoucností, ta je návrhem možností v daném prostředí po dobu života.
Vyčerpání pohybové=životní síly vede k zápisu „informačního balíčku“ každého života do nehmotného = informačního prostředí vesmíru k dalšímu cyklu.

Obecná věta etnického „jazyka českého“ je složená ze souvětí tří pětiprvkových vět, kde souvětí dokládá funkci zákona akceREakce v mnoha symetriích. Prvenství češtině nelze upřít, šanci dalších jazyků neumím posoudit.
Současně s formováním „obecné věty v češtině“, vyrůstala i „abe
ceda lidštiny“, která nabízí tvůrčí potenciál písmen a číslic k opravám osobních asociačních řad. (https://www.nejsmeovce.cz/clanky/zakladni-texty/godeluv-teorem--reseni-v-etnickem-jazyce.html

Tři tvrzení = východiska pro jiné paradigma:

A.
Platí, že existence POHYBU umožňuje existenci VZNIKÁNÍ nebo ZANIKÁNÍ.
Souběžně platí, že POHYB nevznikne bez propojení SMĚRU a RYCHLOSTI.
Proto platí, že nový prvek (1) vzniká spojením nejméně dvou prvků (1 + 1jiných.

B.
Existence dvojice POHYB a KLID vytvořila nový prvek KON/TAKT, ve slovech ROZHRANÍ anebo VZTAH, která vyjadřují odstředný a dostředný výKON, opakováním pohybu (TAKT…v hudbě i v emocích).
VŠECHNA slova, stavy i procesy lze zahrnout do devíti prvků slova „INFO
RMACE“.

C.
Symetrie symbolu pro počátek „H“ odpovídá úloze éteru v době dřívější.
(viz Mendělejev, původní tabulka prvků)


1. Pětice lidských smyslů obsahuje čidla citlivosti na směr
Směr vždy obsahuje dva prvky (start, cíl), které lze naplnit pohybem, vytvořit dráhu, dráha (úsečka) je hodnotou klidu, je in/formací o ukončení pohybu.
Lidská paměť navazuje na předchozí PAMĚŤOVÉ ZÁZNAMY o všech vykonaných pohybech ve vesmíru, vzešlých z dvojice Klid + Pohyb
Spojovací symbol „+“ (kříž) mění počet prvků - každá dvojice je skrytou TROJICÍ., třetím prvkem je nehmotný vztah ve dvojici.
DVOJ
PRVEK (póly magnetu) je základní TROJICÍ pro nové paradigma.
(Pozn: Symetrie slov a barva písmen jsou nástrojem „jazyka pro pohyb“ dostávají smysl při opakovaném čtení – pro pochopení dalších souvislostí uvnitř symbolů, omlouvám se za rozptylování pozornosti barvami…) 

2. Nemáme samostatné čidlo pro vnímání rychlosti, protože sami jsme přijímačem vysílačem mnoha rychlostí a směrů. Pro vjem rychlosti máme naučený výklad pojmu „ČAS“. Příroda si vystačila a vždy vystačí jen s citlivostí pro rozdíly mezi pohybem a klidem. Vznik čidel ale začíná u rostlin, ze setrvačnosti směrovaného tlaku (větru, teploty..), vznikajícího dopadem směru a rychlosti na rostlinu (obecně dopadem řidšího prostředí na hustší).
(Pozn: Výsledkem je zpevňovací „kolínko na stonku“, později – v říši zvířat proměněné na vnější kloub a později vnitřní „kost
RU“).

3. Každý proces probíhá určitou rychlostí v určitých směrech v dostupném PROSTŘEDÍ.
Dostředný 
pohyb spojuje, vytváří celky, odstředný pohyb rozděluje, připravuje nové celky. 

4. Pohyb na PŘÍMCE je primární, protože kruhový pohyb vyžaduje existenci začátku (bod nebo celek), nemá nástroje k nalezení svého začátku ani konce, takové paradigma je neudržitelné. 

5. Pulzní pohyb = PROTIPOHYB je doložený zákonem akceREakce REZONANCE (opakování) je pak nástrojem i výsledkem uvěřitelného příběhu o existenci hmoty a života. 

