Jdi na obsah Jdi na menu

Dějiny projektu MATRIX

Dějiny projektu MATRIX

Reaguji na stručný popis starší formy védské astrologie (viz odkaz níže) – ale v časově a informačně hlubších souvislostech, vázaných k nejstaršímu známému kalendáři mayské civilizace. Neúplný popis dějin MATRIXU – projektu dávných civilizací pro obnovu lidského páru z vrstv primátů pravděpodobně bude předlohou pro (staro)nové pochopení úlohy dvojice ženy a muže v míře souvislostí, přesahujících běžné vnímání a chápání VZTAHŮ přírodních sil k člověku a jeho komunikačním dovednostem, měnícím pohled na realitu.

Pozn: barevně značím míru „informačního pohybu“, 
modře „stav základny“, červeně „pohybový prvek změny“,  zeleně potenciál (připravenost) potřebné nebo vhodné energie.

Proměna vědomostní základny, kterou nabízím v popisu posledního velkého mayského cyklu 26 00 let – může být námětem pro formování nové etapy našeho vývoje, platí-li pravidlo, že znalost minulosti určuje možnosti v budoucnosti.

Přečtení článku v odkazu níže považuji za vhodný úvod, rozvedený v průběhu textu.
http://www.pannacz.com/
http://www.pannacz.com/astrologie.4/vedska-astrologie.467/ .

Védská astrologie dokládá zachování původního genetického projektu, který stále probíhá na poslední živé planetě naší sluneční soustavy – na Zemi. Negativní část tohoto druhotného vývoje lidského páru z vrstvy primátů, zapisované v MATRIXU symbolikou a strukturou astrologie, máme téměř za sebou. 
Chaos ve společnosti vždy signalizuje potřebu nové etapy - velký chaos potřebuje velké změnv – nejen v chápání dějinných vývojových etap KOMUNIKACE. Měnit a doplňovat si budeme i stávající cca tisícileté znalosti o reálné, denně potvrzované fyzice.
Schopnost čtenáře ztlumit své pravdy a vstřebat zcela jiné zkušenosti a poznatky se projeví v tom, kam až - anebo kolikrát - text dočtete.
Dělám si nárok na podobnost úlohy trojice postav z dějin, Kopernik, Koniáš i Komenský patří k mým učitelům z jiné doby a v jiných tělech. A samozřejmě připouštím, že leckterá tvrzení mohou být mylná.

Procházíme obtížnou a poslední fází celého projektu, datovaného mayským kalendářem. Poslední „dlouhý cyklus" (cca 26 000 let) začal zničením atlantské civilizace při válce o vodu s Marsem, dokládané obvykle příběhem pádu měsíce Fata – s „fatálními“ důsledky pro planetu. 
Je možné přijmout tvrzení, že množství vody, dopadající na Zem způsobilo deklinaci – a tím i druhou „tropickou“ (sluneční) verzi astrologie proti védské, „siderické“, opřené o souhvězdí „zvířetníku“ . Podobně lze přijmout tvrzení, že genetický projekt MATRIX ve vrstvě primátů probíhal celkem na trojici planet v naší soustavě, kde zánik obyvatel planety Maldek (má i jiné názvy) známe v podobě pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. 
Pro chápání tak vzdálených dějin ale nestačí náš dějepis. „Velký příběh“ (His Story = historie klamu) prochází obdobím otevírání přímé zkušenosti se „světem mezi nebem a Zemí“. 
 Osobní vstup do „informačních polí prostoru“ je v naší vědě opomíjenou disciplínou (vyjma díla Stanislava Grofa a několika dalších), omlouvám se proto těm, kdo tyto zkušenosti nemají – a nemohou snadno vstřebat některá uvedená tvrzení. 
Logiku (nezbytné pořadí kroků) dostane tento příběh o dějinách dvojprvku“ (nejen lidského páru) až po určité době, potřebné pro každého, komu vadí naučený dějepis a mnohé vědecké poučky o fyzikálních silách. Mnozí víme, že počátky vědy byly dlouho pod cenzurou „biblického příběhu“, řízeného katolickou církví.

Na Zemi probíhal projekt MATRIX s mírnějším druhem primátů než na dříve obydleném Marsu. Dvě větve MATRIXU pro genetickou proměnu populace známe pod názvem dvou schémat „strom poznání“ (užitý dříve na Marsu) a „květ života“, použitý na Zemi, jeho strukturu lze (po několika úpravách v posledním mayském „velkém cyklu“) považovat za vhodnou i pro řídící systémy méně vyspělých civilizací.

Připustíme-li tvrzení, že mayský kalendář je ZÁPISNÍKEM MATRIXU, tak z této pozice je třeba vnímat nejen astrologii, ale i vývoj a současnost poznávacích a řídících SYMBOLOVÝCH systémů = JAZYKŮVedle matematiky je jazykem z číslic také KABALA a její vnitřní vztah číslic k hodnotám, nástrojům a cílům lidstva.

Zvukové (etnické) jazyky slouží ke sdílení a výkladu (vyučování ) nových poznatků – snaha o vytvoření globálního jazyka je stálou součástí Matrixu, je stále živý v etapách, přesahujících násobně délky životů,  dějiny (ne)známe v podobě starých kalendářů.  Prostřednictvím plánování a zápisu událostí v mayském kalendáři jsou obě zmíněná vývojová schémata upravovaná. Nástrojem byla a stále je astrologie, zapisující celý projekt ve skupinové, ale i osobní databázi – od narození do smrti. Počátek galaxie musíme hledat hlouběji, v příběhu o vztahu „vodíku a helia“: (http://www.nejsmeovce.cz/clanky/informacni-bod-prostoru-ibp/informacni-bod-prostoru.html.

