Jdi na obsah Jdi na menu

PSYCHOFYZIKA - anebo KONINA?

 

PSYCHOFYZIKA a zvukové poznávací systémy - jazyky

 

Psychofyzika je opomíjená oblast zkoumání vztahu člověka ke hmotnému a nehmotnému prostředí. Založili ji pánové Gustav Theodor Fechner a Ernst Heinrich Weber,  ale jejich dílo zapadlo v době, kdy se do popředí zájmu vědy dostal Albert Einstein a jeho teorie, vykazující opomenutí samospádu příčiny a následku v existenci zákona akce/RE/akce. Hodnota jediného ROZHRANÍ v symetrii rovnic neumožňuje takový samospád definovat.
Svou teorií formoval Einstein rovnovážný „vztah k centru“ (ke znaménku „rovná se“) nerovnováhou použitého „
počtu a typů“ prvků a myšlenkových procesů, které matematika v rovnicích používá.
Kurt Gödel se zabýval obecnou hodnotou poznávacích systémů = JAZYKŮ z pohledu filosofie matematiky, matematika dovedla lidstvo k současným znalostem a technologiím. Víme ale, že vliv technologií a naučeného myšlení „v nekonečné řadě růstu“ nás dovedly i k rozpadu psychiky mnoha lidí, odkud vedla přímá cesta k rozpadu nepsaných zákonů morálky. 
Svým dílem Gödel doložil
princip sebeřízení v matematice, která postavením prvního axiomu a několika dalších, nezbytných pro fungování matematiky, našla cestu, jak potvrdit výběrem vhodných prvků bezchybnost = hodnotu pravdivosti – „cykličnost“ (nekonečnou pravdivost) tohoto jazyka, propojujícího zrak a myšlení.

 

Tuto bezchybnost hodnot matematiky k dalším symbolovým poznávacím systémům (k latině, hebrejštině, angličtině a češtině) jsem zkoumal cca 30 let s výsledkem, který ve VZTAHU tří podstatných z pěti nezbytných prvků dokládá trvalé propojení cyklických systémů existence (=kalendářů!) v prostředí planet a hvězd.
Formulací
pěti prvků, nezbytných pro existenci fyzikálního prostředí (prostoru s hmotou), vyjádřených „OBECNOU VĚTOU(v matematice a v etnickém jazyku) potvrzuje řádově vyšší hodnotu etnického jazyka, který se později stane jazykem globálním.
Pozn: V řízení současné (i předchozí) vývojové etapy lidstva byla takovým jazykem hebrejština a její kvality, udržované genetickou řadou potomků.
Kurt Gödel dvěma větami svého teorému nabídl řešení v jedinečnosti českého jazyka.

Hodnota naší mateřštiny mění naučené znalosti o vztahu fyzikálního prostředí ke „dvojprvku“ lidského páru

Nástrojem, který potvrdí nadřazenost naší mateřštiny k matematice je hodnota obsahu pojmů bezespornost a úplnost, vztaženým k omezení, plynoucího z formální logiky matematiky (prvky matematiky postrádají trojici cykličnosti, vznik a zánik).
Klíčem k řešení je ÚLOHA třetího prvku ve dvojici.

Z mých  poznatků vyplývá i potřeba
doplnění etnické holé věty o třetí člen a revize našich poznatků o fyzikálním prostředí,  - o trvalém propojení ženy a muže s živými i neživými formámi přírody.


PSYCHOFYZIKA v mém podání je nabídkou k formování nového paradigmatu pro dobu, která ze současného chaosu vyplývá.
Albert Einstein doložil jednosměrnost vývojového prostředí od jednoduchosti ke složitosti prostřednictvím vzniku (své) chyby, on nemohl ve své době využít druhou možnost, jak chybu opravit, neznal anebo podcenil hodnotu ROZHRANÍ, uloženou v kontaktu dvou prvků.
Platí, že pouze přidáním dalšího prvku „v protisměru“  dochází k rozvíjení struktury vztahů v prostředí, ve kterém žijeme. Oprava chyby „do původního stavu“ (výměnou „součástky“) vede vždy k opakování této chyby.

 
Oprava vždy působí proti příčině = únavě POHYBOVÉ síly prvku/celku/, která vznik chyby umožnila. K opravě našich poznatků snad pomůže hlubší porozumění zákonu „akce a re/akce“, jeho platnost ještě nikdo nezpochybnil.
Jiný zápis zákona změní v dohledné době naše vědomosti o úloze a vztahu lidského páru v naší galaxii.

Proč?
Přidání „lomítka“ do slova „re/akce“ mi nabídlo propojení slov do symetrie jediného celku, kde osou celku jsou dva symboly „RE“, jejichž smyslem je obrat do protisměru.

….a co má být, k čemu je taková „drobnost“ dobrá pro běžný život – si řekne většina z vás. Zjistí to ale jen ti, kdo ještě nezapomněli myslet vlastním rozumem, ti, co nepodlehli šablonám a vzorcům, do kterých ukládají naučené informace.


Zápis zákona akce/RE/akce ve formě celku v symetrii = v TROJICI, kde střed (1) je oddělený „dvěma lomítky“. Rozdíl mezi samostatností (dvou prvků) a dvojicí (vztahem mezi dvěma prvky) je novinkou, která vede k vysvětlení a pochopení konstrukce nového, fraktálního (růstového) pojetí fyziky – prostřednictvím obsahu a významu pojmů „dvoj/prvekavrstvy SEBE/ŘÍZENÍ“. Opravy a doplnění znalostí matematické, na „kontrole zrakem“ postavené a naučené fyziky jsou nezbytné.
(Pozn: Einstein si svou chybu
nemohl uvědomit, protože neznal „zákon času“, ukrytý v nově zapsaném a vybarveném zákonu akceREakce - o nehmotném vnitřním časovém vztahu mezi příčinou a následkem).

 

Hodnotu změn, které způsobí „úloha třetího prvku ve dvojici“ si letos (2019) asi málokdo dovede připustit jinak než jako „KONINU“, poplatnou jménu autora – Jana Koňa s „e“. Posměšný název tak poslouží k opravám našich znalostí v humorné rovině a k chápání netušené úlohy dvou národů, tvarujících naší mateřštinu – jazyk Čechů a Slováků.
(Pozn: Českoslovenštinu používá zatím jen ČechoSlovák pan Babiš, možná ale nezná skutečné dějiny
vzniku EMOCÍ, které na počátku „dějin inteligence“ formovaly ZVUKOVÉ  jazyky zvířat a jejich rozhodovací systém, převzatý lidmi do první linie vnímání = do POCITŮ, vycházejících z převzetí zvířecího rozhodovacího systému do lidského podvědomí.
Zvířata nevnímají ČAS jako samostatnou entitu, čas je nedílnou součástí jejich POHYBů. Proto výstupy z podvědomí vnímá mnoho „duchovních“ lidí bez vjemu času.