6. Přirozenou základnou pro pochopení vzniku vesmíru, života a lidského páru jsou pouze poznávací systémy – jazyky. Vývoj zvukových jazyků vedl k jejich zápisu do symbolů = symbolových systémů z číslic, písmen a not.
Etnický jazyk vyjadřuje 
emoční a věcný potenciál slov, zvukový jazyk byl a je zdrojem pro pravidla a strukturu matematiky.
Hudba 
propojuje oba jazyky, převádí prožitky (informace) do kmitočtů a souzvuků

7. ZVUK je projevem rezonance informací, vznik rezonance je ale až výsledkem opakovaných předchozích pohybů = nejméně dvou kmitočtů. Je nutné se vrátit opět na začátek, kde došlo k rozdělení pohybu na RYCHLOST dostředném SMĚRU - a na jinou rychlost novémopačném SMĚRU.

8. Zákon akceREakce je definicí „bodu“, oddělujícího směr od protisměru. Analogií k bodu je okamžik rozhodnutí v „nulovém okamžiku času“.

(Pozn: zápis zákona do jediného celku vytváří (ne)viditelnou symetrii mezi dvojicí písmen. Teprve po převedení na části najdeme dvojici slov (a dvojici mezer mezi slovy), kde barvy oddělují velikost i smysl symbolu pro rovnoměrný pohyb „R“„a“ potenciál zastavené energie “E“ po změně směru na opačný. Pojem „energie“ vyjadřuje připravenost k pohybu, není projevem pohybu!!). 

9. Pojmy „povrch“ nebo „plocha“ nemají hmotný nosič (!), jsou slovním nebo napsaným vyjádřením pro nehmotný VZTAH dvou prvků či těles.


Vznik VĚDOMÍ je následkem rozporu mezi skutečností a obrazem paměťových záznamů, odražených od vhodného materiálu (obraz své hlavy na vodní hladině).

Slovo MEMbrána vyjadřuje existenci, ale i PROPOJENÍ myšlenkového 1D rozhraní s 2D a 3D hmotným prostředím.
Pohyb „dovnitř a ven“, vložený do 
4 písmen slova PULS (je zdrojem nové čtveřice (?) fyzikálních sil, zodpovědných za vznik hmoty a života ve vesmíru. Abychom si ty síly mohli uvědomit, je nezbytné vědět:
1) že zákon
akceREakce je zákonem o SEBEŘÍZENÍ = o hodnotě okamžiku změny v „nulové hodnotě času“.
2) že každá vrstva sebeřízení vygeneruje řídící prvky svého vývoje, které se stanou základnou řízení té vrstvy těmi, kdo z jejich součtu a vztahů vytvoří další vrstvu sebeřízení.
3) platí, že lidský pár je vrcholem předchozích vrstev sebeřízení (zvířat, rostlin a hornin), formovaných vnějším a později vnitřním směrovaným tlakem = POHYB/EM.

a)
směr a rychlost při opakování generují pohyb + setrvačnost
b) pohyb ze všech směrů při dopadu vytvoří „bod“ s větší hustotou (tlakové prostředí) a opačnou , menší (?) odstřednou rychlost.
c) opakovatelnost protisměrných pohybů vytváří 
„jednotky času“ řadách pulzů v odstředném pohybu z bodu, vytvořeného dostředným pohybem.
d) nehmotné rozhraní (
MEMbrána) mezi dostřednou a odstřednou rychlostí je nosičem informací (paměťových záznamů o vykonaném pohybu) mezi hvězdou a planetami.
e) slunce (Helios) produkuje svou rychlost = rychlost helia.
f) Éter je starším názvem pro pohyb vodíku v prostoru…lidského myšlení.
g) Živá příroda a lidé jsou výsledkem existence vodíku ve vodě.
h) Rozdíl obou rychlostí vnímáme jako bílou a černou barvu .
ch) 
Rychlost helia od slunce je rychlostí lidského vnímání (300 000 km/s), rychlost vodíku ke slunci je rychlostí lidského myšlení (je cca dvojnásobná), odvozená a doložená zákonem akceREakce (a principem dělení a spojování) v prostředí vesmíru, řízeného rezonancí = kontaktem prostorových kmitočtů = PULZŮ (informačních bodů). 