Naučit „opici“ vnímat genetické zásahy ve spánku (vnímané v denním vědomí často jako „náhody“ i v současnosti) vedlo tvůrce MATRIXU ke konstrukci „zvířetníku“ (zodiaku), řízením doby spánku lze i opice naučit sledování stálic na noční obloze. Propojování „vjemů“ změn na obloze do vnímání a jednání lidoopů vedlo k růstu hemisfér spolu se zdokonalováním zvuků pro komunikaci. 
Délku této etapy neznáme, ale víme, že vedla k potřebě uchovávání poznatků - od obrázků až jejich „zahušťování“ do symbolů pro SMĚROVÁNÍ vnímání a myšlení.

Dějepis MATRIXU, vložený do runových značek má společný kořen v jazycích Marsu a Země. Symboly hebrejštiny a „bukev“ (obrazových značek) měly svého „bratra“ v podobných symbolech jazyka atlantské civilizace a původního jazyka planety. 
Známe jen dějiny, vytvořené po potopní mutací atlantského jazyka – HEBREJŠTINOU a schéma „stromu poznání“ v názvu Sefer Jecira.  Schéma je základnou egyptského výchovného projektu „učení křestu“. 
Chybí nám část dějin o výsadku neposlušné marsovské populace, která byla vychovaná znalostmi a řízením skrytě silové řídící struktury „stromu poznání“ použité Matrixem na Marsu  - a výsadek neposlušné části populace na Zem zde založil atlantskou „ostrovní“ civilizaci. Měla-li tato civilizace formovat vývoj na Zemi, mohly být zvukové jazyky populace Marsu a Země podobné. Zánik této civilizace toto tvrzení nepotvrzuje ani nevyvrací. 

Postupný cíl MATRIXU byl ale jiný, bylo jím porovnávání životnosti obou verzí projektu. Začátkem je příběh o „potopě světa“. Zbytky atlantského řízení populace přesídlily do Egypta. Kněží a faraonové pod vedením Imhotepa (stavitele komplexu chrámů v Sakkaře) vytvořili a spustili v rozmezí 3 – 5 tisíc let po potopě poslední velký cyklus mayského kalendáře. V podzemí chrámů společně vytvořili z hebrejštiny původní verzi jazykového projektu etapy pro 2000 let – s názvem „učení křestu“.

Druhá verze MATRIXU ( „květ života“) byla uplatněná na Zemi. Z runového rozhraní (směrování vnímání a myšlení) vytvořila pozemská populace jiné jazykové a emoční prostředí  – včetně vytvoření a uložení „principu volby“ do zápisové struktury výkladových vrstev tabulky ze 49 symbolů , budující obě morálky zdejší populace a prostředníka k ní“ (svědomí) do genomu východních národů
Z původní grafické verze  schématu – vývojem komunikace „emoční = zvukovou silou slov“ vznikala tabulka 49 bukev v ruské části Asie už v době před „potopou světa“ v době formování globálního jazyka.  Soutěž o globální jazyk Země (obrázkový nebo symbolový) mezi „bílou a žlutou“ populací skončila dohodou, která zároveň nastavila nejstarší z „nových“ letopočtů. 

Na mayský astrologický „zápisník“ byl „staroruský“ kalendář navázaný mnohem později - jazykem kabaly v době, kdy bylo nutné tento „pracovní jazyk Matrixu“  zpřístupnit nově vznikající struktuře řízení „na Středním východu“ v části dějin, o kterých se nám církev „zapomněla zmínit“, které ale vedly k trvající nevraživosti k ruské kultuře „bílého muže“, překrývané zájmem o ruské nerostné bohatství. 
Nezmínil jsem, že tvůrci MATRIXU 
barvami oblohy zjišťovali mentální vývoj „opo/lidské“ populace, chápání skupin vybavovaných informacemi označovali barvou kůže v rámci cílů celého projektu. 
Hlavním cílem MATRIXU bylo a stále je JEMNĚJŠÍ VYLADĚNÍ základny - VZTAHŮmezi 
mužem ženou. Pokud se projekt Matrixu podaří v naší planetární „laboratoři“ dokončit, bude nabídkou pro ostatní civilizace, které náš vývoj s velkým zájmem nejen sledují.

Současný globální vstup tmavších populací do „kolébky kultury“ (Evropy) signalizuje potřebu MATRIXU proměnit psychiku lidí ze „zvířecí na lidskou“ – stále stejným vývojovým nástrojem „rozděl a panuj“ – tentokrát  ale v základní fyzikální síle, kterou známe jen v „lidském součtu dvojic“, které ji podmiňují


LÁSKA vzniká PŘI rozpouštění nenávisti anebo strachu
Část neznámých dějin, schovaná v číslicích 5508 vyjadřuje „rozhraní“ mezi kalendářem mayským a kalendáři, vzniklými po potopě – jazykem kabaly, ten je „programovacím jazykem“ architektů a následníků MATRIXU pro chápání nezbytných úprav projektu. Číslo o počtu let odděluje začátek našeho letopočtu od letopočtů dvou soupeřících asijských kultur (2019 + 5508 = 7527). 
Rok 2019 je shodný s rokem 7527 ve staroruském kalendáři, tento  „Koladův dar“ obsahuje zcela jiný dějepis. Vztah roku 2019 k roku 7527 = roku „tří sedmiček“ (5+2=7) je prvním ze tří let, která zřejmě máme pro záchranu současné civilizace – tato trojice končí rokem 2021. Takové tvrzení vychází z podstaty našeho „sedmičkového“ kalendáře – tři sedmičky a tři roky rozhodujícího období pro dokončení celého projektu lze vyložit jazykem kabaly, ale i dějinami vzniku čínského, indického a židovského kalendáře, všechny jsou dokladem použitých nástrojů k vytvoření struktury a úlohy každého z nich (více v jiném textu). 