Myšlení člověka je naopak existencí času podmíněné = čas zrání vyjadřuje pochopení vztahu mezi příčinou a následkem ….v existenci zákona akceREakce…)

 

Archetyp trojice (rozuměj „třetího prvku ve dvojici“) je název pro univerzálně platný růstový (fraktální) proces, podmíněný existencí vztahu (=síly ve formě potenciálu=připravenosti) mezi dvěma původně samostatnými prvky nebo celky.
Příčinou pro vznik vztahu je kontakt – dotyk neslyšitelných a neviditelných informací, uložených v rozhraní
mezi dvěma celky a dvěma prvky, určujícími naší existenci.

 

VZTAH V TROJICIVodík a helium“ v prostoru mezi sluncem a planetami  je šesticí pohybových sil (3) a stavů (3), vedoucích k pochopení celku „Člověk a jeho vědomí“.
 

A: Platí, že: základnou pro vznik hmoty, přírody a lidského páru je VZTAH protisměrných sil mezi sluncem a planetami v prostoru, kde 80% vodíku a helia TRVALE PROPOJUJE a spolupracuje s dvojicí cca 70% vodíku a kyslíku – vodou v těle člověka.
B: Platí také že:  Základní dva prvky Mendělejevovy tabulky  spojuje pojem „ETHER“. Českým překladem tohoto pojmu a zkušeností všech lidí je POHYB. Písmeno „H“ tak vyjadřuje růstovou symetrii v počtu pěti prvků slova.
Princip dynamické symetrie
pohybu a klidu“ je také základním nástrojem pro vznik prostoru s hmotnou a nehmotnou formou energie.

 
C: Platí také že:  
1. maximum protisměru vyjadřuje dvojice pojmů
klid a pohyb.
2. Ve fyzikálním prostředí Mléčné dráhy je podobnou „polaritou směrů“ pohyb vodíku ke slunci a helia od slunce.
3. Podobnou polaritou v
poznávacích systémech lidí obsahuje jediný symbol „skrytého začátku“ = písmeno „N“, které propojuje Nesouhlas = Zastavení pohybu.
Nový pohyb vzniká 
otočením „N“ o 90 stupňů ,….vzniká Začátek Nového pohybu. Symetrii proměny NZ a ZN (negace ve vstřícnost) známe z přírody v procesu proměny housenka KUKLA motýl.

Shrnutí úvodních tvrzení v bodech pro polemiku:

1. Pojem „DVOJICE“ obsahuje  nehmotný třetí prvek = VZTAH, který propojuje dva původně samostatné prvky do nedílné trojice. Příroda by nemohla vzniknout bez existence POHYBU, který je propojením SMĚRU a RYCHLOSTI do nedělitelného nehmotného základního celku – fungující trojice bůh = pohyb“.  

2. KONTAKT mezi dvěma prvky je rozhraním, nabídkou (potenciálem, připraveností=energií) pro vznik či zánik vztahu ve dvojici – kdy z ní vytváří trojjediný celek = DVOJPRVEK. Symetrie „počtu prvků“ u obou vybarvených slov poslouží až v důkazní části celého textu. (3+1+3 = 7, 4+1+4 = 9, obě číslice obepínají „osmičku“, ta určuje vrstvy rezonanci oktáv zvuku. Znalost nezvučné/světelné/ a zvukové podstaty DNA je předpokladem pro chápání všech mých textů. 
Pozn: Vybarvením písmen navádím vaše myšlení ke všímavosti pro symetrii a k úloze vžitých významů písmen pro označení času (t) a pravdy (p) /popř. práva, paměti, prožitku….a dalších ČESKÝCH slov.
Čeština se stává esencí všech jazyků od doby Jana Husa, ale to asi pochopíte až po přečtení většiny mých textů.
Modrá barva značí míru klidu, červená míru pohybu a zelená je potenciálem pro volbu:pohyb projevit  anebo  NE/projevit.
Čtení textu ve trojici barev podporuje smysl celého textu – ukazuje sílu nenápadného prostředního prvku v rovnici, nezbytného pro realizaci POHYBU = naší pozornosti.
Pohyby v nás i okolo nás řídí vše ať chceme nebo nechceme – v hodnotách
RYCHLOSTI a SMĚROVÁNÍ naší POZORNOSTI.
Možná je to pro někoho novinka, ale neviditelný a neslyšitelný „pohyb vědomí“ je poznatelný až v době, kdy věda a některý etnický jazyk umožnil propojit
BEZESPORNĚ a ÚPLNĚ poznatky z vědeckého, z duchovního, ale i každodenního prostředí.(viz teorém Kurta Gödela)
Vlastností pohybových prvků a celků  je
OBJEM paměťových záznamů, rozdělený do VRSTEV  SEBEŘÍZENÍ, ty jsou poznatelné v hodnotě nosičů pohybu ve vnitřním a vnějším prostředí.

 
3.
Ke KONTAKTU mezi KLIDEM a POHYBEM může dojít jen ve dvou případech:
v podobném anebo opačném pohybu DVOJIC podobných anebo opačných prvků či celků.
Věda podcenila úlohu protisměrných pohybů chemických prvků, vedoucích ke srážce – a tím i ke vzniku vyššího celku, kde srážka je obdobou „kukly“ – nástroje, který mění housenku v motýla.  Věda energii před i po srážce nazvala
foton a nabídla nám vznik fotonu v procesu termo/nukleární reakce vodíku a helia ve slunci. Většině lidí to stačilo, mě ale ne. Chyběla mi definice objemu každého fotonu, pokud vyplňuje svou rychlostí prostor vesmíru. Žijeme v prostředí „kmitočtů“ anebo v prostředí prostorových vibrací? (pulzů)? Není náhodou „puls“ (pohyb dovnitř a ven) tím, co stálo na počátku i na konci vznikání lidského páru???
…samozřejmě že ano, stačí číst dále…

 
Platí, že:  Popis „vznikání pohybových celků“ vychází z pochopení úlohy klidového rozhraní mezi dvěma opačnými směry vodíku a helia. Toto rozhraní vytváří informační dálnici, ale i „pěšinky“  mezi planetami a sluncem. (podrobný popis níže).
Propojení vrstev přírody s vnímáním i myšlením lidí zajišťuje prostředí skupenství
vody a teplot, které se v prostředí bez gravitace (v určité vzdálenosti od planety) mění na rychlost a směr kmitočtu (vibraci!) vodíku ke středu hvězdy=slunce. Hodnotou „kukly“ je tak znalost vzniku a vývoje lidského páru.