….takhle vypadá kostra potřebného doplnění našich znalostí o fyzikálním prostředí o „9“ položek,  kde poslední = česká dvojhláska "ch“ (C+H) „čistě náhodou“ propojuje Carboneum a Hydrogenium – jsme uhlíkovou základnou přírody s osobní pohybovou silou (éteru/vodíku) vloženou do symetrie v symbolu „H“.

„H“ je obrazem symetrie = rozhraní směru/protisměru, rozdělením symetrie vznikla první DVOJICE = vodík a helium, kde spojovacím prvkem byl člověk a název prostředí = ETHER.
Další názvy přicházejí a mění s novými poznatky i proměnu souvislostí. Následkem je stav okolního prostředí,.....ach, jo.....
Klíčem k nové vývojové etapě je znalost 
směrovací hodnoty písmen pro lidskou psychiku.
Popis „Abecedy lidštiny“ je mým vkladem pro věk POHODY.
Znalost úlohy každého symbolu pomáhá upravovat asociační řady osobního, skupinového i globálního vědomí. Projevem hladiny souladu je pak "azurové nebe"....

Děkuji všem, kdo dočetli a porozuměli. Pro ostatní je tu ještě…

…“kuchařka" pro čtení schématu : 

A.
Začátkem prvního
informačního pulzu jsou naše poznávací nástroje sluch a zrak.
1. Nádech (
akce) začíná pohybem a končí v tlaku (nadechnutých informací) uvnitř těla.
Pokračování pohybu (z rohu dole vlevo šikmo nahoru – a dál za středním sloupcem) do prostředí klidu (pravého sloupce) vede k přerušování klidu pohybem = vzniká tempo = kmitočet vodíku v zápisu 2D na plochu a/nebo ve vibraci/pulsu v 3D prostředí.
2. Výdech (reakce) vede k polaritě bílé a černé, a pojem barva uzavírá symetrii prvního pulsu.
Z vibrační hodnoty klidu (reliktní záření) vzniká pohyb + obraz černé rychlosti a viditelné bílé rychlosti, vnímané pod slovem barva.
Název
puls“ je zdrojem první a dalších „hladin“ (vkládání pohybu do vrstev přírody).
Šikmé nápisy
vyjadřují pohyby a jejich setrvačnost.

První ze tří dolních hladin začíná slovy, definujícími protikladné kultury v příběhu naší civilizace. „Prána“ patří do východní asijské kultury, „ether“ do egyptské, později západní kultury. Z obou kultur pochází východní (arabský) a západní (dříve asijský, později židovský, středovýchodní) koncept biblického příběhu.
Druhá hladina
vytváří dvě trojice výsledných slov. Čteme je „dostředně“: „součet“ tmy a prány = vodík, podobně světlo + ether = helium. Tato hladina zobrazuje biblický příběh. Třetí hladina zkoumáním „prázdnoty“ došla k vědeckému omylu, převedení našeho tlakově teplotního prostředí do procesů ve slunci/hvězdě. Hvězdy jsou křižovatkami, objemem informací a zdrojem programů pro vývoj života na planetách – definováním základní teploty prostoru (-273 K, v součtu číslic =3) a odstředné rychlosti (fo/tonů).