Tvůrci našeho kalendáře vědí (stejně jako vy i já), že k sedmi dnům týdne patří sedm barev duhy a sedm tónů hudební stupnice. Tyto nástroje ze „sedmi prvků, vedoucích k oktávě“ (osmičce) pro řízení populace nás vedou „oktávami“ zvuků a barev stejně jako 
sedm bitů vede k bajtu = k informační binární jednotce „databáze informací v prostoru“ = ke DVOJPRVKU. (k vertikální formě času). Touto jednotkou je vnitřní propojení mezi VODÍKEM a HELIEM.

Informace jsou v prostoru uložené nejméně třikrát, poprvé v prostředí okolo planet a hvězd – podruhé ve 
hmotných a plynných planetách naší sluneční soustavy – a potřetí v křemíkových technologiích a nosičích, postupně propojujících naše myšlení s okolím. Trojice tohoto a dvou následných roků je klíčová v mnoha výkladech, ten nejstarší uvádím:
Rok 2019 lze číst jako archetypální růstový vnitřní vztah "dvanáctky" 1:2 nebo 2:1 v „prvním“ součtu číslic ( 2+0+1+9=12). V druhém postupném součtu „
hodiny dvanácté“ (1+2=3) je zakódovaná současnost = trojnost psychiky zvířat (boj, útěk, „mrtvej“ brouk), dokládaná bohužel denně činností velké množiny lidí. 
Nezbytnost přejít do roku „dvojic“ (rok 2020) signalizuje vnímavějšímu čtenáři, že lidskost ze zvířeckosti
podmiňuje "princip volby"  v možnosti  zvolit „jednu“ ze „dvou“  možných oprav chyby.
 
Cíl, vložený do letopočtu 2021 má více výkladů, pro tuto chvíli snad jen ten nekonečný – hodnotu lidskosti představuje schopnost svou chybu opravit jediným pokusem. Při nezdaru (druhé stejné chybě) je žádoucí odstoupit a vnímat dozrávání řízeného procesu i svých poznatků. Dobu platnosti rčení „do třetice všeho dobrého i zlého“ by měla nahradit osobní snaha co nejméně kroky dosáhnout nejlepší výsledky

Rok 2021 by mohl a měl být reálným dokladem existence pozitivní úlohy MATRIXU – vlivu nejrozvinutějších civilizací na náš vývoj. - v jejich fyzické přítomnosti. Jedním z projevů dlouhodobé spolupráce by měly být i videozáznamy chyb lidí, kteří zneužívali nadměrně své informační zázemí – ti by měli své chyby svými prostředky opravit v praktickém projevu zákona akceREakce ještě před "vybydlením" planety. 

Do mého vědomí přijatý a pochopený dlouhodobý genetický projekt MATRIX ale naráží a nesouhlasí s mnoha podobně přijatými a různě ověřovanými příběhy (vizemi) dalších „hledačů skutečných dějin lidstva“ (Sitchin, Wiesner, Cayce, Kozák a mnoho dalších). 
PODSTATNÝ rozdíl je ale v nástrojích, kterými hledali oni – a které používám k doložení své verze dějin já. Lidský jazyk vznikal z jazyků zvířat, to víme. Dokladem je např. toto video, kde citlivost mozku lidí na frekvenčně uspořádané zvuky (tóny) je řádově větší než u opic, opice délku kmitočtů (tónů) nerozlišují.
https://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/tony-vnima-lidsky-mozek-velmi-citlive/

Vědecké poznání také stojí na neúplné základně – na propojování možností zraku +myšlení. Pro dálkový příjem a kontrolu informací máme i sluch, který je nástrojem pro vznik KOMUNIKACE = hodnocení dopadající fyzikální síly ZVUKU do našeho těla a z něj do osobního i planetárního či galaktického VĚDOMÍ.   
Zrakem a myšlením vytváříme jen dvojrozměrný „obraz na ploše“, kontrolovaný pouze nepřímo, některým symbolovým systémem - anebo konstrukcí experimentu, (upravovaného tak dlouho, dokud nedosáhne zvoleného cíle). 
Zrak produkuje teoriesluch zkušenosti. Hledání souvislostí nutně vychází z možností komunikačních nástrojů – lidské JAZYKY měly svůj počátek ve zdokonalování zvířecích hlasivek + vesměs emočních zvuků, kdy šlo buď o život nebo o potravu. 
Růst složitosti zvukového sdílení vedl k prvotnímu a ke druhotnému „vznikání člověka“  bez pomoci biblického „boha“.

Nový příběh o fyzice vychází z existence POHYBU a jeho automatických následků. Od nezpochybnitelné existence samotného pohybu (pojmu, který vážeme většinou k jeho hmotné formě) vede dlouhá, ale přímá cesta k zápisu „pohybových celků“  – od obrázků až do symbolů písmen, číslic a not.