Pozn.: Kopernik a Mendělejev měli svého učitele v Imhotepovi, ten ukázal, jak z tlakového prostředí zvuku slov oddělit nosnou část „fo/tonu“ = tón = stabilní nezvučný či zvukový kmitočet, nosnou frekvenci pro přenos informace. Název „kmitočet“ (frekvence) je poplatný prostředí svého vzniku = zápisu na ploše. Přenesením kmitočtu do prostředí 3D vzniká PULS = typ otevřené či uzavřené vibrace, která mění nehmotné prostředí na hmotné. Otevřenou vibraci známe v názvu „vlnění“, jde o přenos „vodo/rovného“ pohybu strukturou příčného pohybu vlny (nahoru a dolů). Přesným příkladem přenosu pohybu/vlnění/ je Newtonova houpačka (kuličky, zavěšené  v řadě na nitích, pohyb té krajní se okamžitě projeví stejným pohybem na té poslední).
Příroda a nesoulad naučených poznatků mě pak vedly k tomu, abych zjistil a popsal fyzikální prostředí tak, jak to udělala tato trojice lidí – převrátili a opravili mnoho naučených vědomostí s dobově omezenou platností.
Kopernik obrátil do protisměru pohyb mezi sluncem a zemí (dělám totéž s poznatky lidí, získanými latinou a matematikou v prostředí původních etnických jazyků). 
Mendělejev pochopil sílu, sídlící  mezi člověkem a prostorem vesmíru, nazval ji „ET
HER“ a její dvě složky pak postavil do základny své původní tabulky.(Všiml jsem si, že Češi a Slováci (i další slovanské národy) si latinu přeložili po svém, udělali z „hydrogenium“ vodík – a to mi stačilo k pochopení dárku od přírody (= od  Imhotepa) o tom, jak s egyptskými kněžími vytvořil stabilní strukturu pro přenos „zamrzlé informace“ do zvuků a názvů tónů HUDEBNÍ STUPNICE C – dur.
 
Hudba „sfér + zvuků slov“ propojuje současnost s minulostí až ke vzniku hmotného světa. A že informace je nesená vibracemi vodíku uvnitř atomů helia v každém tónu a souzvuku – to dokládám nejen v  tomto textu.
IMHOtep (v anglicko českém zápisu)
změnil můj život přijetím „balíčku informací“ v jiné frekvenci mozku, pochopil jsem proces, který
dokládá vznik dvou nových jazyků z hebrejštiny, potřebných pro realizaci etapy „konce času“. Ta je datovaná dvakrát poprvé „potopou světa“ podruhé (také dvakrát) naším letopočtem. Součástí balíčku byla také informace, že hebrejština je  mutací řídícího jazyka atlantské – ale předtím i marsovské populace.
 
Proces „přenosu informace“ v hodnotách REZONANCE mezi vědomím člověka a informačním zázemím slunce je uložený v hodnotách rytmu srdečního
tepu a dechu, převedeného do oblasti slyšitelného zvuku – do intervalových vztahů C-dur hudební stupnice. Pojmy pulz anebo vibrace jsou kombinací rytmů a výšek tónů v sedmi stupních, nezbytných k dosažení osmého.
Oktáva (symbol 8) je maximem souladu se základním tónem, a vibrace „vyšších harmonických tónů“ vedou ze zvukové oblasti do oblasti barev v dalších oktávách kmitočtů=vibrací, končících v podobě informace, nesené vibrací „třetího vodíku“, vyplňujího informační prostor dvou atomů helia do objemu 3D. (Podrobné vysvětlení níže v textu). Třetí vodík má hodnotu „otázky“, pokud směřuje ke slunci – a hodnotu „odpovědi“, pokud směřuje od slunce k planetám.
Anglickou zkratku IMHO (=podle mého skromného mínění) dokládám cestu latiny a matematiky mezi Afrikou, Asií a Evropou, kterou  potřebovala hebrejština k obnově svého vrcholného potenciálu, měnícího informaci na hmotu v hodnotě OKAMŽIKU.
Tento proces se nezdařil, nezralost lidské populace způsobila degeneraci projektu pro vstup mezi vyspělé lidské civilizace, nazvaného „učení křestu“, jehož nástrojem byla a stále je HUDBA.
Dur a tři moll stupnice souzvuků vytvořila dávná galaktická civilizace, o které mlčí dějepis hebrejských a chazarských rodů, řídících tuto vývojovou etapu, nastavenou dvěma letopočty. Název té původní galaktické lidské civilizace neznáme, její existenci ale potvrzuje několik realizací genetického projektu MATRIX, které vedly k obnově některých schopností lidského páru z nižších vývojových vrstev hmyzu, plazů a ptáků v druhotném (zkráceném) vývojovém cyklu.
Naše současná populace je před dokončením MATRIXU ve vrstvě primátů. Projekt opět vychází ze vztahu 1:2 a byl realizovaný v této sluneční soustavě na trojici planet strukturou dvanácti (12) částí „zvířetníku“ a byl zapisovaný v dlouhých cyklech mayského kalendáře (cca 26 000 let) prostřednictvím symbolů a vývoje ASTROLOGIE.
Podrobnější vysvětlení této hypotézy najdete na internetu a v mých dalších textech (a snad i videích).

 