B.
Druhý puls, vědecký
začíná v poslední dolní hladině. PROTISMĚR, obsažený v zákonu akceREakce v mentálním 2D konceptu „termojaderné reakce“ – je řešením ve 3D dostředném a odstředném“ pojetí tohoto zákona.
Vývoj
(vědeckého slovníku z biblického) pojmenoval základní rychlost slovem věčnost, později pojmem „čas“. Opakovaný pohyb (tempo) a zastavovaný pohyb (okamžiky) vedl k názvu kmitočet a ke spojování znalostí do symetrie 9 prvků slova INFORMACE. Pohyb informací vedl do pětice slov, kde „součet“ lidského myšlení vytvořil mentální hodnotu obsahu slov o fyzikálním prostředí (?) – v názvech povrch či elektromagnetismus, kde barvy spojením pohybu a přírody vytvořily informační hodnotu
Slovajediné hladině druhého pulzu formují centrum celého schématu, tím je pojem REZONANCE – spojuje hladiny i sloupce do druhé pětice slov, určujících hodnotu ZVUKU, kde změny rytmu a velikosti vedly do řady stupňů (hustot) a do úlohy oktáv (v matematice dvojnásobků pro další vývoj technologií pro lidi i stroje).
Rezonance paměťových záznamů (na pravé straně centrální hladiny)
formuje pevnou hmotu z pojmů velikost a povrch, kde „povrch“ odděluje množinu paměťových záznamů, od jiné podobné množiny tím, že každou množinu uzavřeme do názvu pro hmotný předmět nebo jeho strukturu.
Rezonance na levé straně vedla ke spojení směrového pohybu s kmitavým – elektromagnetismus (v mitochondriích mozku) je
motorem živé přírody. Ale naučili jsme se elektřinu i vyrábět – a učíme stroje to, co jsme se už stačili naučit.

C.
Třetí puls
spojuje hmotné a duchovní (informační) prostředí.
a) Rezo
nance zvuku je rozhraním mezi nehmotnou informací (paměťovým záznamem) a zvukovým (tlakovým) projevem informace na pevnou hmotu.  – projevem rezonance je samovolný vznik nového tónu (5) při zaznění dvojice jiných = oktávy (8).
b) Princip rezonance je zdrojem i nástrojem paradigmatu v celku schématu, rozděleného na
dva + jeden puls“.
c) Cílem tohoto „součtu“ je vytvoření „prostředníka“ (PRO
S/TŘED/NÍKA), který posunuje trojici skupenství vody do podobného skupenství kovů – ve vyšší hladině teplot.

Nástrojem vývoje jsou opět slova:
a) Vztah
tempa (1 prvek pohybu) a času (2 prvky klidu /okamžik + doba/) vychází z druhého pulsu a vytvořily součet v prostředí třetího pulsu = zvuk a oktávu. (1 : 2)
b)  Z rezonance
zvuku OKTÁVY (2 prvky) vzniká NOVÝ ZVUK = KVINTA ….(SOL ve významu slunce, ale i SŮL v bratrském, slovenském jazyce).
c) „Kvinta nad oktávou“ je prvním tónem z řady alikvótních tónů (vyšších harmonických kmitočtů), které vedou od vibrací (3D)
zvuku k vibracím barev (2D = plocha=rozhraní hmotnosti) bílé barvě svět/la = do vnějšího prostoru, kde sídlí VŠECHNY paměťové záznamy o dříve vykonaných (ale i opakovatelných) pohybech.
Nazvali jsme tyto
nepatrné objemy dříve „prázdného“ prostoru slovem VĚDOMÍ. Teplotou „vědomí“ je opět „trojice“ (- 273 K …pětice prvků, v součtu číslic trojka).
d) Slunce produkuje
pohyb, nesený vyzařováním rychlosti, vyšší teplota (nad „absolutní nulou“) vzniká až třením ve vrstvách hustoty.
e) Barevné dvojice (rovnice = stejná barva) doplňují poznávací systémy o stručný jazyk teplot (stavů pohybu).  

Lidská intuice vede do vrstev vědomí (levý sloupec) a tlak (pravý sloupec, dělení celku) je projevený do hodnot gravitace.  Pohyb myšlení uzavírá hustoty do celků, které známe v názvu HMOTA. (3 + 2 = 6 prvků ! ).
Z dvojic předchozích vznikla pětice prvků poznání, vázaná k člověku. Dvě písmena pro
barvu krve jsou součástí celku „O“ zelené přírody.
Máme
dvě možnosti volby pro jedno rozhodnutí v trojici rozměrů prostoru (2+1=3).