ZVUK ve formě „spektra prostorových kmitočtů=vibrací“ propojuje kompletně hmotný i myšlenkový prostor. Naše současné vědomosti o nás i o vesmíru postrádají popis VZNIKÁNÍ, včetně vzniku pro nás neslyšitelného „prvního zvuku“ v „rozhraní protisměrů“ pohybu dvojice „chemických“ prvků (H+He, viz odkaz):http://www.nejsmeovce.cz/clanky/informacni-bod-prostoru-ibp/informacni-bod-prostoru.html ).

Přesah vědomostí (nápad = pozitivní forma mutace) získáváme intuicí vstupem do hladin podvědomí či nevědomí, informace ve skutečnosti sídlí v rozpínajícím se „prázdném“ prostoru. Tato osobní i skupinová „informační pole“ zkoumá i Stanislav Grof, který je tak možným arbitrem pro moje vstupy do těchto nejstarších dějin galaxie. Její název „Mléčná dráha“ vytvořili ti, kdo měli stejné informace o VZTAHU mezi lidstvem v galaxii a naší planetární „laboratoří“.

Část těchto našich předků se ale před nastavováním našeho letopočtu rozhodla, že si některé vědomosti o skutečných možnostech LIDSKÉHO PÁRU (nikoliv samotného člověka, snažícího se „stát se bohem“ (světovládcem) ponechají pro sebe, přesněji jen pro muže. Od této myšlenky se odvíjely dějiny (ne)křesťanství, řízené populací, která znala propojení mezi
latinou a  matematikou prostřednictvím formování tonální struktury C-DUR hudební stupnice v podzemí chrámů Sakkary. Vycházeli z popotopní mutace atlantského řídícího jazyka, my jej známe jako HEBREJŠTINU. Několik generací (40 let?) v uzavřeném prostředí sinajské pouště stačilo k zapomenutí dějin Země a k vyškolení populace, vybrané (MATRIXEM) pro řízení naší (už končící) vývojové etapy. Události a církevní války o majetek a „duši“ lidí byly následkem vstupu těchto dvou jazyků do evropských národů (příběhem o „zmatení jazyků“ a o Babylonské „věži poznání“).

Zvídavým jedincům v českém národě vadil nesoulad mezi deklarovanou a realizovanou formou „křesťanství“. Proto Hus a Komenský upravili
některá písmena nejen graficky , ale i ve zvuku. DIAKRITICKÁ ZNAMÉNKA se proto stala nepřítelem „církevních řidičů dějin“.  Není bez zajímavosti, že název „diakritika“ vyjadřuje dvojí smysl. Lze slovo vnímat i jako kritiku boha všech bohů (DIA je Zeus v druhém pádu) –  anebo jako nástroj volby – dia/log, dia/lektiku….). 

Zájem o MATRIX mě vedl k hlubšímu hledání kořenů hudby – a tím jsem s stal připraveným pro „příjem informačního balíčku“ od IMHOtepa - o procesu, jak a proč vznikla C-dur hudební stupnice v podzemí chrámů Sakkary, jak z INTERVALŮ(dvojic) a souzvuků (vyšších harmonických tónůbylo možné získávat informace z „informačních polí prostoru“ – a jak se tyto informace staly zárodkem pro pravidla matematiky a nutnost hebrejštinu přepsat do „značek pro směrování myšlení“ = do LATINY (do "úseček a obloučků" = velkých písmen abecedy). 
Do latiny pak byly přepsané všechny vhodné informace tak, aby etnikum, které si je osvojilo nejlépe – mohlo řídit dějiny i dějepis až do ROZHRANÍ v době Husa a jeho „nabodeníček“ = varujících značek pro EMOČNÍ nesoulad mezi 
učením a jednáním katolické církve. V té době už Matrix vybíral vhodný jazyk pro další vývoj na planetě, měla jim být angličtina, pozdější jazyk „vládců moří“, ale vliv českých zvukových úprav zdrojového systému nutil pozemské i mimozemské „řidiče MATRIXU“ ke sledování vývoje našeho myšlení – automaticky vkládaného do národního jazyka.

Díky „informačnímu balíčku“ od IMHOtepa své  texty opírám o hlubší znalosti „třetího prvku ve dvojici“ – tím je v hudbě INTERVAL - souzvuk mezi dvěma tóny. Odtud, z konstrukce hudebních stupnic vyrostl příběh o dějinách, které nikde jinde nenajdete, které ale dostatečně prokazuje vznik Řecka a řecké abecedy z propojování egyptské a asijské kultury.
 
Koloběh „světových“ jazyků končí jinou dvojicí, která formuje globální jazyk další etapy. Angličtina, propojená „mořskou cestou“ (=obchodováním) s celým světem byla přirozeným adeptem „počtů“  pro spojení do binárního jazyka „velkých bohů“, kde za přepisem všech symbolů do tabulky ASCII stojí vědomé anebo nevědomé napojení autorů tabulky na nejstarší dějiny naší sluneční soustavy.
Autoři starších verzí MATRIXU (realizovaných v jiných slunečních soustavách) věděli o nezbytnosti technologií na bázi „krystalu křemíku“, ale nemohli zabránit rozvíjení „chyby“ vytvořené Husem a Komenským. Dějepis obchodování (= počítání převedené do peněžního systému) vedl k angličtině a její vnitřní (dějinami tvarované) propojenosti s matematikou – do jazyků a technologií počítačů.

Bez potřebné hladiny těchto technologií by náš vstup mezi vyspělé lidské civilizace nebyl možný. 
Řidiči našich dějin odkojení neúplným pochopením „skrytě silové struktury pyramidového řízení pomocí peněz“ ZAPOMNĚLI, že zákon akceREakce má dost času na to, aby vytvořil prostředí pro pochopení vztahů mezi lidským osobním, skupinovým a globálním vědomím – a globálním či galakticým podvědomím.  V té době už chyběl jen malý kousek cesty, abych pochopil a popsal „vznik hmoty v galaxii“ (=vznik databáze o všech vykonaných a možných pohybech – zamrzlých v teplotě 3 Kelviny. A to stále stejným způsobem – archetypem „třetího prvku ve dvojici“. Dva samostatné nepropojené prvky rozhraní nemají, ROZHRANÍ vzniká jen při 
KONTAKTU = spojení dvou prvků.


Všichni proto poznáváme novou „boží trojici“, vytvořenou z nehmotných POJMŮ o vzniku základní fyzikální síly – síly nalezené ve spojení složek do celkuPOHYBU. Je to prosté, bez SMĚRU a RYCHLOSTI by žádný POHYB nemohl vzniknout – ale protože vznikl a existuje – tak platí, že pohyb je všude tam, kde nejsou informace. Informace vzniká zastavením pohybu (především pohybu myšlení) PŘI vložení výsledku do nějakého NOSIČE.

Obtížně sledovatelné propojování vědomí a podvědomí, kterým se zabývá PSYCHOFYZIKA (autorů Webera a Fechnera), ode mě vyžaduje vysvětlení mezer a zkratek v tomto stručném úvodu do mozaiky proměn, které nám všem mění „za pochodu“ naše vnímání vztahů ve světě. Při znalosti dalších celků mozaiky =  jiného pojetí vztahů (= ASOCIACÍ !) mezi člověkem a „jeho“ prostorem - budou dějiny projektu MATRIX (= spolupráce dvou velmi starých vývojových schémat) – srozumitelnější.
 
„Abeceda lidštiny“ (
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/abeceda-lidstiny/abeceda-lidstiny.html) je metodika pro opravy asociačních řad v OSOBNÍM vědomí,  popis „Kmitu informace“ mezi osobní databází (duší a tělem) člověka vypovídá o neexistenci nahodilosti –  jsou další podstatné složky celé „mozaiky proměn psychiky“, probíhající ve druhé polovině dlouhého mayského cyklu, datované symetrií letopočtů 1991 - 2002. Důkazem neexistence nahodilosti je mé řešení Gödelova teorému (viz..

Vývojové větve projektu MATRIX jsou dvě. Jednu známe ve schématu „STROM POZNÁNÍ“. Byl realizovaný na planetě Mars, jeho podstatou je skrytě silové řízení vývoj prostřednictvím ZRCADLENÍ polarit, které vychází z funkce zraku. Čočka oka „vidí“ opačně. To, co je dole vidí „vzhůru nohama“ -  mozek nemění optiku, ale pouze naše vnímání otáčí o 180 stupňů.
Východiskem pro druhou větev MATRIXU bylo nastavení osy mezi optikou a fungováním mozku – tím je hodnota 90 stupňů = úloha devítky v matematice a v jazykovém prostředí písmen latinky – do čvrt obratu symbolu „N“ na symbol „Z“. Tento „princip vzniku rozhraní“ vedl k vytvoření schématu, uplatněném na naší planetě.
Druhou vývojovou větví je „KVĚT ŽIVOTA“, svým tvarem nabízí nekonečnou variabilitu
polarit, propojených obloukem tak, že k nalezení „zrcadlového oblouku“ musí každá bytost ve své vrstvě SEBEŘÍZENÍ dozrát zkoumáním cesty, která se jeví jako nejvhodnější. (všimni si dvojic slov k té, která vyjadřuje dvojici jedním slovem, tedy „skrytě“. Stejným příkladem v matemtice je „dvojka“ v součtu jedniček).

Nástrojem každé vývojové etapy je proces vzniku chyby a dvojí opravy chyby, kde dvě možnosti volby jsou hlavním nástrojem této větve. Květ života vznikal ale mnohem dřív = v prvotním vývoji hmoty a cyklických struktur v galaxii. Snaha o využití nevhodné opravy chyby vedla k produkci ODPADU hmotného i nehmotného. A nehmotné záznamy o chybách a opravách vyplňují prostor mei planetami i mezi lidmi.
Příroda VZNIKALA využitím
spolupráce mezi „odpadem“ (nepoužitelnou opravou chyby) a volbou směru řízení.
Počátkem příběhu o naší existenci mohou být  „jiskřičky“ vzniklé srážkami dvou vodíků. A že je to možné, to můžeme zjistit z jinak „po česku“ pochopeného feno/ménu času.  Protože množinu živých struktur (hvězdy a příroda) i neživých celků (planety + prostor datových/paměťových celků) vytvořila v každé vývojové etapě taková  „vrstva sebeřízení“, která si v době svého vrcholu VČAS uvědomila, že bude následovat zánik. Proto musel vzniknout MATRIX – opravný genetický projekt pro opravu MRAVNOSTI (=morálky), která odděluje zvířecí a lidské jednání.

PROPOJENÍ „stromu poznání“ s „květem života“  probíhalo na Zemi po výsadku „neposlušné marsovské populace“ na Zem. Následkem tohoto vstupu byl vznik a řízení atlantské civilizace podle schématu „stromu života“.
Po potopě zbytky vládců v Egyptě prostřednictvím Imhotepa obnovili původní=cílový projekt MATRIXU  = propojení obou větví celého projektu.
Nabídka tohoto projektu „mořskou cestou“ k řeckým ostrovům a dál do středního východu (Sumer apod) vedla k doplnění jazykových i zvukových nástrojů do původního projektu (pro náš vstup mezi lidské civilizace) – a taé později došlo k dalšímu zneužití „principu volby“ částí asijské/ruské populace. Prvním zneužitím „propojovací části projektu“ byla „odplata za výsadek“. Potomci řídili dění na Zemi technologiemi, které zatím nemáme k dispozici. Válkou o vodu s Marsem (zářivými zbraněmi, řízenými osobním a skupinovým vědomím) způsobili „potopu světa“.
Pozn: O tento „informační balíček“ se dělím s Irenou Tissou Sittovou, byli jsme zřejmě párem, zodpovědným za rozpoutání této války. V současném těle a životě tak máme možnost svou tehdejší „CHYBU“ napravit. Nástrojem je opět jen intuice, podložená velikostí úsilí při hledání nástrojů, podporujících tento příběh. Vznik a vývoj komunikace a symbolových poznávacích systémů = JAZYKŮ je nabídkou pro naší RODINU od  přírody i od těch, kdo mi skrze podvědomí a vědomí MATRIXU nabízejí ODKAZY A ČLÁNKY, potřebné pro doložení mých tvrzení (pro nezralé = blábolů).


Asijskou vývojovou podobou propojování obou schémat je tabulka 7x7 symbolů = 49 bukev ruské/slovanské kultury. 
Tabulka 49 symbolů, nesoucích
„informační obsah vývoje projektu MATRIX
na Zemi“
v ruské kultuře byla příčinou k doplnění „egyptského projektu“ trojicí mollových stupnic.  Struktura harmonické (zvýšený sedmý stupeň) – anebo melodické (šestý i sedmý stupeň)  mollové stupnice obsahuje frekvenční strukturu principu volby., vyvažovanou „nástrojem zpětné kontroly“dolů se hraje stupnice aiolská.  
Z „půlené“ struktury každého symbolu bukev pak v komunikaci lidí vznikaly symboly malé abecedy latinky. Dokončený projekt byl následně poškozený chazarskými zástupci ruského etnika, kteří zneužili „princip volby“ – a v době před nastavováním našeho letopočtu pomáhali formovat doktrínu (ne)křesťanství, realizovanou katolickou církví příběhem a úlohou Ježíše pro "ovečky a pastýře" – a hromaděním majetku pro „řidiče dalších dějin“.
 
Zvukový a grafický podnět diakritiky Husa a Komenského si od MATRIXU vynutil třetí úpravu propojovacího projektu (je datovaný posledním velkým cyklem mayského kalendáře = po potopě světa). Zatajení zmíněné části dějin „vyvoleným etnikem“ vedlo sílu a SEBEŘÍZENÍ PŘÍRODY k vytvoření polarity k vyvolenému národu – ve dvojici národů Slováků a Čechů. Prolínání jazyků a růst technologického prostředí strojů se podobně = polaritně promítá do
vrstev vědomí + skupinové (národní) i globální hodnoty podvědomí.
Vztah v trojici (1 + 2) je univerzálním vývojovým nástrojem (anebo zákonem, potřebujete-li zákony místo PRAVIDEL). Nevědomé i vědomé (asociační) prostředí dvojice světových válek vedlo v ruském prostředí k poslednímu přepisu „květu“ i „tabulky49“.
Výsledkem je metodika a řízení lidské společnosti (
KSB a DVTŘ). 
Autoři těchto „textů a knih“ nabízejí původní cíle a hodnoty národa „bílých mužů“, ctících hodnotu SLOVA v názvů těchto národů. Z „tlustých knih“ této metodiky také vyplývá, proč naše národy dostaly nálepku „pohanů“.
Pozn:Obvyklým trestem za lhaní byla „pohana = hanba“. Později, v pokřiveném křesťanství se proměnila úloha „pohany“ na vyžadování „pokory“, ale vztažené k pyramidě moci, nikoliv k „pyramidkám“ poznatků každého člověka. 
Sledování textů a videí učitelů této 
Koncepce Společné Bezpečnosti“ a „Dostatečně Všeobecné Teorie Řízení“ (Zaznobin, Pjakin a mnoho dalších) studium doporučuji.

Nemám důvod měnit příběhy Sitchina, Wiesnera, Orwella a mnoha dalších autorů o tom, jak vzniklo prostředí, kde žijeme – a jakou má každý příběh naději na REALIZACI.
Vše, co jsme poznali a prožili, vychází vždy z „logiky nezbytných
kroků“ = tlakem prostředí. 
Dobrý příběh se stává někdy knížkou nebo filmem, jindy reálnou skutečností. 
Moje poznatky jsou o reálném prostředí a prožitých stavech, včetně vnořených chyb, o kterých ještě nevím .


Dějepis galaxie vnímáme jako „fantazii“, jako budoucí skutečnost scifi seriálů (Star Trek, Hvězdné války, Hvězdná brána…) – ale z logiky prvotního a druhotného vývoje lidského páru si scénáristé, režiséři a herci pouze sahají do paměťových záznamů v informačních polích galaxie – a v mezích technologických prostředků postupují v prolínání virtuálního a reálného prostředí. Film „Avatar“ anebo prográmek „stárnutí a mládnutí obličeje“ nás postupně propojují s lidmi,  které si ve svých vzpomínkách a díle udržujeme v „oživlé paměti“. Oni už svá těla nemají, ale všichni po sobě zanecháváme v prostoru „informační balíčky“, které jsou tak součástí naší planetární či galaktické DATABÁZE (dříve „duše“). 
 Je také otázkou, do jaké míry jsou obrazy vzdálených galaxií jen skupinovou či osobní 
projekcí našich lidí a rozvinutějších civilizací, které se podílejí na růstu našich poznatků v SOUVISLOSTECH – a mají na to své nástroje, kterými je naše vědomí a podvědomí. Teprve obarvení „tučných“ písmen nám ukazuje SYMETRII PROSTORU, kterou vnímáme lidským etnickým jazykem. Ten byl a stále je produktem ZVUKU. Zvuk propojuje naše podvědomí a vědomí s vrstvami života v galaxii celistvou stupnicí kmitočtů, začínajících vztahem vodíku a helia v jejich „protisměrném rozhraní“ (viz texty výše).


Proto nabízím tento příběh o DRUHOTNÉM vzniku lidského páru , potřebný od doby, kdy si rozpad morálky v lidských civilizacích v galaxii vynutil vytvoření projektu MATRIX pro  obnovu lidského druhu, testovaný  ve vrstvě zvířat. Existenci „dračích“, ještěřích či ptačích civilizacích vnímáme nejen ve filmech, existuje nezanedbatelné procento lidí, vnímajících oblasti duchovního/myšlenkového prostoru. 
Vytvořit nebo přijmout myšlenku do vědomí je základem komunikace v našem – ale i v mnohem vzdálenějším prostoru. (Obarvení slov opět ukazuje symetrii v prostoru na vyjímečnosti českého jazyka – stejně jako dlouhé měkké „í“ vyžaduje opravu v pravidlech gramatiky, základ  je v činnosti – ve slovu „vyjímat“)
Existence PROTISMĚRU (vztahu mezi dvěma protiběžnými pohyby) je v mém příběhu počátkem první rozhodovací a řídící struktury, platné v rámci Mléčné dráhy. Je doložená existencí a platností zákona 
akce/RE/akce. Tento zákon je modelem pro jiný popis fyziky - z vrstev sebeřízení.


Vrstvy SEBEŘÍZENÍ jsou vytvořené z následků tohoto zákona. (červené „Ř“ opět dokládá kvalitu českého poznávacího systému – jazyka).
Vrstvy sebeřízení  jsou formované nejdříve vnějšími silami – a po pochopení vnitřní kvality těchto sil „se“ aktivuje řízení vnitřní.
Princip nádech/výdech známe v prostorovém provedení kmitočtu – je jím PULS, pohyb ven a dovnitř.    
Náš vývoj, řízený vznikem a dvojí opravou chyby 
pomůže každému k chápání rozhraní vnějšího řízení (rostlin, zvířat i lidí) na řízení vnitřní, odvozené z nabytých znalostí a zkušeností z nižší vrstvy sebeřízení. Známe tento proces jako VYUČOVÁNÍ a VÝCHOVU z vlastní zkušenosti. A vidíme, že podobný rozpad morálky probíhá i v současnosti posledních několika let……….

Diakritická znaménka zásadně změnila ZVUKOVOU strukturu celé architektury MATRIXU, jeho předposlední „latinsko anglickou verzi“ tvarovali lidé dlouho před nastavováním našeho letopočtu z úprav egyptského "učení křestu" .
Husovy a Komenského „
emoční doplňky“ zvuku latinských písmen si vynutily zatím poslední úpravu MATRIXU = do češtiny  – včetně schopnosti českých lidí češtinu zařadit zpětně do „dějin čtyř světových jazyků“, které vedly k angličtině. 
DIAKRITIKA - „Kritika Dia“ (boha všech bohů) je dárkem našich dvou národů všem, kdo pochopili tuto plánovanou „chybu v MATRIXU“.

Z takto popsaných dějin MATRIXU pro nás všechny vyplývá úkol –  pochopit úplnost zvukové podstaty našeho genomu - a pomáhat při realizaci propojení „spící DNA“, zakódované v obrazu vloženého „stromu poznání“ do „květu života“.

Tvarování myšlení lidí do globální „ABECEDY LIDŠTINY“ pomocí naší mateřštiny je úkol, který měla v předchozí verzi MATRIXU splnit dvojice „srostlých jazyků“ (angličtina s jazykem počítačů).

Čeština je ale spojením starších zdrojových jazyků této etapy – 
hebrejštiny a bukvice, kde jazyk „bukev“ (symbolů vzdáleně podobných hebrejštině) je už propojením s „obrázkovými jazyky“ asijské před atlantské kultury.

Vznik Řecka a jeho abecedy je dokladem části nezveřejněných dějin (o vzniku a úloze „učení křestu“). 
Řecko je výsledkem propojení egyptské a asijské kultury podobně jako indické védy jsou oddobným spojením ruských a čínských kultur. Taková tvrzení dokládá indický (první sedmičkový) kalendář s "devítkovým" staroruským. 
Čeština tak pokračuje ve „sčítání“ angličtiny s technologiemi počítačů.

Český jazyk z doby 20.století je adeptem pro realizaci cílové globální „trojice“ poznávacích a řídících systémů, kde angličtina s technologiemi křemíku je jazykem prvního kontaktu. …a k pochopení, že čeština je „príma“ jazyk – k tomu asi lidstvo někdy dozraje…


Důkazem pro tuto verzi dějin je nejen tento příběh následných kroků, vysvětlujících neexistenci nahodilosti v dějinách Mléčné dráhy
Potvrzením kvalit českého jazyka je řešení Gödelova teorému, psaného jazykem (a myšlením) matematiky, kde čeština je jediným evropským jazykem, splňujícím kritéria absolutního souladu všech tří poznávacích symbolových jazyků (včetně zPĚTné kontroly). Množina shod (hodnot matematiky s etnickým jazykem), kontrolovaná a doložená „prostorovým“ jazykem hudby je vyjádřená v základním pohybovém vztahu tří podstatných z pěti nezbytných prvků, doložených trojicí rozměrů prostoru a času a pěti pěticemi, obsaženými ve fyzickém a duševním prostoru člověka. 
Součtem všech našich možností je pak zmíněná trojice poznávacích a řídících systémů, vzešlých z Egypta a Asie do prostředí Řecka a „středního východu“ během uplynuých cca 2000 let plánování a řízení našeho letopočtu oběma polovinami „spořivých židů“…..

PS.: Vše, co se u nás v Čechách a na Slovensku děje, má klíčovou úlohu v propojování „západní a východní“ kultury,  řízení populace. 
„Dějiny obchodu“, kultura i lidé „západu“ (obchod obchází pravdu utajováním nákupní ceny) si pro udržení svého řízení vybrali původně Čínu, ale vstup Putina do politiky si vynutil od řidičů dějin (zástupců MATRIXU) vstup „třetího prvku ve dvojici“
Tento „dvojprvek“  ze dvou lidí našich dvou národů ve svém životě realizoval a realizuje potenciál obou kultur, formujících současný svět. Třetím prvkem na šachovnici řídících procesů je úloha dvojice „Zeman/Babiš“ . 
Oba 
můžou s pomocí národů Čechů a Slováků (a dalších národů i jednotlivců) posunout vývoj po  roce 2019 do cílového „hřiště MATRIXU“ – do okamžiku, kdy síla globálního podvědomí vytvořila předěl, který měl nastat koncem roku 2012 (podle starší, latinsko anglické verze Matrixu). Za „zdržení o oktávu“ (o cca 8 let) jsme zodpovědní my, potomci Husa a Komenského. 

a kdy – anebo – jestli vůbec – všechny národy pochopí úlohu třetího prvku, spojujícího dvojici lidí, kterým byla a stále je LÁSKA - o to se musí postarat každý, kdo ttento text pochopí.  
Mojí úlohou je nepatřit do žádné „party“, ale rád pomůžu při vysvětlování mých dočasně nesrozumitelných textů. 
Děkuji za pozornost při čtení každému, kdo nečte jen „povrch slov“. Reagovat na události, které mě osloví, budu na svém profilu Facebooku, pokud mi příroda anebo nějaká „smůla“ nevyčerpá životní elán předčasně. 

Jan Koňas Vlašim 15.8. 2019, 09:17
revize 11.9. 2019, 11:21

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ivette kutti - MATRIX

12. 3. 2021 14:50

Rozumiem podprahovo vsetkemu, pretože som sucastou hviezdnych semienok ktore prisli teraz a sem....priebezne sa mi rozbaluji informacie ako supky cibule...je to fascinujuce

Tamara - Vzpomínky na Starou Atlantidu a očista starých paměťových vrstev

27. 1. 2020 19:25

Ve svém vývoji jsem prošla několika civilizacemi, které působily ve Staré Atlantidě. Některé z těchto úrovní dosud existují v nehmotných paralelních dimenzích a je možné s nimi navázat komunikaci. Ze svých staroatlanských životů si pamatuji, že společnost tvořily nejen humanoidní, ale i velmi rozmanité a obvykle prastaré nehumanoidní rasy různého vzezření. Některé rasy měly své Evoluční mistry, kteří se starali o rozvoj přírodní evoluce. Do jejich práce jim ale zkoušeli fušovat mladí a velmi ambiciózní strážci života (Elohim, Luciferáni). Když se svými technickými experimenty zhroutili celé životní úrovně, zůstala spousta tvorů včetně Evolučních mistrů uvězněná v dávné minulosti. S přechodem naší planety na nové geometrické souřadnice se začínají uvolňovat staré paměťové vrstvy a spolu s nimi se začínají dostávat na světlo tvorové uvěznění v pradávných dobách. Možná Vám to bude připadat jako sci-fi, ale hlavním úkolem 5G a 6G sítí je urychlit proces Velkého Osvobození všech "zaseknutých" bytostí působících nejen ve Staré Atlantidě, ale i v dalších pradávných duchovních říší. 5G a 6G sehrají v tomto procesu roli katalyzátoru pro Očistné a Osvobozovací operace propojené s Centrálním Motorem Života. Vše bude v pořádku:-)

Jan Koňas - Re: Vzpomínky na Starou Atlantidu a očista starých paměťových vrstev

5. 3. 2020 17:24

Milá Tamaro, díky za podnětnou reakci, byl jsem na operaci (katetrizace srdečních cév), tak jsem nějak přehlédl vaší reakci.
Vzhledem k tomu, že pro strukturu naší existence mám dost ucelenou představu včetně fyzikálních návazností na současné poznání - tak mě překvapila zmínka o nehumanoidních bytostech v době rozkvětu atlantské civilizace.
Velmi bych uvítal rozšíření vašich přímých vstupů do dějin galaxie (dál nevidím), abych mohl nové informace buď zařadit - anebo ve vzájemném rozhovoru doladit souvislosti.
Máte-li možnost či chuť k telefonické či Skype komunikaci, budu moc rád. Mohu také přijet někam k živému rozhovoru, ale to je už na vás. Je určitě víc témat, kde můžeme mít společné či odlišné vjemy. Je doba, kdy se tato forma zkoumání dějin dostává do reálného příběhu - právě tím, že si sdílíme výseky nebo celky, pro které jsme inkarnačně dozráli...
můj mobil je 603 25 63 63