4. Třetí prvek každé dvojice = VZTAH je v dějinách vzniku a vývoje hmotného prostředí „VOLITELNÝM bodem“ ve směrování každého jednotlivce v globální současnosti. Tento text nabízí popis vzniku a fyzikální existenci lidské tvůrčí síly národů, které mají „slovo“ ve svém názvu – slovanské.
Hydrogenium (latinsky), vodoród (rusky) i vodík (česky) mají kořen v hebrejském „meman“. Ale zajímavější je hebrejsky slunce „
FEMEF“ známé v řečtině jako Helios a dnes v  názvu helium. K rozluštění téhle změti pomůže pochopení úlohy symetrie nejen v rovnicích, ale v každodenní pozornosti k detailům, které mění svět někdy krokem, v současnosti ale rychlostí, podobnou skoku. Často se zapomíná, že vnímat symetrii znamená vnímat střed = situaci – ze své, ale i z protilehlé pozice. Vše  je v pohybu, „mrtvá“ symetrie nic nevyřeší. 5. Zákon akceREakce spolu s principem vzniku chyby a dvou způsobů chybu opravit tak vytvářejí základnu jiného konceptu psychofyziky, postavené na pulzní = uzavřené formě kmitavého pohybu ve větším celku, vzniklém spojením = kontaktem dvou jiných, zdrojových.
Moje poznatky jsou odvozené z chybějící části dějin jazyků a logické úlohy a hodnoty  „vodíku v člověku“, směřujícího (ve formě vlhkosti) ke slunci, které je zdrojem pro název helium =
Helios – vyzařování ze  slunce do všech směrů, k planetám i vzdáleným hvězdám.
Pozn : Vše je propojené, ale fyzika, odvozená z matematiky nás to nenaučí. A když vím, že vznik hmoty lze popsat jiným slovníkem ve vztazích, které jsou platné pro veškerou existenci -  pak je taková znalost pro mě prací i potěšením.
Postačí nám formulovat druhý a třetí typ „obecné věty“, které poslouží k porovnání tří hlavních symbolových poznávacích systémů = JAZYKŮ. Obecnou větou v matematice je „součet jednotek“ (1+1=2), obecná věta v etnickém jazyce musí zahrnovat vztah a počet prvků, nezbytných ke vzniku prostředí, jehož jsme nedílnou součástí.
Obvykle se zapomíná na třetí poznávací nástroj – zvuky samotné přírody, převedené do základní stupnice rezonančních kmitočtů, do hudební stupnice.
Podstata a projevy zvuku jsou proto „součtovým“ kontrolním nástrojem, potvrzujícím hodnotu a existenci ROZHRANÍ (linie) v protipohybu dvou prostředí. Toto rozhraní obsahuje klidovou formu uskutečněného anebo možného pohybu = INFORMACI.
Rozdíl mezi nehmotným a hmotným prostředím oficiální fyzika neřeší, proto je vhodné nabídnout jiný slovník a vztahy, vymezující obě prostředí, daná existenci všesměrového pohybu „dovnitř a ven“, vázaného k myšlenému „bodu“. Tímto „bodem“ byl vždy střet množiny protipohybů, který obsahoval potřebnou informaci = fyzikální sílu = přitažlivost. A to až v okamžiku, kdy „okolí“ tuto sílu přitažlivosti „bodu v prostoru“ zachytí.
A protože vedle lidstva není známá entita, kterou by zajímal její vznik – je fyzikální prostředí samozřejmou součástí takové VRSTVY  SEBEŘÍZENÍ, která si v dějinách vzniku hmoty, přírody a lidstva zajistila a udržela nejvyšší míru sebeřízení v každé jednotce své INFORMAČNÍ VRSTVY.
Je-li základnou pro vznik nepřerušovaného souvislého OKRUHU kmitočtů vztah mezi hvězdami a planetami – pak je nezbytné hledat počátek zvuku ve dvojici prvků, vyplňujících většinový prostor vesmíru. Jejich kontakt je pro naše ucho neslyšitelný.
Etnický jazyk je odvozený z jazyků nižších vývojových vrstev zvířat, rostlin, hmot a „plynů“ - schopných rozeznat rozdílnost své a cizí síly = vytvořit  ROZHRANÍ ve slyšitelné i neslyšitelné formě kmitočtů/frekvencí/vibrací/). 

 

6. Popis reality fyzického prostoru, který vychází z kmitočtové (přesněji vibrační) struktury vzniku a přenosu INFORMACE (vzniklé při střetu protiběžných vodíků) mezi vodíkem a heliem, za nějaký čas nahradí mentální (na matematice postavené) konstrukci fyziky, podmíněné a tvarované dvojicí zrak + myšlení“, kde třetím, „skrytým“ prvkem této trojice je proces vnímání (zobrazený znaménkem „+“ nebo spojkou „a, i“, popř. „s“).

7. Dostředná hodnota vnímání (srážka protikladů) vždy předchází následné odstředné hodnotě myšlení (vyzařování „součtové“ pohybové síly) . Devítka (slov, ale i dne mého narození) je symbolem přesahu v rámci zvukové osmiprvkové OKTÁVY.
Komunikace v rámci „oktávy“ = osobní informační vrstvy sebeřízení je vázaná na dostupnost „vyšších harmonických tónů v oktávách“ (nápadů, vizí, vynálezů), které mají začátek i konec ve spolupráci přírodní a lidské energie = vodíku (
v těle člověka a v okolních vrstvách ovzduší) – která vždy a stále SMĚŘUJE KE SLUNCI.
Ze slunce vychází 
záření + pohyb  energie helia, proudícího OPAČNÝCM SMĚREM, z naší hvězdy do všech směrů, k planetám a do vrstev lidského vnímání.

 

8. VZTAH vytváří ze dvou samostatných prvků /či celků/ TROJICI prostřednictvím KONTAKTU.
Hodnota
kontaktu ve vztahu  dočasně anebo trvale generuje společnou nehmotnou energii, použitelnou v trojici dalších možností:
a) k rozpadu dvojice a hledání vhodnějšího prvku/partnera
b) k útoku proti partnerskému = druhému prvku dvojice
c) ke SPOJENÍ s partnerskou dvojicí do vytvoření první (a další..) …cílové TROJICE.

 

Pozn:
a) Ve fyzikálním prostoru střet nebo kontakt dvou vodíků ve slunci vytváří vnitřní kmitočet helia, propojující POVRCH slunce s planetami. Vnitřní objem hvězdy vyplňují informace „třetích vodíků“, získané z okolních hvězd a planet, které je vysílají v zrcadlové podobě ke slunci.
b) Měřítkem „živosti“ je hodnota sil, vytvářejících VZTAH a hladinu SEBEŘÍZENÍ.  
c) V hmotném prostředí přírody vzniká z housenky v kukle motýl (anebo můra).
d) Termonukleární reakce je technickou obdobou „kukly“ (můry) v přírodě. Obdobou pro vznik „motýla“ je studená fúze.
e) V lidském prostředí je obdobou „kukly“ VZTAH = informační a emoční spojení ženy a muže, dítě je hmotným výsledkem zralosti vztahu, dítě propojuje svou informační oktávou
znalostní a prožité oktávy rodičů ve svém hmotném těle a životním plánu, vytvořeném v prostředí rodového egregoru.

 


9. Propojení tří prvků dvojice do trojic popsaným způsobem je základnou pro SOUBĚŽNÝ růst dalších, složitějších vztahů, prvků a celků ve hmotném i v nehmotném prostředí prostřednictvím opakování a zmíněné možnosti opravit chybu rozšířením CELKU – vložením dalšího „třetího“ prvku do odpovídající vrstvy SEBEŘÍZENÍ SIL V PROSTORU, plynoucího ze zákona akceREakce.


10. SYMETRIE v českém slově „CELEK“ vyjadřuje proces souvislostí v nenápadných, neznámých, ale v tak ohromujících a dokonalých vztazích (shodách počtu a smyslu) a symetriích,  které staví český jazyk mezi jazyky s globálním významem pro zklidnění současného období a kvalitu cílové etapy = pozitivní úlohy MATRIXU. (viz Dějiny Matrixu na webu nejsmeovce.cz)
Nástrojem pro realizaci potenciálu každého zvukového i psaného jazyka  je znalost významu každého písmene a číslice, pozice písmen ve slovech a míra zvukové přesnosti mění význam celých slov, což vede ke změnám jejich dobového významu – ke zmatení anebo k manipulaci populace. (viz holinky x hodinky apod….)

 

11. Abeceda lidštiny je seznamem směrovacích a stavových hodnot písmen a dalších symbolů, je obdobná znalosti „malé násobilky“ v matematice. 
Tvrzení o kvalitě českého jazyka ale neuvěříte bez důkazů v polohmotném = písmenném prostředí ZÁPISU ZVUKU v trojici zmíněných poznávacích systémů/nástrojů/, které si lidstvo pro svůj vývoj vytvořilo:

 

12. Hodnota matematiky, etnického jazyka a hudby je trojicí, kde dva zvukové (fyzické) poznávací systémy převažují hodnotu jediného (mentálního) systému matematiky.
Doložím,  že došlo k nadhodnocení úlohy matematiky proti etnickým jazykům, což vedlo v jednom směru k devastaci planety a morálky lidí – a v opačném směru k vyzdvižení kvalit zvukového jazyka českého národa, který vytvořil emoční doplňky latinských písmen = hodnotu diakritiky v dlouhodobém genetickém projektu pro „polidštění primátů“, známého v názvu MA/TRI/X.

 

13. Kurt Gödel  zkoumal v prostředí matematiky vztah etnických jazyků k hodnotě pravdivosti poznatků, získaných matematikou. Potvrdil svým dílem nutnost návratu k hodnotě PSYCHOFYZIKY.
Gustav Theodor
Fechner a Ernst Heinrich
Weber – ti
zkoumali dopad informace do vědomí člověka, formovali základy psychofyziky.
Mě připadla úloha písaře, vnímal jsem zpěvnost českého jazyka tak dlouho, až jsem pochopil úlohu hudebních tónů (kmitočtů) v možnosti přenosu informace „z prostoru“ do vnitřního chemicko elektricko magnetického prostředí lidského vnímání, myšlení a jednání.

14. REZONANCE různých kmitočtů vzniká při střetu + odrazu anebo při střetu a spojení dvou protisměrných pohybů = směrů vlnění zvuku, ale i kmitočtů barev a samotných prvků . A proto TLAK, vzniklý při kontaktu (souznění dvou zvuků) – anebo srážce (dvou a více atomů vodíku) nutně vzniká PROPOJENÍ = INTERVAL  v prostředí času a hmoty, které považujeme za základnu naší existence – klidové rozhraní mezi opačnými směry vodíku ke slunci a helia k planetám.
Chování dvojice zvuků = intervalu, ale i dvojice základních atomů je potvrzením fungování zákona akceREakce, který zároveň potvrzuje existenci prodlevy mezi příčinou, vedoucí ke střetu a následkem, způsobeným v bezčasovém okamžiku kontaktu anebo srážky protipohybů. Ale protipohyby obou prvků se mohou i míjet. Srážkou vzniká klidový bod či celek (slunce/hvězda), míjením protisměrů pak vzniká řada bodů = linie pro přenos informací (v hodnotě třetího vodíku, nesoucího vedle informace i nezbytný třetí rozměr hmotného prostoru). A toto se děje, volný pohyb nesměrovaného vodíku a helia vyplňuje cca 80 % prostoru vesmíru. 
 

15. Dvě „třetiny“ vodíku ve vodě vyplňují vnější i vnitřní prostor lidského těla, převaha dvou vodíků (H) a energie (E) kyslíku (O) tak umožňuje zapsat vodu i takto: HHe, kde tato trojice symbolů vyjadřuje jejich vzájemný VZTAH,  2 : 1 potvrzuje i symetrie v symbolu „H“, dvě rovnoběžky protisměrů propojuje příčka = jejich vztah.
Vývojový skok, pramenící z pochopení vztahu mezi DVOJICÍ základních prvků a dvojicí
žena a muž mi umožňuje doložit a prokázat fungování tohoto přístupu k fyzice.
Psychofyzika spojuje  dva základní „chemické“ prvky s lidským párem do vztahu, propojeného řadou kmitočtů „v kruhu“ – kdy kmitočet představuje časovou anebo zvukovou hodnotu informace.

Pozn: Sítě těchto (klikatých) linií mezi vodíkem a heliem vyplňují prostor vesmíru v podobě neviditelných „kuliček helia“ stejným způsobem, jakým se pohyb (informace) přenáší v „Newtonově houpačce“. Propojení kmitočtů do nekonečného okruhu (viz „OROBOROS“) je podmíněné existencí nehmotného rozhraní, vyjádřeného v pojmu POVRCH. Povrch odděluje vnitřní hmotnější prostředí od vnějšího, méně hmotného.
 

16. Takto popsané vztahy pohybových sil v prostoru ale mění současné „biblicko/vědecké“ paradigma:
Platí, že slova bod, plocha, povrch a INFORMACE vyjadřují stejnou = klidovou hodnotu pohybu, vyjádřenou slovem SETRVAČNOST.
Tyto pojmy samotné nemají svůj hmotný nosič, nosičem je celek lidstva, jeho VĚDOMÍ. Hodnota SLOV=ZVUKU spojuje nehmotný prostor vnímání a myšlení s hodnotou materiálu, který je schopný vytvořit ZVUK a do zvukových systémů vložit další obsah (výklad).
„Povrch atomů“ je také pouze prostředníkem pro popis působení sil v prostoru prostřednictvím vžitých pojmů.
Přenos informace „setrvačnosti lidského myšlení“ je hybnou vývojovou silou, která vedla k sebepoznávání = k zrcadlení samotného pohybu – do protipohybu.  Pro vytvoření nekonečného příběhu „sebepoznávání“ bylo nezbytné přijmout existenci POHYBU za prvotní sílu, schopnou dalšího vývoje. Opuštění biblického nepoznatelného „boha“ nahrazením poznatelných vlastností pohybu vede k zásadní změně paradigmatu.

 

Platí tvrzení, že 80% prostoru je naplněné kmitočtem dvojic atomů vodíku v atomech helia tak, že helium, vytvořené na povrchu slunce, odevzdá součtovou směrovou sílu (vektor) „třetího vodíku“ (nesoucího informaci od planety do vnitřku slunce), který se může, ale nemusí spojit s jinou informací – a následně v opačném směru stejnou anebo novou informaci vyzařuje „kontaktem povrchů“ atomů helia, kterými informace v podobě „výdechu třetího vodíku“ (z živých forem na planetě) ke slunci informace přišla.
Volné = transportní atomy helia jsou realizací kmitočtu dvojic vodíků v heliu, tato dvojice přenáší pohyb „třetího vodíku“ (otázky ke slunci) kontaktem „povrchů helia“ na trati ke slunci. Stejný přenos pohybu známe jako Newtonovu houpačku (kuličky v řadě na nitích).
Stabilní = vyzařující atomy helia vytvářejí rozhraní = povrch slunce.  Zde odevzdávají „třetí vodík“ dovnitř hvězdy – do objemu informací potřebných k vývoji života na planetách. (hvězdy také slouží jako křižovatky při cestování po galaxii).

 Protiběžné pohyby vodíků ze všech směrů k informačnímu centru – slunci – a zpět …..jsou jedinou tvůrčí silou, generující vznik a vývoj Mléčné dráhy. Vývoj sebeřízení do forem hmoty ….až k lidskému genomu je podmíněný spojováním samostatných prvků do DVOJIC anebo rozdělování tohoto celku = DVOJPRVKU na dvě podobné či opačné části.

 

Proč?  - protože zatím neexistuje jiná než lidská prokazatelná síla, kterou by zajímal vznik a vývoj vesmíru.

 


b) Velikost této nehmotné síly ZRCADLENÍ (=protipohybu) vedla souběžně s růstem hustoty prostoru ke schopnosti SEBEŘÍZENÍ, které je „zrcadlem zrcadlení“.
Kontakt protisměrů definuje Einsteinův „pevný bod prostoru“ souběžně s definováním zákona
akceREakce. Ten je současně i zákonem času, odděluje příčinu od následku rozhraním (osou, linií) uvnitř dvojprvku  „RE“.

Matematika a latina jsou zdrojové jazyky zatím poslední = této vývojové etapy. Matematika kraluje v mnohých oborech, ale latinu přijaly další národy a propojily se svým jazykem. Některé se později na určitou dobu staly „světovými“ jazyky, aby nakonec - prostřednictvím obchodování – zvítězila angličtina.
Není běžně známé, že latina je „dítětem“ hebrejštiny, ale je známé, že každý hebrejský symbol má svou významovou a velikostní (číselnou) hodnotu. Zde je třeba hledat oddělení matematiky z jazyka a samostatný vývoj desítkové soustavy pro  vývojovu etapu, nastavenou naším lettoočtem (viz příběh o „zmatení jazyků“v Babylonu).
Je dobré si uvědomit, že existuje skryté (mentální) propojení obou jazyků na hebrejštinu, která je mutací staršího řídícího jazyka, používaného v předchozí, atlantské civilizaci.
Také se málokdo pozastavuje nad situací, že angličtina nepoužívá diakritiku
emoční a  zvukové doplňky písmen, měnící částečně význam původních slov latiny. V nabodeničkách“ je třeba hledat kořeny kvalit naší mateřštiny. Pochopení fyziky, postavené na lidské zkušenosti na sebe navazujících nezbytných kroků znalosti a chování lidí na planetě.
Pozn: s hodnocením mých tvrzení a zdůvodnění prosím počkejte, až přečtete alespoň dvakrát tři z pěti základních textů, Abeceda lidštiny a dějepis MATRIXU, takovým děkuji za snahu.
 Nemůžete vědět, že Imhotep a jeho kněží rozdělili hebrejštinu na latinu a matematiku v podzemí chrámů Sakkary, společně nastavili obnovenou pozitivní formu MATRIXU prostřednictvím konstrukce REZONANČNÍ STRUKTURY, kterou známe v názvu a znění C-dur stupnice.
Proces obnovy MATRIXU byl dokončený v podobně neznámé části dějin, kdy mořskou cestou došlo ke  spojení s asijskou původní kulturou (v prostředí pozdějšího vzniku národa a území Řeků). Asijská, původní pozemská kultura (vývojová varianta MATRIXU “květ života“) vložila do egyptské struktury MATRIXU, známé jako „strom poznání“ podstatnou složku = PRINCIP VOLBY = rezonanční strukturou trojice mollových stupnic. Projekt později pokazila část ruského etnik  a zúženou verzi „učení křestu“ nabídla mocichtivé římskokatolické církvi, která projekt realizovala od nastavení našeho letopočtu do současnosti. Video níže ve zkratce popisuje systém „tandemového řízení“ populace, rozdělené na poslušnou dvojici „pastýřů a oveček“, kterou řídila „jednota“ = několik lidí, kteří znalií skutečné dějiny téhle planety. Jejich potomci směrují další vývoj v současných nadnárodních korporacích.
https://www.youtube.com/watch?v=zxq6_q-cQz8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-Vr6cT820nr3i0_GNi-alKwEmL_O6FlE9GUuX0AhLzqB6uFUqq6wGVSE ).
Video je součástí cyklu, vysílaného na českém TV kanále „Kino svět“.


Kurt Gödel  postavil jazyk matematiky na rozcestí mezi „předpokladem“ (matematickým modelem skutečnosti) a „skutečností“, která se často od modelu liší.
Vytvořil vnitřní VZTAH dvou vět - teorém – otazník, zkoumající hodnotu
lidských poznávacích a řídících systémů = jazyků. Každý poznávací a řídící nástroj by měl mít „rovnítko“ mezi slovy bezespornosta úplnost , a český jazyk je zatím jediný, který prokazuje absolutní shodu mezi grafickou /viditelnou/, zvukovou /slyšitelnou/ a věcnou /v míře hmotnosti prostředí/ složku zápisu informace o základním vztahu tří podstatných z pěti nezbytných prvků, které byly a jsou podmínkou pro vznik hmoty a života.

 

Proč zrovna tři rozměry prostoru pro hmotu a dvě možnosti pro jedinou volbu vedou k nové čtveřici sil, řídících stavy a procesy v blízkém i vzdáleném okolí – o tom je tento a další texty, formující PSYCHOFYZIKU ze strany jazyka, vygenerovaného prostřednictvím MATRIXU pro následné období.

Tři písmena, označující pětici nezbytných prvků v jediném celku -  slova i číslovky „PĚT“ dokládají hodnotu tvůrčího potenciálu zvukového i nezvukového prostředí Mléčné dráhy ve třetím poznávacím systému – v hudbě. Slovo „pět“ se užívalo v nedávné době místo slova zpívat. Dosah této informace mění postupně naše vědomosti o podstatě a vznikání hmoty i živosti=sebeřízení.
Vytvoření rezonančních vztahů v hudební stupnici bylo (v době po „potopě světa“) rozhodujícím nástrojem pro přenos informací z prostoru do vnímání a myšlení lidí, ale i do vrstev přírody s nižší mírou sebeřízení.
(Pozn: níže v textu je podrobný důkaz shod „počtu prvků k jejich užitné hodnotě = smyslu“ mezi matematikou a českým jazykem. Vnímavý čtenář může sledovat vývoj světových jazyků, vygenerovaných rezonančním rozdělením hebrejštiny na trojici jazyků, zodpovědných za průběh vývojové etapy, nastavené vstupem
latiny, matematiky a hudby do první „asijské“ utajené etapy dějin a do známější verze dějin „indoevropské civilizace“.   


Spor mezi časovým a bezčasovým prostředím oddělil v člověku „jazyk myšlení“, zkoumající postupné kroky k cíli v okolním prostředí – od „jazyka vědomí“, ten popisuje osobní VZTAH mezi životem v těle a tou částí prostoru, se kterou jsme trvale propojení (prostřednictvím pojmu duše) a hledáme souvislou řadu kroků svého vznikání v obou polaritách, podmiňujících vznik vesmíru a všeho v něm.

Klid a pohyb (na začátku textu) má stejná dvě rozhraní (mezery mezi slovy) jako zákon o vzniku času, podmíněný existencí protipohybu, zapsaný v bezčasové symetrii VZTAHU dvou krajních částí ke středové „ose“ ze dvou symbolů, vložených do osy symetrie spojených do CELKU = DVOJPRVKU. Zákon akce a reakce lze zapsat do jediného symetrického celku – do vztahu dvou prvků podobných (ve smyslu) a opačných (v barvě) ke středové ose. Tu tvoří symboly pro rovnováhu (R) a energii (E). Druhá=vnitřní osa této dvojice vytváří společné rozhraní (tři osy, rozměry prostoru) pro přenos informací v rostoucím (fraktálním) vztahu trojic vodíků v heliu, ty vyplňují rozměry 3D prostoru.
To vše je zřejmé po výkladu a pochopení symetrie deseti symbolů zákona
akceREakce abecedou lidštiny.


Smrt i narození potvrzuje cykličnost naší existence ve stále rostoucích VRSTVÁCH SEBEŘÍZENÍ (jednotlivců i skupin=národů). Vrstvy sebeřízení jsou proto výchozím nástrojem pro chápání jiné (= zažité a denně potvrzované) konstrukce, propojující trvale dvojprvek „tělo + vědomí“ v době života s klidovou formou existence celku = „informačního balíčku“ = duší člověka.
Pochopit slovo „celek“ jako výsledek „scelování částí“ je snadné. Pochopit svůj vznik a úlohu v prostředí „atomů“ anebo jiných „cizích jazyků a jejich slovníků“ – vede přírodu i nás k chápání vrstev sebeřízení, podmíněných osobní i skupinovou snahou pro chápání souvislostí.
A přijmout novinku, že základem pro hledání vztahů v prostoru, je pojmenování vnitřní čtveřice sil člověka – to na většinu populace ještě čeká.

Proč?
Protože logickým základem všeho, co existuje - je  NEEXISTENCE a proces VZNIKÁNÍ.  Pak je možné z dvojice „klid + pohyb“ se přes pránu, ether, čchi a další  názvy dobrat k názvu DVOJPRVEK, který obsahuje dějiny vzniku lidstva v symetrickém vztahu (1) protisměrů (2) = vodíku a helia mezi sluncem a planetami.
80 % vodíku a helia ve vesmíru  a podobných 70 - 80 % „dvojic vodíků“ vody  v člověku nás „vodí“ po klikatých cestičkách poznávání reálných, realizovaných a realizovatelných vztahů.

 
Název vnitřní „klidové energie“ mezi směřováním vodíku a helia
HHe je INFORMACE. A urychlovač energie dvou vodíku (kyslík ve vodě) vás -  stejně jako mě - dovedou do nového paradigmatu ať chcete nebo nechcete.

Energie poznávání souvislostí, ukrytá ve znalosti významu každého písmene vás o tom přesvědčí – v míře vaší a mojí snahy.

…a čtveřice sil, měnících stavy a procesy v prostoru vychází z dvojprvku s nejvyšší známou mírou sebeřízení. Tím fraktálním dvojprvkem je žena a muž. Pouze ve dvojici pak mohou vytvořit dynamiku rovnováhy čtyř sil každého z nich v pořadí:
 MUSÍM,   MĚL BYCH,    MŮŽU,    CHCI.
Změny v pořadí jsou možné, včetně odpovídajících následků. Třešničkou na dortu poznání je vztah čínské energie ČCHI k energii C
HCI, tato energie vedla dějiny všech vývojových etap, vázaných k dlouhým cyklům mayského kalendáře.
Struktura kalendářů vždy byla a je zápisníkem dlouhodobých cílů. A není známo, že zápisníkem genetického projektu MATRIX byla konstrukce a vývoj astrologie.
12 dílů a symbolů „zvířetníku“ prošlo cestu „zrání času“ ke dvanácti symbolům na hodinkách…
Křižovatky osobních anebo skupinových cílů často vidíme v symetrii pěti prvků „digitálek“. Je vhodné vnímat symetrie číslic ve „stavu“ (např. 21:12….) nebo v „postupce“ (11:44….) anebo v uzlových bodech trojice (11:11, 22:22, 00:00). Znalost významu každé číslice i každého písmene „abecedy lidštiny“ je výhodou pro navazování a spojování asociací, následujících po „všimnutí si symetrie“.

 

…a začít je třeba „tady a teď = „od prostředka“, tedy s osobním objemem znalostí a zkušeností, plynoucích z tří lidských poznávacích systémů = jazyků, které jsme si pro hledání míry pravdivosti během cca 2000 let poslední etapy vytvořili.

 

Řešení problematiky základních souvislostí, podmíněných zvukovým jazykem, je zřejmé z latinského názvu pro vodík, čteného „myšlením českého člověka“..

Stačí si uvědomit, že vodík latinsky lze rozdělit trojicí lomítek na části se známým smyslem/obsahem:

Hydro/gen/i/um  je jiný, starší název pro lidskou energii. Z celé přírody je pouze člověk tím, koho zajímalo a zajímá hledání svého počátku – a lidé už dávno věděli, že bez vody (hydro), rodové linie (gen) a schopnosti nacházet řešení problémů (um) by trvalý VZTAH (=přitažlivost=gravitace) mezi sluncem a planetami nemohl přírodu ani lidský pár vytvořit.
 


Důkazem lidské schopnosti nacházet řešení v obecné rovině je realizace Gödelových vět o vztahu pojmů úplnost a bezespornost prostřednictvím definice tzv. „OBVYKLÉ VĚTY“ v poznávacím systému matematiky a etnického jazyka. Porovnávání hodnot „počtu“ a „smyslu počtu“ jazykem matematiky (sčítáním podobností) vede k jedinečnosti naší mateřštiny.
Kurt Gödel prostřednictvím filosofie matematiky nabídl lidem otázkudo jaké míry mohou jazyky (=poznávací a řídící nástroje světové populace!!) potvrdit hodnotu jimi získaných poznatků.
Částečnou odpovědí jsou dva jazyky (
angličtina a jazyk počítačů), které se vracejí vývojovým obloukem ke svému zdrojovému jazyku – hebrejštině, převedené do rezonančních vztahů  hudební stupnice C-dur. Ale konečná odpověď je v češtině a slovenštině, generace slovanských národů upravily v „srdci Evropy“ silovou = emoční hodnotu latinských písmen grafickými doplňky = diakritikou a s ní související ZVUKOVOU úpravou výslovnosti písmen s „nabodeničky“ (háčky, čárky, tečky, kroužek)

Zvukovou podstatu DNA už věda zná několik let, ale málokdo se podrobně zajímal o zvukovou hodnotu latiny v obřadech katolické církve a genetickou úlohu, schovanou ve TVARU písmen „latinky“.

Přímý vhled do dějin „zvuku vědomí“ je ale kategorie, kterou tvůrci dějepisu a řídících nástrojů pro méně informovanou většinu populace tvrdě trestali. Dnešní psychiatrie považuje propojování či střídání „beta“ a „alfa“ kmitočtů mozku za „rozpolcení osobnosti“ (schizofrenii), zřejmě si neuvědomili obě protikladné hodnoty biblické věty „blahoslavení chudí duchem“, kde jeden výklad vedl k soucítění s mentálně postiženými lidmi – a druhý ke tvrdému „honu na čarodějnice“ – k pronásledování těch, kdo uměli propojovat sílu svého vědomí s informačními poli v prostoru.
 

 


A. Víme, že symboly hebrejštiny mají zvukovou a emoční ale i číselnou hodnotu, ta umožnila vytvořit axiomy i pravidla matematiky.
B. Víme také, že REZONANCE (spojení dvou zvuků) vytváří další „vyšší harmonické tóny“, slyšitelné „ušima“ jen do určité hladiny kmitočtů, ale většinou NEVÍME, že lidské vědomí  vnímá řadu kmitočtů až k „souzvuku“ dvou základních prvků z Mendělejevovy tabulkyvodíku a helia.
C. Současný model „ploché“ sluneční soustavy je daný „plochostí“ současné fyziky, která vždy končí v dopadu zraku (směrované energie/síly) na plochu (papíru či obrazovky).
Je tedy spolupráce „oko + světlo“ fyzikální – anebo mentální silou? V porovnání s dvojicí „ucho + zvuk“ je zřejmý rozdíl ve způsobu, jak mohou měnit prostředí.

D. Zvuk vyžaduje existenci tří rozměrů prostoru, pro fungování zraku postačí dva rozměry = plocha.
E. Spojovacím nástrojem mezi 2D a 3D popisem fyziky je KMITOČET.
F. Zvuk a barvy (=světlo) jsou součástí spojitého spektra „kmitočtů“ (vibrací), které začínají pohybem vodíku a helia….. přes kmitočty barev a zvuků do rozhraní teplot, které mezi dvěma různými prostředími vytváří hodnotu POVRCHU.
G. Teplo a teplota je rozhraním mezi prvkem a celkem, propojování prvků TLAKEM (vznikajícím při kontaktu protisměrů)  vytváří složitější hmotné celky ….a  končí v rámci sluneční soustavy komunikační strukturou lidských jazyků, přenášených vibračním protokolem (značkou) Země se sluncem (Schummanovou frekvencí).
H. Komunikace zvukovým jazykem vždy řídila lidskou společnost - to je nám snad jasné.
Co se ale skrývá v nazvu „kmitočet“, zobrazovaném „vlnovkou na ploše“?
Fyzika, jejíž výsledky končí vždy jen na ploše 2D má ještě dvě další omezení – ve tmě by nemohla vzniknout – a pojem „plocha“ nemá svou hmotnou strukturu, je závislá na NOSIČI, teprve rozhraní dvou materiálů vytvoří plochu = DVOJPRVEK. Mezi inkoustem a papírem je „plocha pro přemýšlení“ = INFORMACE. Obdobně také barva světla+obrazovka potřebuje sílu a kvalitu „elektřiny“. Vnější forma elektřiny má kořeny ve vnitřní elektřině „mitochondrií“ v mozku.

I. Mitochondria jsou druhou = prostřední verzí „KUKLY“, pokud si uvědomíme PODOBNOST proměny housenky v motýla v „kukle“ – a „kuklou“ nazveme spojení=srážku kmitočtu tří vodíků do vytvoření OBJEMU (vnitřního kmitočtu) = atomu helia.
Myšlený „povrch helia“ je dokladem pro řadu podobných ROZHRANÍ mezi dalšími prvky. „KUK/LA“ jako nástroj vývoje propojuje úlohu zraku (citoslovce KUK) s prostředím hudby (citoslovce LA) v jedinečnosti naší mateřštiny způsobem, příznačným pro „smějící se bestie“ – původní druh mírumilovných primátů, kterých jsme potomky. Za náš = druhotný vývoj lidského páru z vrstvy primátů je odpovědný genetický projekt – MATRIX, jehož úlohu  jsem pochopil až v letos, v roce 2019.  

J. A když vím a nabízím poznání, proč a jak vznikala hmota, příroda a lidstvo ze „zvuku“z neslyšitelného vztahu mezi vodíkem (H) a heliem (He) – tak se do spolupráce (dříve boje) s celým světem musím alespoň pokusit, což dělám už několik let na Facebooku a na webu „nejsmeovce.cz“.

Ve Vlašimi 11.12.2019, 8:50  Jan Koňas