Trojice horních hladin uzavírá symetrii dobového poznání. Ze zvuků a barev vedou další (alikvótní) kmitočty/vibrace až do osobního vnímání a myšlení = do pochopení úlohy jazyků = nástrojů pro objevování dalších souvislostí mezi pamětí, uloženou v okolní přírodě, ale i v paměti vesmíru, složené z nehmotných informačních bodů prostoru“. (https://www.nejsmeovce.cz/clanky/zakladni-texty/informacni-bod-prostoru---ibp.html )
Černá barva noční oblohy je
vodíkem ve vodě propojená s možnostmi našeho dalšího vývoje.
Barevnost teplot myšlení třemi barvami pohybu nám pomůže pochopit, proč například barvy vlajek jsou jazykem MATRIXU (Globálního prediktoru). Zatím mnozí netuší, že původní egyptské „Učení křestu“ bylo nástrojem pro vstup naší civilizace mezi další lidské i méně lidské civilizace v galaxii. Z MATRIXU známe jen tu první, výukovou část – účelově upravenou do „ne/křesťanské“ formy v utajované části dějin, kódované číslicemi 5508.
Jazyk samotných číslic
je velmi starý, tvarovaný do nejstarších kalendářů, na které navazovaly kalendáře novější, včetně našeho.
Vždy existovala skupina lidí, kterým příroda nabídla vstoupit osobním
vědomím a celoživotním úsilím do paměťových záznamů o vznikání a zanikání.

Doplnění a opravy znalostí o fyzikálním prostředí nám umožní pochopit, co nabídne PSYCHOFYZIKA lidem v době, kdy čeština a jazyk pro počítače doplní matematiku a hudbu do pětice světových jazyků, potřebných pro novou vývojovou etapu.
Kořeny vládnoucího jazyka = angličtiny musíme hledat v utajované části dějin, které vedly k současné snaze západní kultury – využívat zdroje východu, ale udržet svou moc nad národy východu.
Bodem obratu k lepšímu je Putinova nabídka západu v symetrii dne, měsíce a desetiletí  (21.12. 2021). Datum vykazuje symetrii /21:12/ vývojového vztahu 2 : 1 /dvou dvojek k jedničce a nule/ – a to je fajn.
Změnu směru ohlásil I.Panarin ve videu  https://www.youtube.com/watch?v=L2BOp6RtYeQ
  
Symbol "Q" označuje rozhraní – narušenost vyčerpaného celku - ale i nabídku nových pravidel a událostí. Západní (egyptská) myšlenková psychologická struktura "QANON" má svou ruskou (asijskou, slovanskou) obdobu = protějšek – ve filosofii „ALLATRA“obě jsou jen modelem, ale i mentálním nástrojem pro realizaci.  Návrh pravidel z ruské strany (https://youtu.be/WqlZLRAxZfg ) svým zveřejněním zřejmě projde nějakou korekcí, vázanou také ke znalostem barev vlajek. Bílá je symbolem slunce, modrá označuje prostor s informacemi - a červená krev je nosičem změn v dlouhodobém genetickém projektu MATRIX. Jeho příjemná část na nás teprve čeká.

Vysvětlování vztahů mezi
mentálním a hmotným prostředím umožní za nějakou dobu i realizaci komunikace s těmi, kdo už své tělo nemají. Místo „tablet do těla“ použijeme rozhraní tabletu. Obrazovka a reproduktor jsou prostředníkem (rozhraním) pro realizaci vize „věčného života“, která je stálým motivem pro lidstvo – a „mluvící obrazová stěna“ (hvězdná brána) byla jedním zdrojem mých životních cílů.
Lidská energie oživuje vzpomínkami „informační balíčky v prostoru“ (memy - „duše“), přenášíme je dobovými prostředky do našeho světa v pohádkách, filmech a sci-fi seriálech. Každý si v míře své zralosti uvědomí, že toto paradigma není teorií.
S přispěním lidí a národů, žijících v srdci nové Evropy můžeme postavit tu ležící-spící "osmičku" anebo prožít další „smyčku“ utajování podstatných informací….

obrázek schématu je zde: javascript:smDialogs.DialogByContent('PhotosEditPhoto', 18) 
text ve Worldu (PDF?) /file/8/nove-paradigma--popis-a-schema.docx 

 

Jan Koňas, (hon/ZA)
Ve Vlašimi 13.12.2021, 05:52,
revize 20.12. 20/21, 22:53,
24.12. 2021, 01:05,
26.12. 2021, 13:13
15. 01. 2022, 13:00  

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář